Röntgenhoitaja
Tutkinto-ohjelma

Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma

Röntgenhoitaja

Säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntija

Röntgenhoitajan työssä yhdistyvät hoitotyö ja tekniikka.

Röntgenhoitaja on säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntija. Opinnoissa perehdyt röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksiin, sädehoitoon, potilaan hoitoon ja ohjaukseen sekä turvalliseen säteilyn lääketieteelliseen käyttöön. Asiakaslähtöisyys ja potilasturvallisuus ohjaavat niin opiskelua, harjoittelua kuin itse työtäkin.

Röntgenhoitajana vastaat lähetteen mukaisista kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidosta. Teet työtäsi osin itsenäisesti, osin moniammatillisessa ryhmässä. Röntgenhoitajana kohtaat eri-ikäisiä, eri kulttuureista tulevia ja eri tavoin sairaita asiakkaita ja potilaita, mikä vaatii sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tehdä eettisiä päätöksiä.

Tutkintonimike

Röntgenhoitaja (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

3,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

Röntgenhoitaja on säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntija. Opinnoissa perehdyt röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksiin, sädehoitoon, potilaan hoitoon ja ohjaukseen sekä turvalliseen säteilyn lääketieteelliseen käyttöön. Asiakaslähtöisyys ja potilasturvallisuus ohjaavat niin opiskelua, harjoittelua kuin itse työtäkin. Röntgenhoitajana vastaat lähetteen mukaisista kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidosta. Teet työtäsi osin itsenäisesti, osin moniammatillisessa ryhmässä. Röntgenhoitajana kohtaat eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustaisia ja eri tavoin sairaita potilaita, mikä vaatii sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tehdä eettisiä päätöksiä.

 

 

Lisätietoja opetuskielistä

Tutkinnon opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä toteutuksia.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnot 60 op:

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristössä. Osaat käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä, anatomian ja fysiologian opinnoissa hankkimiasi tietoja ja taitoja röntgentutkimuksissa. Osaat ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa toimia työryhmän jäsenenä natiiviröntgentutkimuksissa sekä toimia potilaan hoitoon ja ensiapuun liittyvissä tilanteissa.

Toisen vuoden opinnot 60 op:

Toisen opintovuoden aikana laajennat osaamistasi kuvantamistutkimusten (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidon alueella. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa osaat toimia perehdytyksen jälkeen itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä kuvantamistutkimuksissa. Osaat toimia arvostavasti ja kunnioittavasti potilaita, heidän omaisiaan ja työtovereitasi kohtaan. Toimit lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti säteilyn lääketieteellisissä käyttötilanteissa. Osaat käyttää turvallisesti radiologisia laitteita. Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa opinnoissasi ja käyttää myös vierasta kieltä vuorovaikutustilanteissa.

Kolmannen vuoden opinnot 60 op:

Kolmannen opintovuoden jälkeen olet opiskellut kuvantamis- ja sädehoitoyksikön johtamista. Opiskelijana osaat optimoida potilaan säteilyaltistuksen kuvantamistutkimuksissa. Olet selvillä laadunhallintaan liittyvistä asioista röntgenhoitajan työssä. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa osaat työryhmän jäsenenä toimia vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti kuvantamistutkimuksissa (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidossa. Teet opinnäytetyötäsi ohjatusti. Kolmantena vuonna sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi kansainvälisessä vaihdossa. Röntgenhoitajaopiskelijana voit toimia tilapäisesti laillistetun röntgenhoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun olet suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa röntgenhoitajakoulutuksen opinnoista.

Neljännen vuoden opinnot 30 op:

Neljännen opintovuoden aikana syvennät ammatillista osaamistasi. Osaat toimia työryhmän jäsenenä niin, että hyödynnät oman ammattialasi kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Suoritat säteilyturvallisuusvastaavan opinnot ja osaat toimia säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijana. Vastaat itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä lähetteen mukaisista potilaalle tehtävistä lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Osaat kohdata työssäsi eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustaisia ja eri tavoin sairaita potilaita, mikä edellyttää sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä nopeita, eettisesti ja taloudellisesti kestäviä päätöksiä. Opinnäytetyöprosessin aikana sinulle kehittyy tutkiva ja kriittinen työote ja osaat puolustaa omaa opinnäytetyötäsi sekä tehdä vertaisarviointia.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelmassa ei ole opintosuuntavaihtoehtoja.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja keskimääräinen suoritusaika 3,5 vuotta.

Koulutus sisältää seuraavat kokonaisuudet: perus- ja ammattiopinnot, opinnäytetyö, harjoittelu ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelu on päiväopiskelua, ja kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8 - 18. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Ammattitaitoa edistävät harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea. Matkustat ja tarvittaessa asut harjoittelupaikkakunnilla. Näistä syntyvistä kustannuksista vastaat itse.

Tutustu tarkempaan opetussuunnitelmaan TAMKin opinto-oppaassa

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä käytät näyttöön perustuvaa tietoa ja syvennät osaamistasi röntgenhoitajan työstä. Osoitat osaamisesi soveltamalla tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Osaat toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti opinnäytetyöprosessin kaikissa vaiheissa ja osaat käyttää ohjausta opinnäytetyöprosessin aikana.

Opinnäytetyö sisältää seuraavat vaiheet: orientaatio, metodiopinnot, suunnitelmaseminaari ja opinnäyteseminaari. Opinnäytetyöprosessi sisältää runsaasti itsenäistä työskentelyä.

Uramahdollisuudet

Voit työskennellä sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon sektorilla Suomessa tai ulkomailla. Terveydenhuollon lisäksi voit työllistyä alan yrityksiin, eläinlääkintähuoltoon tai säteilyn käytön valvontatehtäviin teollisuudessa.

Pätevyys

Röntgenhoitajan AMK-tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 6).

Röntgenhoitajan ammatissa saa toimia röntgenhoitajatutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tutkinnon suorittamisen jälkeen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa röntgenhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Röntgenhoitajana työskentelet monikulttuurisissa työympäristöissä. Tutkinto mahdollistaa työllistymisen EU:n sisällä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien terveydenhuollon yksiköt. 

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kun sinulle on tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta, voit hakeutua suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ylempää AMK-tutkintoa TAMKiin. Röntgenhoitaja (AMK) tutkinnon suorittaneena voit hakea opiskelemaan yliopistoon terveystieteitä.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Maire Petäjäjärveen, maire.petajajarvi(at)tamk.fi.

Hae Avoimen väylän haussa
Avoimen väylä, TAMK, kevät 2019
Avoimen väylä 2.-16.5.2019 klo 15:00

Hakukelpoisuusvaatimukset

Kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä, voit hakea Avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi TAMKiin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään.

 • Jos opinnot on tehty TAMKin avoimessa AMKissa, 60 opintopistettä tulee olla suoritettuna 31.7.2019 mennessä.
 • Muiden ammattikorkeakoulujen avoimen AMKin opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan on Avoimen väylän haussa varattu 2 opiskelupaikkaa. 

Valintaperusteet

Opiskelijavalintaan vaikuttavat avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen vastaavuus TAMKin opintosuunnitelmaan, opintomenestys sekä substanssinäyte ja haastattelu. Opiskelijavalinnan edellytyksenä on, että vuosikurssilla/opiskelijaryhmässä on tilaa.

Hakijat asetetaan tarvittaessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Suoritettujen avoimen AMKin opintojen vastaavuus TAMKin opetussuunnitelmaan
 • Mahdollinen haastattelu
 • Avoimen AMKin opintomenestys

Opiskeluoikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta alkaen. Kun otat avoimen väylän haussa saamasi opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudut läsnä olevaksi opiskelijaksi alkavalle lukuvuodelle.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut koulutukseen valituilta valintaan vaikuttaneet avoimen AMKin opintosuoritukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

 • Hakija ei toimita opintosuoritusotetta/-otteita TAMKin ilmoittamassa määräajassa.
 • Hakija on antanut suorituksistaan tai arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Hakemuksen hylkäämisen syyt

 1. Vuosikurssilla/opiskelijaryhmässä ei ole vapaita paikkoja.
 2. Suoritetut opinnot eivät sovellu koulutuksen tutkintotavoitteisiin.
 3. Hakija ei ole edennyt opinnoissaan riittävän hyvin.
 4. Substanssinäyte on hylätty.
 5. Hakija ei ole toimittanut pyydettyjä liitteitä määräaikaan mennessä.

Valintakoe

Haastattelut pidetään tarvittaessa 24.5.2019

TAMK kutsuu haastatteluun joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Avoimen väylän haku.

Liitteet

Hakemusliitteet

Opintosuoritusote/-otteet

 • Lataa hakemukselle opintosuoritusote tai -otteet avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamistasi opinnoista 23.5. kello 15.00 mennessä. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamiesi opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia.
 • Liitteiden tulee olla korkeakoulusi varmentamia (niissä tulee olla korkeakoulusi leima ja esimerkiksi virkailijan tai opinto-ohjaajan allekirjoitus).
 • Jos opiskelet parhaillaan TAMKin avoimessa AMKissa polkuopintoja, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Se toimitetaan hakijapalveluihin suoraan TAMKin avoimesta AMKista.

Opiskelemaan valittujen liitteet

Opintosuoritusote

 • Kun olet saanut opiskelupaikan, toimita lopullinen ajantasainen opintosuoritusote TAMKin hakijapalveluihin 15.8. kello 15.00 mennessä
 • TAMKin avoimessa AMKissa suoritetuista opinnoista sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. 

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset

Tiedotamme opiskelijavalinnasta tuloksesta kaikille hakijoille sähköpostitse. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat sähköpostilla tiedon valinnasta ja tarkemmat toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi. 

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta.
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä olevaksi opiskelijaksi.
 • toimita ajantasainen opintosuoritusote hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana (1.8.-31.12. tai 1.1.-31.7.) alkavista opinnoista. Tämä koskee sekä valtakunnallisessa yhteishaussa ja erillishauissa mukana olevia koulutuksia että yliopistojen jatkotutkintoon (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja, ei kuitenkaan siirtohakua. Lisätietoa täältä: Yhden korkeakoulupaikan säännös.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut AMK-opintoihin valituilta valintaan vaikuttaneet avoimen AMKin opintosuoritukset ja muut mahdolliset hakukelpoisuusvaatimukset.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

 • Hakija ei ole suorittanut vaadittua opintopistemäärää määräaikaan mennessä.
 • Hakija ei toimita opintosuoritusotetta/-otteita TAMKin ilmoittamassa määräajassa.
 • Hakija on antanut suorituksistaan tai arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijavalinta voidaan purkaa myös seuraavista syistä:

 • Hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan sopivana.
 • Hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita.
 • Hakija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.

Ensikertalaiskiintiö: Kun otat opiskelupaikan vastaan korkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta Suomessa, sinua ei enää jatkossa katsota ensimmäistä korkeakoulututkintoa hakevaksi hakijaksi. Tämä voi vaikuttaa opiskelijavalinnassa, jos myöhemmin haet suomalaiseen korkeakouluun opiskelijaksi.

Varasijavalinta

Avoimen väylän haussa ei ole käytössä varasijavalintaa.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli viimeistään 12.7.2019 kello 15.00. 

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta ylioppilastutkinnon arvosanojen ja valintakokeen perusteella tai pelkän valintakokeen perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 32 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 80 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat ensin valtakunnalliseen sähköiseen esivalintakokeeseen. Esivalintakokeen pisteiden perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta ja valintakokeesta tai valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Aloituspaikat jakautuvat eri valintatavoille seuraavasti:

Hakukohde

Aloituspaikat

Valintakoe

Ylioppilastutkinnon arvosanat ja valintakoe

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

32

10

22

Ensikertalaisille varataan 80 % tutkinto-ohjelman aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Jos mahdollista, sinulle lasketaan valintapisteet kaikilla valintatavoilla ja voit tulla valituksi millä tahansa valintatavalla.

Valintatapa: Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe

70 pistettä

Valintatavassa ovat mukana kaikki hakijat pohjakoulutuksesta riippumatta.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintatapa: Ylioppilastutkinnon arvosanat ja valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään ylioppilastutkinnon arvosanoista ja valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella seuraavasti:

Ylioppilastutkinnon arvosanat

30 pistettä

Valintakoe

70 pistettä

Yhteensä

100 pistettä

Valintatavassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat.

