Avoin tiede

Avoin tiede ja tutkimus kuuluvat kiinteästi koko korkeakouluyhteisön toimintaan. Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt, tutkimusaineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia.

Arvostamme tieteen avoimuutta ja tuemme sen toteutumista. Avoimen tieteen keskeisiä tavoitteita ja tunnusmerkkejä ovat

 • tutkimustulosten, tutkimusaineistojen, lähdekoodin ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat tarkasteltavissa ja käytettävissä
 • menetelmien, aineistojen sekä tulosten läpinäkyvyys, helppo löydettävyys ja hyödynnettävyys
 • hyödyt yhteiskunnalle, tieteelle ja tutkijalle

Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisön kehittymistä

 • parantamalla ja varmistamalla tieteellisen tiedon laatua
 • vahvistamalla tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
 • lisäämällä mahdollisuuksia hyödyntää tieteellistä tietoa ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa
 • mahdollistamalla ja rikastuttamalla tutkijoiden keskinäistä yhteistyötä
 • lisäämällä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa

Tieteen avoimuus on myös osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja kuuluu oleellisesti tutkijan taitoihin. Kirjastomme tarjoaa tukea avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusaineistojen hallintaan sekä neuvoo tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraamisessa ja korkeakouluyhteisön tutkimustietojärjestelmien käytössä.

Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Tietoarkisto on ollut avoimen tieteen edistäjä jo yli 20 vuoden ajan. Tietoarkiston Ailassa voi selata aineistoluetteloa, hakea aineistoja, lukea kuvailutietoja ja ladata aineistoja. Kuvailutiedoissa avataan myös aineistojen keruumenetelmät. Lisäksi Tietoarkiston Menetelmäopetuksen tietovaranto opastaa tutkimusmetodien hyödyntämisessä.

Avoimen tieteen linjauksemme määrittelee avoimuuden yleiset periaatteet sekä tutkimusdatan avoimuutta ja avointa julkaisemista koskevat periaatteet. Lisäksi kerromme, kuinka seuraamme ja arvioimme avoimen tieteen ja tutkimuksen edistymistä ja vaikuttavuutta. Avoimen tieteen linjauksen toimeenpanemiseksi olemme laatineet yliopistolle ja ammattikorkeakoululle erilliset toimenpideohjelmat.

Avoimen tieteen tavoitteet ja periaatteet

Arvostamme tieteen avoimuutta ja tuemme suunnitelmallisesti sen toteutumista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme vaikuttavuuden lisäämiseksi. Edistämme tutkimusaineistojen, julkaisujen ja tutkimusmenetelmien avointa saatavuutta sekä avoimen lähdekoodin, avoimien standardien ja avoimien rajapintojen hyödyntämistä tutkimustoiminnassa.

Saattamalla julkaisujamme, tutkimusaineistojamme ja tutkimusmenetelmiämme avoimesti saataville helpotamme tieteellisen tiedon käytettävyyttä ja nopeutamme sen hyödyntämistä sekä varmistamme tieteen luotettavuutta ja arvostusta yhteiskunnassa. Toimimme avoimesti ja vastuullisesti asiantuntijoina ja yhteiskunnallisina keskustelijoina.

Korkeakouluyhteisössämme tuotettu tutkimusdata, tieteelliset julkaisut ja opinnäytetyöt sekä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Luemme huolellisesti kootun, kuvaillun ja jatkokäyttöön avatun tutkimusdatan tutkijalle tieteelliseksi ansioksi.

Tallennamme ja avaamme tuottamaamme tutkimusdataa luotettavissa kansallisissa tai kansainvälisissä tallennuspalveluissa. Avoimuuden aste vaihtelee perustelluista syistä, mutta keskeiset metatiedot ovat aina avoimia. Opetamme ja tuemme hyvää aineistonhallintatapaa ja tarjoamme tutkijoille ja tutkimusryhmille monipuoliset datapalvelut. Jokainen yhteisömme jäsen on vastuussa hyvän aineistonhallintatavan toteutumisesta koko aineiston elinkaaren ajan. Avaamamme tutkimusdata on löydettävää, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää (FAIR-periaate).

Julkaisemme tutkimustuloksemme mahdollisimman korkealaatuisissa ja vaikuttavissa julkaisukanavissa. Saatamme julkaisumme avoimiksi ensisijaisesti joko korkealaatuisissa Gold/Platinum Open Access -julkaisukanavissa tai rinnakkaistallentamalla.

Seuraamme ja arvioimme järjestelmällisesti avoimen tieteen edistymistä ja vaikuttavuutta ja teemme tarvittavat päätökset tavoitteiden saavuttamiseksi. Korkeakouluyhteisömme yhteisen avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksen toteuttamiseksi olemme laatineet toimenpideohjelmat Tampereen yliopistolle ja Tampereen ammattikorkeakoululle. 

Tampereen yliopiston avoimen tieteen toimenpideohjelma

Edistämme aktiivisesti avointa tiedettä ja tutkimusta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Meillä on kunnianhimoinen toimenpideohjelma, joka perustuu kesäkuussa 2018 hyväksyttyyn avoimen tieteen linjaukseen.

