lähdekoodista kuvaa
Projekti

Hajaantuneen journalismin tulevaisuus

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Organisation sub unit: Viestintätieteet | Tieteenala: Journalistiikka

Tutkimus tarkastelee, kuinka startup-yrittäjyydestä, verkkoanalytiikasta ja tapahtumatuotannosta on tullut osa journalismia Suomessa. Nämä kolme osa-aluetta nimetään usein journalismin tulevaisuuden menestyskeinoiksi. Samalla tämä tarkoittaa, että journalismia kehittävät yhä useammin ihmiset, jotka eivät ole toimittajia. Tämän vuoksi on tarpeen kääntää katse toimitusten lisäksi kohden talouden, teknologian ja kulttuurin kenttiä. Nämä kolme teemaa muodostavat myös hankkeen kolme erillistä osatutkimusta.

Hanke laajentaa perinteistä journalismin tutkimuksen otetta tarkastelemalla, kuinka uudet käytännöt näiltä kentiltä tulevat osaksi journalismia ja miten valta tässä tilanteessa jakautuu. Tutkimus käsittelee esimerkiksi rahoittajia, verkkoanalytiikan asiantuntijoita sekä tapahtumatuottajia olennaisina tietolähteinä journalismista.

Tutkimus tarkastelee ja käsitteellistää tätä journalismin hajaannusta käytäntöteorian (practice theory) ja siihen liittyvä laadullisen metodologian avulla. Aineostoa hankitaan kartoittamalla, haastattelemalla ja havainnoimmalla.

Tutkimus on Laura Ahvan viisivuotinen akatemiatutkijanke.

Tausta

TIETOSUOJAILMOITUS KYSELYTUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE (4.2.2021)

Rekisterinpitäjät
Tampereen korkeakoulusäätiö
33014 Tampereen yliopisto

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa
Laura Ahva
33014 Tampereen yliopisto
p. 050 5099 219
laura.ahva [at] tuni.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaava, dpo [at] tuni.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Kyselytutkimuksessa kerätään tietoa ja kokemuksia journalistisen median verkkoanalytiikasta. Kyselytutkimuksen vastaajat ovat toimittajia. Heidän ilmaisemansa näkemykset ja asiat tuottavat tutkimuksen kysymyksenasetteluun liittyvää tietoa.

Tutkimuksen suorittaja
Kyselytutkimuksen toteuttaa journalistiikan maisteriopiskelija Liisa Ovaska osana (a) omaa pro gradu -työtään sekä osana (b) journalistiikan tenure track -professori Laura Ahvan laajempaa akatemiatutkijahanketta. Kysely toteutetaan Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekunnassa, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa (COMET). Muut mahdolliset aineistoa käsittelevät henkilöt ovat Ovaskan pro gradua ohjaava tenure track -professori Heikki Heikkilä sekä Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Esa Mäkinen.

Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika
Kyselytutkimus on osa (a) pro gradu -työtä, jonka työnimi on Analytiikalla pelkistettyjä yleisöjä: Miten Helsingin Sanomien toimittajat suhtautuvat analytiikkaan. Se on myös osa (b) Suomen Akatemian rahoittamaa akatemiatutkijahanketta (333503) Hajaantuneen journalismin tulevaisuus: Startup-yrittäminen, verkkoanalytiikka ja tapahtumatuotanto. Kyseessä on kertatutkimus. Akatemiatutkimuksen kestoaika (rahoitus) on 1.9.2020–31.8.2025, mutta henkilötietoja käsitellään vielä tämän jälkeen, kunnes hankkeen kaikki tulokset on julkaistu.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen):
- Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
- Tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot):
- Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:
- Ei

Tutkimusrekisterin tietosisältö
Tutkimuksessa käsiteltäviä henkilötietoja ovat yksilön työtehtävät sekä henkilökohtaiset näkemykset ja kokemukset tutkimuksen aiheeseen liittyvissä asioissa.

Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot perustuvat tutkittavien omaan ilmoitukseen.

Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Akatemiatutkimuksen päättymisen (v. 2025) ja tutkimustulosten julkaisun jälkeen päätetään, arkistoidaanko tutkimusaineistoja Tampereen yliopiston Tietoarkistoon, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden.

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Ei

Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

Rekisterin suojauksen periaatteet, tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
Käyttäjätunnus, salasana, kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA).

Suorien tunnistetietojen käsittely
Suor
ia henkilötunnisteita (nimi, osoite jne.) ei kerätä.

Tietojen suojaus säilytyksessä ja tietojen siirroissa
Tutkimusaineistot säilytetään Tampereen yliopiston palvelimilla salasanoin suojatuissa järjestelmissä.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Akatemiahankkeen päätyttyä (v. 2025) harkitaan, arkistoidaanko kyselyvastaukset Tampereen yliopiston Tietoarkistoon tutkimus- ja opetuskäyttöä varten vai ei. Muutoin hankkeen päätyttyä aineisto hävitetään.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen
Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin):
Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Oikeus tietojen poistamiseen:
Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Vastustamisoikeus:
Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia
Projekti: 333503

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Laura Ahva

akatemiatutkija
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta