Hyppää pääsisältöön

Opiskelijahyvinvoinnin asialla – TreSilienssi loi uusia käytäntöjä ja nosti tukipalvelut esiin

Julkaistu 20.6.2022
Tampereen korkeakouluyhteisö
Tampereen korkeakouluyhteisön TreSilienssi-hanke lähenee loppuaan. Hanke syntyi korona-ajan keskellä ja pureutui opiskelijoiden tuen tarpeisiin. Parin viime vuoden aikana korkeakoulujen arkeen on luotu paljon uusia toimintatapoja ja tukimuotoja. Opiskelijahyvinvoinnin edistäminen jatkuu uusissa hankkeissa.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella vuoden 2021 keväällä käynnistynyt TreSilienssi-hanke on päättymässä kesällä 2022, ja hanketoimijoilla onkin parhaillaan työn alla tehtyjen toimien raportointi ministeriölle, toteaa hankkeen koordinaattori Mikko Salminen.  

TreSilienssi-hanke sai alkunsa tilanteessa, jossa useat tutkimukset osoittivat, että korona-aika oli korkeakouluopiskelijoille vaikeaa. Perinteinen opetus siirtyi verkkoon, kampukset sulkeutuivat ja mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin väheni merkittävästi. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteistä hankehakemusta lähdettiin työstämään loppuvuodesta 2020, ja TreSilienssi-hankkeen toiminta alkoi toden teolla maaliskuussa 2021. Lähimpinä yhteistyökumppaneina ovat kaiken aikaa olleet opiskelijakunta Tamko ja ylioppilaskunta TREY.  

Toinen TreSilienssi-hankkeen koordinaattoreista, Alina Suni, kertoo että hankkeen läpileikkaavana teemana on ollut kokeileminen, erilaisten toimintojen pilotointi ja arviointi.  

– Korkeakoulujen arkeen on jäänyt TreSilienssin myötä elämään erilaisia palvelukonsepteja, kuten TAMKin Parvi ja yliopiston Opiskelijan Kompassi. Samaan aikaan TreSilienssissä on toteutettu paljon yksilöllistä ja ryhmämuotoista toimintaa sekä vahvistettu jo valmiiksi olemassa olleiden tukimuotojen resursseja 

Kohti monipuolisempia ja saavutettavampia tukipalveluja  

Korona-ajan poikkeusolot heikensivät selvästi opiskelijoiden jaksamista ja mielenterveystilannetta. TreSilienssissä löydettiin monenlaisia keinoja vastata näihin haasteisiin.  

– Esimerkiksi vertaistuki on voimavara, jota ei ole hyödynnetty vielä tarpeeksi, sanoo yliopiston projektipäällikkö Jasmin Rantanen.  

– Koska vertaiset ovat keskeisiä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintoihin kiinnittymisen sekä opintojen etenemisen kannalta, meille oli tärkeää kehittää vertaistukea koko opiskelijan polulla. Hankkeessa tehdyt vertaistuen toimet ovatkin olleet hyvin monipuolisia. 

Opiskelijoiden omaa osaamista ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia on hyödynnetty TreSilienssissä. Opiskelijat ovat voineet sparrata omia opiskelutaitojaan työpajoissa, osallistua vapaa-ajan kaveritoimintaan tai mielen hyvinvointia ja jaksamista tukeviin ryhmiin ja käydä keskustelua opiskelijoiden omissa keskusteluryhmissä. Yliopistolla itseopiskelumateriaalit ja hyvinvointia tukevat opintojaksot tuotiin opiskelijoille osana Opiskelijan Kompassi -verkkotyökalua. TAMKilla panostettiin mielen hyvinvointia tukeviin verkkokursseihin, joissa yhdistettiin Kompassin tavoin itseopiskelua ja ryhmätyöskentelyä. 

Opiskelijoiden palautekyselyissä opiskelun haasteiksi ilmoitettiin usein opiskelutaitojen puutteet, joten TreSilienssi laajensi opiskelutaitojen opetusta ja vertaistukea.  

– TAMKissa on kokeiltu hyvällä menestyksellä vertaisohjaajia opettajien tukena tekniikan matematiikkapajoissa, terveysalan lääkelaskupajoissa ja ruotsin opiskelussa. Vertaistuen kehittäminen ja laajentaminen on tunnistettu selkeäksi yhteistyön väyläksi, ja se nouseekin uusissa hyvinvointihankkeissa entistä merkittävämpään asemaan, toteaa projektipäällikkö Irmeli Nieminen. 

