Paperilinnut
Tutkinto-ohjelma

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma

Paperilinnut

Keskiössä vastuullisuus ja eettisyys yritysten toiminnassa

Mikä on yritysten rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa?

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista ja hän kykenee analysoimaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa.

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti yritystoiminnan johtamista, mittaamista ja raportointia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta sekä pystyy jäsentämään ja kehittämään sidosryhmävuorovaikutusta ja eettistä johtamista. Hän tuntee vastuullisen liiketoiminnan mittaamisen ja raportoinnin keskeiset menetelmät ja osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja -malleissa. Hän on perillä lainsäädännön vaatimuksista ja rajoitteista ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen osana yritystoimintaa.

Opiskelija osaa tarkastella ja kehittää liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä, argumentoida tekemiään päätöksiä ja arvioida kriittisesti niiden seurauksia. Hänellä on valmiudet sekä tavoitteelliseen itsenäiseen että ryhmässä toimimiseen. Hänellä on hyvät esiintymis- ja kommunikaatiotaidot sekä vahva kielitaito. Hän osaa etsiä, analysoida, arvioida ja tuottaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti.