Hyppää pääsisältöön

Tekoälystä apua työvoimapulan taltuttamiseen ICT-alalla

Julkaistu 9.9.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Juha Tuominen
ICT-alan työvoimapulasta on puhuttu jo pitkään. Osaaminen toimialalla vanhenee nopeasti ja yritysten tarpeet liiketoimintojen digitalisointiin kasvavat yhä kiihtyvällä vauhdilla. Ennusteiden mukaan ICT-alan osaajia tarvitaan jopa useita kymmeniä tuhansia lisää vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti työn murros digitaalisessa työympäristössä vaatii osaamisen jatkuvaa päivittämistä.

TAMKin ja Tampereen yliopiston yhteisessä hankkeessa haetaan ICT-alalle uudenlaista, joustavaa ratkaisua ICT-alan työvoimapulan taltuttamiseen. Aiemmin jatko-, uudelleen- tai täydennyskoulutusten avulla on pyritty ratkomaan työmarkkinoilla saatavissa oleva osaaminen ja yritysten tarpeet. Mutta pitkät tutkintokoulutukset tai yleisluontoiset täydennyskoulutukset vastaavat kuitenkin huonosti yritysten nopeasti muuttuviin yksilöllisiin tarpeisiin.

– Nyt lähdemme yritysten kehittämistarpeista ja etsimme tekoälyn avulla niihin sopivimmat osaamiset ja osaajat. Henkilöiden osaamisvaje paikataan yksilöllisten opintopolkujen ja yleisesti saatavilla olevan koulutustarjonnan sekä valmennuksen avulla, kiteyttää kansainvälisen liiketoiminnan opettaja ja projektipäällikkö Juha Tuominen keväällä käynnistyneen ICT For Need-hankkeen (ICT4N) sisällön.

ICT4N tuo yritykset ja osaajat yhteen Pirkanmaalla

Nyt yritykset ja alan osaajat tuodaan yhteen. Osaajia haetaan erityisesti korkeakoulutettujen, työtä vailla tai työttömyysuhan alaisina olevien alan ammattilaisten parista. Koska alalle on myös vieraskielisten työllistyminen vaikeaa, hakee hanke siihenkin ratkaisua. Monilta vieraskielisiltä puuttuu tarvittavia verkostoja ja ilman niitä oman osaamisen näkyväksi tekeminen on vaikeaa.  Siksi ICT4N-hankkeessa osaajia haetaankin erityisesti muualta Suomeen muuttaneiden korkeakoulutettujen parista.

– Meillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Globaalissa liiketoiminnassa on valtava apu, jos voidaan hyödyntää täällä jo asuvia oikean kieli- ja kulttuuritaustan sekä verkostot kohdemaassa omaavia henkilöitä, kertoo Tuominen.

Tuomisella on tästä kokemusta sekä omasta aiemmasta työhistoriasta yritysmaailmasta että TAMKissa vuosina 2016-2018 toteutetusta TOITA - Maahanmuuttajien osaaminen työpaikoille -hankkeesta.

– TOITA-hankkeessa todensimme, että uudenlainen oppiminen on mahdollista. Nyt haluamme kehittää tätä mallia edelleen ja luoda uusia vastauksia paitsi ICT-alan kohtaanto-ongelmaan myös siihen valtavaan uudelleenkoulutustarpeeseen, joka meillä Suomessa on.

Tekoäly apuna ja ihminen rinnalla kulkijana

Hankkeen toinen toteuttaja, Tampereen yliopisto, on jo kerryttänyt kokemusta tekoälyn hyödyntämisestä jatkuvan oppimisen projekteissa.  Headai Oy:n kehittämän tekoälypohjaisen palvelun tehtävänä on löytää yritysten akuutteihin tarpeisiin parhaiten vastaavat osaajat tämänhetkisten osaamiskuvausten joukosta.

– Mukana on 15 yritystä, joiden tarpeet olemme yhdessä yritysten kanssa kartoittaneet. Lisäksi  Headain kehittämän palvelun avulla osoitetaan ja etsitään osaamistarpeita myös avoimien työpaikkojen tietokannoista. Se näyttää reaaliajassa, mille osaamiselle on eniten kysyntää ja missä projektiin osallistuvista yrityksistä niitä tarvittaisiin. Näin yrityksille löydetään heidän tarpeeseensa parhaiten sopiva osaaja. Toki heidät sitten vielä vielä kohtautetaan yrityksen kanssa kasvotusten, Tuominen kertoo.

Kun yritys ja osaaja ovat löytäneet toisensa, tekoälypohjainen palvelu antaa vielä suosituksen osaajalle yksilöllisesti sopivaan jatkuvaan oppimiseen, jolla aukot yrityksen tarpeiden ja osaajan profiilin välillä voidaan täyttää.  ICT4N-hanke ei kuitenkaan itse tuota koulutuksia lukuun ottamatta yleistä suomalaisen työelämän valmennusta ja kielikoulutusta.  Tekoäly ehdottaa sopivia koulutuksia koulutusorganisaatioiden tarjolla olevista maksuttomista opintojaksoista sekä internetistä yleisesti saatavilla olevista avoimista verkkokursseista. Ehdotuksen pohjalta henkilölle tehdäänn yhdessä ohjelmistotekniikan asiantuntijan kanssa yksilöllinen koulutuspolku.

– Tekoälyn hyödyntäminen tuo monia etuja, mutta on muistettava, että parhaaseen tulokseen päästään, kun kone ja ihminen tekevät yhteistyötä. Tärkeässä roolissa projektissa on myös se, että projektin asiantuntijat kulkevat osaajien rinnalla; ohjaavat, opastavat ja mentoroivat eri vaiheissa, myös työssäoppimisen aikana, Tuominen muistuttaa.

ICT4N-prosessin päätteeksi osallistujat saavat todistuksen sekä kolmen kuukauden opinnoista, että kolmen kuukauden työharjoittelusta, jonka he ovat tehneet yrityksessä.

Ensimmäistä ryhmää ollaan parhaillaan kokoamassa ja se aloittaa oman ICT4N-polkunsa lokakuussa, toinen syksyllä 2021. Joustava malli mahdollistaa sen, että vaikka mukaan lähtevien yritysten joukko on jo täynnä, ja muutamia jo jonossakin, voidaan matkan varrella mukaan ottaa niin uusia yrityksiä kuin osaajiakin. 

Uudenlainen malli vastaamaan työn murroksen haasteisiin

Vaikka ICT4N-projektin päällimmäisenä tavoitteena on kehittää toimintamalli ICT-alan kohtaanto-ongelman ja erityisesti korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseksi Pirkanmaalla, näkee Tuominen hankkeen mahdollisuudet paljon laajempina ja kauaskantoisempina.

–Työtehtäviä katoaa ja työn sisällöt muuttuvat. Tämä vaikuttaa koko työikäisen väestömme osaamistarpeisiin ja tulee vaatimaan mittavaa uudelleen kouluttautumista ja laajaa täydennyskoulutusta. Myös koulutusjärjestelmän tulee uusiutua. Sen tulee olla entistä joustavampi ja avoimempi. Tarvitaan avoimia oppimateriaaleja, yhdessä työelämän kanssa rakennettua koulutustarjontaa ja ratkaisuja, joilla voidaan joustavasti täydentää jo olemassa olevaa osaamista. Me olemme tässä hankkeessa luomassa uudenlaista skaalautuvaa ja monistettavaa mallia, jolla näihin haasteisiin voitaisiin vastata. 

 

******

ICT4N (ICT For Need) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke. Keväällä 2020 käynnistyneen kaksivuotisen hankkeen toteuttajina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen yliopisto.

Lisätiedot: Juha Tuominen, opettaja ja projektipäällikkö, International Business, Tampereen ammattikorkeakoulu, juha.tuominen [at] tuni.fi

 

 

Teksti: Helena Pekkarinen

Kuva: Saara Lehtonen