Hyvinvointia koko yhteisön voimin  

TreSilienssi avasi molemmissa korkeakouluissa mahdollisuuden kehittää ja kokeilla, jotta saadaan rakennettua pysyvä toimintamalli opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen.  TAMKissa Parvi-palvelukonseptin alle on koottu mahdollisimman kattavasti kaikki opiskelijoiden oppimisen, ohjauksen ja hvyinvoinnin tuki. Yliopistolla toimitaan Navigaattori-nimen alla. Molempien konseptien ydinajatus on kuitenkin sama: tuoda tukipalveluja entistä lähemmäksi opiskelijoita ja keskittää tieto yhteen paikkaan. Sekä Parvi että Navigaattori jäävät pysyviksi osiksi korkeakoulujen arkitoimintaa.  

TreSilienssi-hankkeen resursseja kohdennettiin uusien avausten lisäksi myös olemassa olleisiin tukiprosesseihin, erityisesti vahvistamalla yksilöllistä tukea ja ohjausta. Hankerahoituksella saatiin rekrytoitua TAMKiin uusi opintokuraattori, jonka työ on osoittautunut arvokkaaksi. Yliopistolla lisäresurssia ohjattiin erityisesti opintopsykologiseen ohjaukseen, jonka tarve korona-aikana korostui entisestään.  

Yhteisöllisyyttä pyrittiin pitämään yllä mahdollisuuksien rajoissa omien ja yhteistyökumppanien tapahtumien kautta. Opiskelijajärjestöjen tekemä työ yhteisöllisyyden eteen on korvaamatonta, ja sitä tuettiinkin tarjoamalla järjestöille avustuksia Tamkon ja TREYn tapahtumiin ja muuhun hyvinvointia edistävään toimintaan. Hanketoimijat ideoivat retkiä ja yhteisöllisiä kampus- ja kaupunkikierroksia. Uusia liikuntamahdollisuuksia löytyi yhteistyössä SportUnin kanssa. TAMKissa oppilaitospastori Jussi Houttu ja TAUssa Risto Korhonen ovat olleet aktiivisesti mukana tapahtumissa ja retkillä. 

– Opiskelijapalautteista voidaan nyt nähdä, että opinnot sujuvat paremmin, opintojen kuormittuvuus ja opiskelupahoinvointi ovat vähentyneet, yhteisöllisyyden tunne on parantunut ja yksinäisyys vähentynyt hankkeen toimien aikana, Irmeli Nieminen vetää yhteen TreSilienssi-hankkeen vaikutuksia.  

TreSilienssin työ jatkuu uusissa hyvinvointihankkeissa  

Pitkittynyt koronatilanne sai opetus- ja kulttuuriministeriön avaamaan toisen erityisrahoituskierroksen suomalaisille korkeakouluille syksyllä 2021. Ministeriön tavoitteena on, edelleen, tukea korkeakouluja opiskelijoiden oppimisvajeen tasoittamisessa ja opintojen etenemisen, ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisessa koronapandemian keskellä. 

Uusi rahoituskierros herätti innostusta Tampereellakin. TreSilienssi-hankkeessa pohdittiin pitkään yhteisen hakemuksen tekemistä nykyisen hankkeen jatkamiseksi. Keskustelujen jälkeen päädyttiin kuitenkin siihen, että korkeakoulut tekevät erilliset rahoitushakemukset hankkeilleen. 

– Vaikka sekä TAMKilla että yliopistolla opiskelijoiden hyvinvoinnin tuen tarpeet ovat monesti samanlaisia, on talojen välillä kuitenkin paljon arjen eroavaisuuksia, kertoo Alina Suni.  

– Esimerkiksi ammattikorkeakoulun ryhmäkeskeisyys mahdollistaa erilaisia tuen muotoja, kun taas yliopistossa opiskelijan arki on monesti vähemmän sidottua yhteen tiettyyn vertaisryhmään.  

Mikko Salminen kertoo päätöksen syntyneen yhteisymmärryksessä. 

– Molemmat korkeakoulut halusivat keskittyä hieman eri asioihin uusissa hankkeissa, joten erilliset hankkeet oli oikea päätös.   

Yhteistyö uusien hankkeiden välillä tulee olemaan kuitenkin vahvaa. Keskusteluja on käyty esimerkiksi opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan ja kaverien löytämisen tukemisesta sekä TreSilienssissä aloitettujen Get Stuff Done! -opiskelupajojen jatkosta. Hyväksi havaittuja yhteistyön malleja halutaan molemmissa korkeakouluissa jatkaa, mutta myös uusille avauksille on tilaa. Kaikki tähän mennessä kerätty oppi auttaa jalostamaan tukitoimintoja pysyväksi osaksi korkeakoulujen arkipäivää – uutta normaalia. 

--
 

Lue lisää hankkeesta TreSilienssin verkkosivulta!