Hyppää pääsisältöön

Historian maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Maailman muuttaminen edellyttää maailman ymmärtämistä

Välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja tulevaisuuden puntarointiin.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Historian opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan. Opetus perustuu oppiaineessa tehtävään tutkimukseen, jossa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelua sekä vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia, kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa sekä historiallisen ajattelun omaksumista.

Historiantutkimuksen harjoittelu on keskeinen historiallisen ajattelun oppimisen tapa. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan teoria-, menetelmä- ja erikoistumisopinnoilla. Tutkimuksen tekoa harjoitellaan erityisesti graduseminaariopetuksessa. Tutkinto-ohjelma muodostaa akateemisen yhteisön, jonka jäseniä myös opiskelijat ovat.

Historian opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy erittelemään ja arvioimaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Opintojen aikana karttunutta historiallisen ajattelun taitoaan opiskelija osaa käyttää nykyisyyden ymmärtämisen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen puntaroinnin välineenä. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa tarkasteluun.

Historian maisteriohjelma kouluttaa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille asiantuntijoita, jotka kykenevät tarkastelemaan yhteiskunnan kehitystä pitkällä aikavälillä sekä osaavat hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä.