Hyppää pääsisältöön
Belbin helps teams to reach their highest potential by understanding each others’ collaborative strengths and weaknesses.

Belbin®-tiimiroolitesti

Tiimit voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa vain, jos tiimin jäsenet ymmärtävät omat ja toistensa heikkoudet ja vahvuudet. Belbin®-tiimiroolitesti tarjoaa oivalluksia kunkin tiimin jäsenen yksilöllisistä piirteistä ja antaa edellytykset toimivammalle vuorovaikutukselle kollegojen kesken.

Belbin®-tiimiroolitesti

Mikä?

Belbin® on työkalu, joka auttaa ymmärtämään tiimejä paremmin tekemällä niiden sisäiset roolit näkyviksi. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä tiimirooleja. Jokaisella tiimiroolilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja ne ovat kaikki yhtä tärkeitä.

Miksi?

Belbiniä® voi hyödyntää tuottavampien ja tasapainoisten tiimien luomiseen. Toisaalta sen avulla voi myös kehittää tiimejä auttamalla yksilöitä ymmärtämään omaa ja toistensa rooleja entistä paremmin.

Miten?

Belbin®-tiimiroolitesti koostuu itsearvioinnista sekä vastaajan työskentelytavat tuntevien henkilöiden havainnoija-arvioinneista. Arvioinneista luodaan raportti, joka antaa henkilön toiminnasta 360° kuvan.

Miksi Belbiniä® kannattaa hyödyntää?

Tiimit ovat kuin kompleksisia koneita.

Jokainen ratas ja mutteri hoitaa omaa, tärkeää osaansa. Osien välinen vuorovaikutus erottaa huippuhyvät tiimit keskinkertaisista.

Kuinka siis luoda aidosti toimiva tiimi? Entä kuinka johtaa jo olemassa olevaa tiimiä, joka ei toimikaan toivotulla tavalla? Näihin kysymyksiin Belbin® auttaa löytämään vastauksen.

Belbinin® hyödyntäminen tuo mukanaan:

  • tiimejä, joiden jäsenten luontaiset piirteet ja toimintatavat ovat tasapainossa keskenään.
  • itsensä tuntevia yksilöitä, jotka osaavat muokata omaa toimintaansa tilanteen ja tarpeen mukaan.
  • ymmärrystä siitä, minkä tyyppisissä tehtävissä kukin on parhaimmillaan.
  • yhteisen kielen, jolla käsitellä yksilöiden erilaisia tapoja toimia.
  • faktaperustaista tietoa ihmisiin liittyvien päätösten tueksi.
  • tietoa, jota CV:stä ei löydy.

Yhdeksän Belbin®-tiimiroolia

Mahdollisuuksien selvittäjä

(Resource Investigator)
Mahdollisuuksien selvittäjä on utelias tiimin jäsen. Hän on aina etsimässä uusia ideoita tiimilleen esiteltäväksi.
Vahvuudet: toimelias, innostunut, etsii mahdollisuuksia ja luo kontakteja
Heikkoudet: saattaa olla liian optimistinen uusista ideoista ja menettää kiinnostuksensa alkuinnostuksen laannuttua

Tiimityöntekijä

(Teamworker)
Tiimityöntekijä auttaa tiiminsä jäseniä toimimaan yhdessä. Hän on monipuolinen osaaja, joka on hyvä havaitsemaan tiimiltä vaaditut tehtävät ja viemään ne loppuun myös muun tiimin puolesta.
Vahvuudet: yhteistyökykyinen, tarkkaavainen ja diplomaattinen; kuuntelee kollegoitaan ja ehkäisee konflikteja
Heikkoudet: voi olla päättämätön stressaavissa tilanteissa ja pyrkiä liiaksikin välttämään vastakkainasettelua

Järjestelijä

(Co-ordinator)
Järjestelijä keskittyy tiimin tavoitteisiin, toimii organisaattorina ja delegoi työtä tehokkaasti.
Vahvuudet: kypsä ja itsevarma; tunnistaa kollegojensa vahvuudet, selkeyttää tiimin tavoitteet
Heikkoudet: voi vaikuttaa manipuloivalta ja delegoida omatkin työnsä muille

Innovoija

(Plant)
Innovoija on luova tiimin jäsen, joka ratkaisee ongelmia kekseliäillä tavoilla.
Vahvuudet: luova ja kekseliäs; keksii ideoita ja ratkoo hankalia pulmia
Heikkoudet: saattaa jättää käytännön yksityiskohdat huomioimatta tai olla liian keskittynyt ollakseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa

Tarkkailija-arvioija

(Monitor Evaluator)
Tarkkailija-arvioija tuo mukanaan loogisen ajattelun ja kyvyn tehdä päätöksiä. Hän punnitsee vaihtoehtoja puolueettomasti.
Vahvuudet: strateginen, tarkka, perustaa päätökset faktoille
Heikkoudet: häneltä saattaa puuttua halu ja kyky innostaa muita; hänet voidaan kokea liian kriittisenä

Asiantuntija

(Specialist)
Asiantuntija tuo syvällistä tietoa keskeisestä aiheesta tiimille.
Vahvuudet: asialleen omistautunut; tuo tiimiin syvällisiä tietoja ja taitoja
Heikkoudet: voi olla liian kapeakatseinen ja keskittyä liikaa yksityiskohtiin

Hahmottelija

(Shaper)
Hahmottelija tuo energisyyttä tiimiin. Hän huolehtii siitä, että tiimi edistyy tehtävissään eikä harhaudu keskittymään vääriin asioihin. 
Vahvuudet: dynaaminen tyyppi, joka haastaa muita, ja toimii hyvin paineen alla; ylittää haasteet rohkeudellaan ja energisyydellään
Heikkoudet: saattaa provosoida tai loukata muita tiimin jäseniä

Toteuttaja

(Implementer)
Toteuttaja suunnittelee toimivia strategioita ja toteuttaa niitä mahdollisimman tehokkaasti.
Vahvuudet: käytännöllinen, luotettava, tehokas; vie ideat käytäntöön ja organisoi tehtäviä
Heikkoudet: voi olla joustamaton ja hidas reagoimaan uusiin mahdollisuuksiin

Viimeistelijä

(Completer Finisher)
Viimeistelijä on parhaimmillaan, kun tiimin tehtävät ovat loppuvaiheessa. Hän viimeistelee työt ja löytää mahdolliset virheet. Viimeistelijä siis toimii eräänlaisena laadunvarmistajana.
Vahvuudet: tarkka, perusteellinen, löytää virheet, viimeistelee ja täydentää lopputuloksen
Heikkoudet: voi olla taipuvainen huolehtimaan aiheettomasti ja haluton delegoimaan

Belbin sopii moneen käyttötarkoitukseen

Belbin® johtamiskoulutuksen työkaluna

Hyvään johtajuuteen kuuluu kyky havaita ja ymmärtää tiiminsä jäsenten vahvuuksia, kykyjä ja motivaatiota. Belbin® tarjoaa johtajille oivalluksia heidän alaistensa luontaisista vahvuuksista ja taipumuksista.  Se antaa johtajille myös sanastoa, jolla ilmaista itseään. Kun johtaja ymmärtää alaistensa heikkoudet ja vahvuudet, hän voi auttaa heitä hyödyntämään koko potentiaaliaan.

Belbin® johtajuuden kehittämisesen tukena

Itsetutkiskelu on haastavaa, mutta välttämätöntä johtajille. Omat piirteensä ja taipumuksensa tunteva johtaja osaa viestiä paremmin tiiminsä kanssa.  Belbin® on helppokäyttöinen, laaja, positiivinen työkalu, joka antaa johtajille mahdollisuuden aitoon itsetutkiskeluun. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää ja muovata omaa johtamistyyliä omaan tiimiin ja ympäristöön sopivaksi. Erilaisten yksilöllisten piirteiden ymmärtäminen myös mahdollistaa yksilöiden oikeanlaisen johtamisen ja alaisten monimuotoisuuteen rohkaisemisen.

Belbin® rekrytoinnin ja urasuunnittelun välineenä

Toisinaan kaksi työnhakijaa näyttää paperilla yhtä hyviltä tiettyyn tehtävään, mutta toinen kuitenkin suoriutuu siitä paremmin kuin toinen. Mistä tämä ilmiö johtuu? Belbinin® tiimiroolien ymmärtäminen voi auttaa hahmottamaan organisaatioin tarpeita syvemmin. Sen avulla on helpompaa rekrytoida osaajia tehtäviin, jotka heille aidosti sopivat. Belbin® myös antaa yksilöille tietoa, jonka avulla on mahdollista ohjata omaa uraa itselle sopivaan suuntaan.

Belbin® konfliktien hallinnan apuna

Konfliktit ja ristiriidat syntyvät usein väärinkäsityksistä tai viestinnän puutteesta. Pahimmillaan ne voivat johtaa muun muassa työntekijöiden itsetunnon laskuun, heikentyneeseen tuottavuuteen ja lisääntyneisiin poissaoloihin. Belbin® auttaa selvittämään ongelmia tuoden esille yksilöiden välisiä eroavaisuuksia, jotka saattavat olla konfliktin taustalla. Belbin® myös auttaa ymmärtämään toisten kokemusmaailmaa ja löytämään jo ennakkoon mahdollisia konfliktin aiheuttajia. Se tarjoaa myös oivalluksia organisaation sisällä eri tiimien kulttuureista, ja voi täten auttaa välttämään konflikteja tiimien välillä.

Belbin® työntekijöiden sitouttajana

He, jotka saavat käyttää työssään omia vahvuuksiaan, sitoutuvat siihen paremmin. Belbinin® avulla yksilöiden vahvuudet saa näkyviksi ja sanoitetuksi. Se auttaa varmistamaan, että kukin työrooli sopii tekijälleen. Belbinin® käyttäminen edistää työkulttuuria, jossa yksilöiden vahvuudet ja ominaisuudet otetaan huomioon. Se rohkaisee tiimejä pohtimaan kunkin vahvuuksia jo rooleja määritettäessä.

Belbin® henkilökohtaiseen kehittämisen ja valmennuksen työkaluja

Työelämässä ylennyksiä jaetaan usein sen perusteella, miten hyvin työntekijät suoriutuvat nykyisessä roolissaan. Se voi johtaa siihen, että yksilö siirretään itselleen sopimattomaan ja stressaavaan rooliin. Belbinin® räätälöidyt neuvot ja sanasto auttavat ohjaamaan keskusteluja roolien muutoksista ja varmistamaan, että suunnitellut ratkaisut ovat oikeita sekä yksilön että organisaation kannalta. 

Belbin® muutosjohtamisen tukena

Belbinin® tiimiroolit auttava tiimejä mukautumaan muuttuviin tavoitteisiin huomioiden kollektiivisesti yksilöuden vahvuudet ja heikkoudet. Tiimiroolianalyysi auttaa ymmärtämään yksilöiden reaktiota muutokseen; se auttaa ymmärtämään, miksi jotkut tiimin jäsenet toivovat ja jotkut taas vastustavat muutosta. Koska Belbin® auttaa ehkäisemään väärinkäsityksiä, se voi auttaa tiimejä onnistumaan muutoksissaan.

Sekä tietenkin, Belbin® tiimien tukena

Toimiva tiimi tarjoaa monimuotoisuutta, mahdollistaa oppimisen, luovat pohjan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiselle, tarjoaa joustavuutta ja edistää  organisaation arvoja. Belbin® auttaa muodostamaan toimivia tiimejä, kehittämään ja valmentamaan jo olemassa olevia tiimejä ja tuomaan tiimejä yhteen.