Hyppää pääsisältöön

Puitesopimus ja yhteistyöohjelma ohjaavat korkeakouluyhteisön ja Pirkanmaan hyvinvointialueen TKIO-yhteistyötä

Julkaistu 12.9.2023
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kahvikuppi, näppäimet ja kuulokkeet.
Korkeakouluyhteisön ja Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuksen-, kehityksen, innovaatioiden- ja osaamisen (TKIO) ympärille rakentuva yhteistyö saa konkreettisia askelmerkkejä yhteistyöstä sopivan puitesopimuksen ja valtuustokausittain tehtävän yhteistyöohjelman muodossa. Niin puitesopimuksen kuin yhteistyöohjelman valmisteluun ovat osallistuneet kaikkien kolmen organisaation edustajat.

Puitesopimuksella ja yhteistyöohjelmalla vahvistetaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön TKIO-yhteistyötä.

Syksyn aikana allekirjoittavassa strategisessa puitesopimuksessa sovitaan korkeakouluyhteisön ja hyvinvointialueen yhteisistä periaatteista, rakenteista ja toimintatavoista TKIO-toiminnan saralla. Sopimus kattaa muun muassa lainsäädännössä yliopistosairaalaa ylläpitävälle hyvinvointialueelle asetetut TKIO-tehtävät. Sopimuksen myötä jatketaan erikoissairaanhoidossa käytössä olleita hyväksi todettuja käytäntöjä, mutta luodaan myös uusia, vastaavia yhteistyön edellytyksiä perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palveluihin. Lisäksi sopimuksessa sovitaan esimerkiksi yhteistyön koordinoinnista, johtamisesta ja seurannasta vastaavan ohjausryhmän perustamisesta ja kokoonpanosta. 

Puitesopimuksen rinnalla on valmisteltu Korkeakoulujen ja hyvinvointialueen yhteistyöohjelmaa vuosille 2023–2025. Yhteistyöohjelman taustalla on toimijoiden yhteinen tahtotila tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja koulutustoiminnassa, minkä avulla edistetään yhteiskunnan kehitystä ja ihmisten hyvinvointia edistäviä innovatiivisia ratkaisuja ja toteutetaan laadukasta ja vaikuttavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhteistyöohjelmassa määritellään yhteistyön painopisteet, tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet sekä toiminnan etenemistä seuraavat mittarit. Ensimmäisen yhteistyöohjelman painopisteiksi on yhteisesti sovittu: 

  • Edelläkävijyys vahvalla osaamisella 
  • Kansallisesti johtava, monitieteinen ja verkostoitunut TKIO-keskittymä
  • Korkeatasoinen, kansainvälinen ja vaikuttava TKIO-toiminta
  • Yhteiskunnan haasteisiin vastaaminen 

Pirkanmaan hyvinvointialue vahvistaa tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tukipalveluja

Pirkanmaan hyvinvointialueella on panostettu perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. Uutena perusterveydenhuoltoon keskittyvänä tutkimuskoordinaattorina on kesäkuun alussa aloittanut Elina Ellilä, ja syksyllä hän saa työparikseen toisen tutkimuskoordinaattorin. Tutkimuskoordinaattorin tehtävänä on auttaa tutkijoita tutkimushankkeisiin liittyvissä hallinnointi-, lupa-, sopimus- ja lausuntomenettelyissä. Tutkimuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja päättämiseen liittyvä neuvonta ja asiakirjojen valmistelu yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Lisäksi hän ohjaa eettisen toimikunnan, FIMEAn, Findatan ja muiden viranomaisten aineiston valmistelussa sekä hyvinvointialueen tutkimuslupaan liittyvissä neuvotteluissa ja asiakirjojen valmistelussa. Työhön sisältyy myös tutkimuslupien ja -rahoituksen suunnittelua, tieteellisten tutkimusten tallentamista hyvinvointialueen rekistereihin sekä niiden raportointia. Edellisten lisäksi tutkimuskoordinaattori tiedottaa tutkimustoimintaan liittyvistä asioista sekä pitää koulutuksia ja vastaa osaltaan tutkimuspalveluiden ja prosessien kehittämisestä. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategisissa tavoitteissa on selkeästi kirjattu perusterveyden- ja sosiaalihuollon tutkimustoiminnan vahvistaminen kuluvalla valtuustokaudella. Tutkimuskoordinaattorin resurssilisäys on pieni askel tähän suuntaan ja sen lisäksi tutkimustoimintaa vahvistetaan selkeämmillä ohjeistuksilla ja prosessien hiomisella sekä kehitettävillä digitaalisilla työkaluilla.   

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää torstaina 21.9.2023 kello 12–13 Sosiaalihuollon tutkimuswebinaarin, jonka tarkoitus on jakaa tietoa mm. tutkimustoiminnan ja eri koulutusohjelmiin liittyvien opinnäytetöiden lupa- ja toteuttamismenettelyistä, tietosuoja-asioista ja eettisestä ennakkoarvioinnista. Tutkimustoimintaa linjaavaa ohjeistusta on valmisteltu hyvinvointialueen tutkimuspalveluiden toimesta ja päätös on annettu tutkimus- ja kehitysjohtajan toimesta syyskuun alussa. Webinaariin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki aihealueesta kiinnostuneet.

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen jatkuu

Strategisen puitesopimuksen valmistumisen jälkeen jatkuu Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen valmistelu. Toiminnan sisältöjä linjataan erillisellä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden TKIO-toimintaa koskevalla sopimuksella. Kokonaisuuden rakentumista ohjaa oma ohjausryhmänsä, joka muodostuu hyvinvointialueen ja korkeakoulujen edustajista ja joka seuraa sekä Kaupin uudisrakennushankkeen, että erillisen toimintasuunnitelman valmistelua. Tavoitteena on soten peruspalveluiden TKIO-toiminnan nostaminen erikoissairaanhoidon aiempien hyvien käytäntöjen tasolle. 

Lue lisää rakennushankkeen edistymisestä Ylen jutussa: https://yle.fi/a/74-20048362 


Pirkanmaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön TKIO-yhteistyön ajankohtaisiin kuulumisiin paneutuva tilaisuus järjestetään maanantaina 23.10.2023 kello 13.30–15. Tilaisuuden tarkempi sisältö täsmentyy lähempänä tapahtumailmoitukseen.


Lisätiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Hanna Uotila, TKI-asiantuntija, Sosiaali- ja terveysala
hanna.uotila [at] tuni.fi, 050 5208 296

Tampereen yliopisto
Ulriika Leponiemi, Verkostojohtaja, Transform-tutkimusalusta, Johtamisen ja talouden tiedekunta
ulriika.leponiemi [at] tuni.fi, 040 1909 806

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kati Kristiansson, Tutkimus- ja kehitysjohtaja, TKIO
kati.kristiansson [at] pirha.fi, 044 4739 576