Hyppää pääsisältöön

SIILI-tutkimus: Lukivalmiuksien varhainen tukeminen

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

Siili-tutkimusprojektin tavoitteena on edistää lukivaikeuksien ennaltaehkäisyä. Projektissa tutkitaan lukivalmiuksien tukemiseen kehitettyjen ESKO siili -ryhmien vaikuttavuutta lukivalmiuksien tukemisessa. Ryhmien tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisevää tukea lukitaitojen omaksumisessa sitä tarvitseville, sekä innostaa ja motivoida lapsia lukitaitojen harjoitteluun. Projektissa myös etsitään tekijöitä, jotka ennustavat tehostetun tuen tarvetta lukitaitojen oppimisessa ja lukumotivaation tukemisessa alkuopetuksessa.

Tausta

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, eli lukivaikeus, on yleisin koulussa ilmenevistä oppimisen vaikeuksista. Lukivaikeuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia: Ne vaikuttavat herkästi lapsen lukumotivaatioon ja oppimismotivaatioon yleisemminkin. Riskiä lukivaikeuksiin on mahdollista ennustaa jo esiopetusvaiheessa, ja siihen on näin mahdollista puuttua jo ennen ongelmien kasaantumista ja vaikeutumista.Tampereen kaupungissa on kehitetty neuropsykologista kuntoutusasiantuntemusta hyödyntävää varhaisen tunnistamisen ja tuen tarjoamisen mallia lapsille, jotka tarvitsevat lukivalmiuksien tehostettua harjoittelua. Esiopetusvuoden keväällä lasten lukivalmiuksien kehittymistä tuetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajien ohjaamissa neuropsykologisen kuntoutuksen menetelmiä ja lähestymistapoja hyödyntävissä ESKO siili –ryhmissä.

Tavoite ja tehtävät

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on selvittää ESKO siili -ryhmien tuloksellisuutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen keskeisten valmiuksien ja oppimismotivaation vahvistamisessa lapsilla, joilla on lukivalmiuksissa todettavissa tuen tarvetta esiopetusvuoden alussa sekä selvittää, mitkä tekijät esiopetuksen aikana ennustavat tehostetun tuen tarpeen jatkumista ensimmäisellä ja toisella luokalla.

Vaikuttavuus

ESKO Siili -menetelmän käsikirja

ESKO Siili -menetelmästä on valmisteilla käsikirja, joka julkaistaan yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. 

 

Siili-tutkimusprojektissa tehtyjä opinnäytetöitä:

Pollari, Eveliina (2022). Lapsen tunne- ja vireystilan vaikutukset lukivalmiuksien kehittymiseen ESKO Siili -intervention aikana. Psykologian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202208306818

Ortila, Narda (2021). Lukivalmiuksia vahvistava interventio tukemassa esiopetusikäisten tehtäväorientaatiota ja kiinnostusta lukivalmiuksien harjoitteluun. Psykologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202111258646

Sarlund, Katariina (2021). Esikouluaikaisten lukivalmiuksien ja motivationaalisten tekijöiden yhteys lapsen lukimotivaatioon ja tehtäväorientaatioon toisella luokalla.Psykologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202108186641

Pollari, Eveliina (2021). Lapsen kyky omien emotionaalisten kokemusten tunnistamiseen esikouluiässä. Psykologian kandidaatintutkielma. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202105144987

Luume, Matti (2020). ESKO Siili -ryhmien vaikuttavuus esikouluikäisten lasten lukivalmiuksen kehitykseen. Psykologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202003252868

Moilanen, Milja ja Sotala, Eveliina (2020) ”Kyl mä osaan ja voin yrittää”: Varhaiskasvatuksen erityisopettajien käsityksiä motivoivasta pedagogiikasta ESKO siili -interventiossa. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202004284248

Pänkäläinen, Katariina (2019) Työmuistin, lyhytkestoisen kielellisen muistin ja toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden vaikeuksien yhteydet esikouluikäisten lukivalmiuksiin ja lukivalmiusinterventiosta hyötymiseen. Psykologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201911125882

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopiston Psykologian Opetus- ja Tutkimusklinikka PSYKE

Partnerit

Tampereen Kaupunki

Neuropsykologi, PsM Katja Nivala

Yhteyshenkilöt

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

PSYKE on Tampereen yliopiston psykologian oppiaineen opetus- ja tutkimusklinikka, jossa tehdään psykologian ammattikäytännön kehittämistyötä, asiakastyötä, opetusta ja tutkimusta.