Toimenpideohjelma seuraa linjauksen rakennetta: Yleiset periaatteet, Tutkimusdatan avoimuus, Avoin julkaiseminen ja Seuranta ja arviointi.

Avoin tiede on olennainen osa prosessejamme ja tutkijoiden päivittäistä työtä. Kehitämme aktiivisesti ja johdonmukaisesti omaa avoimen tieteen kulttuuriamme ja siihen liittyviä käytäntöjä. Pidämme kaikilla alueilla tärkeänä avoimesta tieteestä tiedottamista, koulutusta ja neuvontaa. Pysyvä koordinointiryhmä seuraa ja tukee yliopiston avoimen tieteen politiikan toteutumista.

Panostamme monipuolisesti datanhallintaan. Rakennamme moniammatillisen datapalvelun, johon kuuluvat laadukas datatuki ja hyvän datanhallinnan edellyttämät tietojärjestelmät.

Tietoarkisto tukee tutkimusaineistojen vastuullista jakamista ja huolehtii sinne tallennettujen aineistojen pitkäaikaissaatavuudesta. Tietoarkisto on eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDA ERICin kansallinen palveluntuottaja. Lisäksi Tampereen yliopisto on mukana FIN-CLARIN-konsortiossa, joka on CLARIN ERICin osa.

Edistämme aktiivisesti kestävien avointen julkaisuratkaisujen kehittämistä. Keräämällä ajantasaista tietoa rahoittajien vaatimuksista sekä julkaisukanavien avoimuuskriteereistä ja -malleista voimme tarjota tukea ja neuvontaa, jotka varmistavat julkaisemisen avoimuuden. Kehitämme järjestelmällisesti omia julkaisusarjojamme.

Seuraamme ja arvioimme avoimen tieteen edellytyksiä ja toteutumista. Arviointisuunnitelmassa määrittelemme seurannan tavoitteet, aiheet, indikaattorit, menetelmät, prosessit ja vastuut. Tampereen yliopisto on sitoutunut DORA-julistuksen periaatteisiin, jotka korostavat tutkimuksen vastuullista arviointia.

Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen tieteen toimenpideohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen tieteen toimenpideohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä 2019.

Korkeakouluyhteisö julkaisijana

Korkeakouluyhteisömme julkaisee väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä sekä laadukkaita kirjoja ja erillisjulkaisuja useissa julkaisusarjoissa. Yhteisössä toimii kaksi kustantajaa: Tampere University Press ja TAMK julkaisut.

Tampere University Press julkaisee vertaisarvioituja, suomen- ja englanninkielisiä avoimesti saatavilla olevia kirjoja. TAMK julkaisut julkaisee ajankohtaisista aiheista ammatillista osaamista ja kehittymistä tukevia julkaisuja.

Tampere University Press (TUP)

Vuonna 1994 perustettu kustantamo keskittyy yhteiskunta- ja kasvatustieteisiin sekä humanistisiin tieteisiin. Vertaisarviointiprosessissa noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöehtoja.

Tampere University Pressin kirjat ovat avoimesti saatavilla TamPub-julkaisuarkistossa sekä kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa. Kirjat on indeksoitu myös Directory of Open Access Books -palveluun.

TAMK julkaisut

TAMK julkaisut julkaisee monialaisia ammatillista osaamista ja kehittymistä käsitteleviä kirjoja. Julkaisemme tutkimuksia, raportteja ja oppikirjoja sekä muun muassa taidekirjoja. Suurin osa julkaisuistamme on vapaasti ladattavissa TAMKin verkkosivuilla: TAMK julkaisut.

Painettuja julkaisujamme voit ostaa Tähtijulkaisut-verkkokaupasta sekä muiden kirjakauppojen kautta. Kirjakaupoille julkaisujamme välittää Suomen suurin toimija Kirjavälitys Oy.

Korkeakouluyhteisön avoimet julkaisuarkistot

Korkeakouluyhteisömme opinnäytetyöt julkaistaan useimmiten avoimesti julkaisuarkistoissa, joita on tällä hetkellä neljä. Edistämme avointa tiedettä tallentamalla tutkijoidemme ja muun henkilökuntamme julkaisujen rinnakkaisversiot korkeakouluyhteisömme avoimiin julkaisuarkistoihin, aina kun kustantajan ehdot sen sallivat.

TamPub

 • Aiemmin Tampereen yliopistossa (TaY) opiskelleiden opinnäytteet (gradut, syventävät työt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat)​
 • Aiemmin TaY:ssa työskennelleiden rinnakkaistallenteet​, erillisteokset ja sarjajulkaisut​
 • Tampere University Pressin Open Access -kirjat​

TUTCRIS

 • Aiemmin Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) opiskelleiden väitöskirjat​
 • Aiemmin TTY:ssa työskennelleiden rinnakkaistallenteet, erillisteokset ja sarjajulkaisut

DPub

 • Aiemmin TTY:ssa opiskelleiden diplomityöt, kandidaatintutkielmat ja lisensiaatintyöt​

Theseus

 • Tampereen ammattikorkeakolun (TAMK) opinnäytteet​
 • TAMKin henkilökunnan rinnakkaistallenteet​