Hakijat asetetaan tässä valintatavassa tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. hakutoivejärjestys
 4. arvonta

Pisteytys

Valintakoe

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli*

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

*IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Kansainvälinen ylioppilastutkinto

Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon, tutkintotodistuksesi arvosanat muunnetaan vastaamaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Löydät kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysohjeet täältä: Ylioppilastutkinnon pisteytys

Valintakoe

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalan esivalintakoe

Kaikki TAMKin sosiaali- ja terveysalan päivätoteutuksiin hakevat hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen, joka pidetään 24.4.2019. Esivalintakoe on sähköinen. Sinulle lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääset suorittamaan kokeen. Sosiaali- ja terveysalalla esivalintakoe on yhteinen kaikille, riippumatta siitä mihin koulutuksiin olet hakenut. Esivalintakokeen tulos ei vaikuta enää lopulliseen valintaan. Esivalintakoe pohjautuu osittain ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan viimeistään hakuajan alettua osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/.

Esivalintakokeeseen osallistuneet hakijat saavat esivalintakokeen pisteet sähköpostiin muutaman päivän kuluessa esivalintakokeesta. TAMK lähettää valintakoekutsun sähköpostitse niille hakijoille, joilla pisteet riittävät valintakokeeseen kutsumiseen. Niille hakijoille, joiden pisteet eivät riitä valintakokeeseen kutsumiseen, ei lähetetä ilmoitusta tästä vaan alimmat pisterajat julkaistaan TAMKin nettisivuilla.

Erityisjärjestelyt sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeessa

Erityisjärjestelyjä sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnalliseen esivalintakokeeseen haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/. Tämä lomake liitteineen tulee palauttaa 10.4.2019 kello 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena.

Varsinaiseen valintakokeeseen sinun tulee täyttää erillinen erityisjärjestelylomake. TAMKin varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelylomakkeen löydät TAMKin nettisivuilta. Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla valintakokeeseen kutsutaan vain osa hakijoista valintaperusteiden mukaisesti.

Valintakoe

Valintakoe pidetään 27.5.2019. TAMKin valintakoe on psykologinen soveltuvuustutkimus, joka sisältää kirjallisia tehtäviä ja haastattelun. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 70 pistettä. Jotta voi tulla valituksi, kokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsuminen

Valintakokeeseen kutsutaan osa hakukelpoisista hakijoista esivalintakokeen pisteiden perusteella. TAMKin valintakokeeseen kutsutaan nelinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Kutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Valmistava tehtävä

Jos saat valintakoekutsun TAMKiin, sinulle lähetetään kutsun liitteenä valmistava tehtävä, joka sinun tulee palauttaa kokeessa.

Valintakoeyhteistyö

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Lisäksi kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryhmänsä. Voit saada saman valintaryhmän sisällä hakemiisi koulutuksiin yhden valintakoekutsun. Sinut kutsutaan saman valintaryhmän sisällä aina ylimpään hakutoiveeseen esivalintakokeessa saamiesi pisteiden perusteella. Kokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut.

Valintaryhmät ovat seuraavat:

1.valintaryhmä 2.valintaryhmä 3.valintaryhmä 4.valintaryhmä 5.valintaryhmä 6. valintaryhmä
Barnmorska Bioanalytiker Apuvälineteknikko Geronomi Sosionomi, rikosseuraamusala Estenomi
Förstavårdare Bioanalyytikko Ergoterapeut Kuntoutuksen ohjaaja   Estenom
Ensihoitaja Hammasteknikko Fysioterapeut Socionom    
Hälsovårdare Optometristi Fysioterapeutti Sosionomi    
Kätilö Röntgenhoitaja Jalkaterapeutti Sosionomi, diakoniatyö    
Sairaanhoitaja Röntgenskötare Naprapaatti Sosionomi, kirkon nuorisotyö    
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö Suuhygienisti Osteopaatti Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus    
Sjukskötare   Toimintaterapeutti      
Terveydenhoitaja          

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Huomaathan, että sinun tulee hakea erityisjärjestelyitä erikseen esivalintakokeeseen ja varsinaiseen valintakokeeseen. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa.

Liitteet

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.