Hyppää pääsisältöön
Seepra-alokasia.

Tampereen yliopiston laadunhallinta

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston strategisia tavoitteita ja perustehtävien vaikuttavuutta korkeakouluyhteisön arvojen mukaisesti.

Rehtori on linjannut yliopistoyhteisön laatujärjestelmän vastuut ja periaatteet 24.5.2019. Rehtori raportoi laatujärjestelmän toimivuudesta vuosittain yliopiston hallitukselle. Yliopiston laatujärjestelmä ja laadunhallinnan menettelytavat täsmennetään laatukäsikirjassa (pdf). Laadunhallinta tarkoittaa Tampereen yliopistossa toiminnan tietoon perustuvaa kehittämistä niin sanotun laatukehän mukaisesti (Plan-Do-Check-Act eli PDCA).

Vastuut

Vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä kuuluu kaikille työtehtävien mukaan. Laadunhallinnan ohjausryhmänä toimii yliopiston johtoryhmä. Provosti vastaa laatujärjestelmän kokonaisuudesta ja toimivuudesta ja johtaa käytännön laatutyötä. Dekaanit ja yksiköiden johtajat vastaavat tiedekuntien ja yksikköjen toiminnan laadusta sekä jatkuvasta kehittämisestä. Opiskelijat ovat elimellinen osa yliopistoyhteisön laadunhallintaa ja heidän edustajansa ovat mukana tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä, tiedekuntaneuvostoissa ja konsistorissa.

Provosti on täydentänyt tutkintokoulutuksen laadunhallinnan vastuita ja menettelytapoja (28.6.2019). Tutkinto-ohjelmavastaavat ovat vastuussa tutkinto-ohjelmiensa laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä. Laadunhallinta tarkoittaa Tampereen yliopistossa toiminnan tietoon perustuvaa kehittämistä niin sanotun laatukehän mukaisesti (Plan-Do-Check-Act eli PDCA).

Sitoumukset

Yliopisto on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin laadunhallinnan periaatteisiin ja valmistautuu kansalliseen laatujärjestelmän auditointiin. Tampereen yliopiston edeltäjät ovat läpäisseet kansalliset laatujärjestelmäauditoinnit hyväksytysti (Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) 2014, voimassa 25.3.2020 saakka; Tampereen yliopisto (TaY, 2015). Auditointileima on voimassa 9.4.2021 saakka.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen seuraava auditointivierailu toteutetaan 10.–11.5.2023.

Edeltäjäyliopistoille on myönnetty Euroopan komission HR Excellence in Research -tunnus (TTY 2014, TaY 2015). Tunnus osoittaa, että yliopisto tarjoaa tutkijoilleen innostavan ja hyvän työympäristön, on sitoutunut oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään rekrytointiin sekä tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen.

Nykyinen Tampereen yliopisto sai HR Excellence in Research -laatuleiman vuonna 2021. Uuden yliopiston ensimmäinen toimintasuunnitelma pohjautuu pitkälti yhdistymisprosessin aikana esille nousseisiin kehittämiskohteisiin.

Tutustu HRS4R-laatutyöhön yliopistossamme

Yliopisto on sitoutunut keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin vastuullisen tieteen periaatteisiin. Yliopisto noudattaa konsistorin hyväksymää avoimen tieteen linjausta ja toteuttaa sitä erillisen toimenpideohjelman mukaisesti. Yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin.

Tampereen yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Julistuksen allekirjoittaneet instituutiot sitoutuvat tekemään tieteellisten ansioiden arvioinnista läpinäkyvää, tasapuolista ja monipuolisempaa.

Tutkimuksen arviointi Tampereen yliopistossa

Toteutamme säännöllisin väliajoin tutkimuksen kansainvälisen kokonaisarvioinnin saadaksemme yksityiskohtaista tietoa tutkimustoimintamme laadusta ja tieteellisestä vaikuttavuudesta suhteessa maailman tasoon. Kokonaisarviointien lisäksi toteutamme tarpeen mukaan suppeampia arviointeja strategisen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Kirjastomme asiantuntijat tuottavat säännöllisesti erilaisia metriikkaan pohjautuvia katsauksia, joiden avulla seuraamme julkaisutuottavuuden ja julkaisujen laadun sekä vaikuttavuuden kehittymistä. Kaikessa metriikassamme pidämme huolta vastuullisuuden toteutumisesta, tuottamisesta hyödyntämiseen.

Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja seurata tutkijoidemme ja tutkimuksemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viimeisimmät tutkimuksen arvioinnit ennen yliopistojen yhdistymistä toteutettiin vuonna 2014 Tampereen yliopistossa ja vuonna 2017 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Arviointien tuloksia on hyödynnetty myös uuden yliopiston strategisessa suunnittelussa, profiloinnissa ja päätöksenteossa.

Yhteystiedot

Yhteystiedot:
Provosti Jarmo Takala, jarmo.takala [at] tuni.fi, 040 546897
Kehittämispäällikkö Leena Ahrio, leena.ahrio [at] tuni.fi, 040 191535

KARVI auditoitu HR Excellence in Research
palapelin paloja

Tutustu laatukäsikirjaamme

Laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston perustehtäviä, strategisia tavoitteita ja toiminnan vaikuttavuutta yliopiston arvojen mukaisesti. Yliopisto on sitoutunut kansainvälisiin ja kansallisiin laadunhallinnan periaatteisiin ja käytäntöihin. Yliopiston laadunhallinnan käsikirja eli laatukäsikirja täsmentää yliopiston laatupolitiikan, laatujärjestelmän kokonaisuuden ja laadunhallinnan menettelyt.