Hyppää pääsisältöön
Seepra-alokasia.

Tampereen yliopiston laadunhallinta

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston perustehtäviä, strategisia tavoitteita ja toiminnan vaikuttavuutta yliopiston arvojen mukaisesti.

Laadunhallinta tarkoittaa Tampereen yliopistossa toiminnan tietoon perustuvaa kehittämistä niin sanotun laatukehän mukaisesti (Plan–Do–Check–Act eli PDCA). Yliopiston laatujärjestelmä ja laadunhallinnan menettelytavat täsmennetään laadunhallinnan käsikirjassa eli laatukäsikirjassa (linkki dokumenttiin alla). Laatujärjestelmän ja menettelytapojen pääkohdat on koottu laatukäsikirjan tiivistelmään (linkki dokumenttiin alla).

Vastuut

Vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä kuuluu kaikille oman tehtävän mukaan. Laatujärjestelmän kokonaisuudesta ja toimivuudesta vastaa rehtori. Laadunhallinnan ohjausryhmänä toimii yliopiston johtoryhmä. Dekaanit ja palveluyksiköiden johtajat vastaavat tiedekuntien ja yksikköjen toiminnan laadusta sekä jatkuvasta kehittämisestä. Opiskelijat osallistuvat laadunhallinnan kehittämiseen erityisesti toimielinten, tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmien ja erilaisten työryhmien jäseninä. 

Sitoumukset

Yliopisto on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin laadunhallinnan periaatteisiin ja läpäissyt Karvin kaikkien kolmen kierroksen auditoinnit hyväksytysti. Tampereen yliopisto sai kolmannen kierroksen laatuleiman 25.8.2023. Laatuleima on voimassa 25.8.2029 saakka.

Tampereen yliopiston edeltäjät ovat läpäisseet kansalliset laatujärjestelmäauditoinnit hyväksytysti vuonna 2014 sekä vuonna 2015.

Nykyinen Tampereen yliopisto sai HR Excellence in Research -laatuleiman vuonna 2021. Uuden yliopiston ensimmäinen toimintasuunnitelma pohjautuu pitkälti yhdistymisprosessin aikana esille nousseisiin kehittämiskohteisiin.

Tunnus osoittaa, että yliopisto tarjoaa tutkijoilleen innostavan ja hyvän työympäristön, on sitoutunut oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään rekrytointiin sekä tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen.

Edeltäjäyliopistoille on myönnetty Euroopan komission HR Excellence in Research -tunnus (TTY 2014, TaY 2015).

Tutustu HRS4R-laatutyöhön yliopistossamme

Yliopisto on sitoutunut keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin vastuullisen tieteen periaatteisiin. Yliopisto noudattaa konsistorin hyväksymää avoimen tieteen linjausta ja toteuttaa sitä erillisen toimenpideohjelman mukaisesti. Yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin.

Tampereen yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Julistuksen allekirjoittaneet instituutiot sitoutuvat tekemään tieteellisten ansioiden arvioinnista läpinäkyvää, tasapuolista ja monipuolisempaa.

Tutkimuksen arviointi Tampereen yliopistossa

Toteutamme säännöllisin väliajoin tutkimuksen kansainvälisen kokonaisarvioinnin saadaksemme yksityiskohtaista tietoa tutkimustoimintamme laadusta ja tieteellisestä vaikuttavuudesta suhteessa maailman tasoon. Kokonaisarviointien lisäksi toteutamme tarpeen mukaan suppeampia arviointeja strategisen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Kirjastomme asiantuntijat tuottavat säännöllisesti erilaisia metriikkaan pohjautuvia katsauksia, joiden avulla seuraamme julkaisutuottavuuden ja julkaisujen laadun sekä vaikuttavuuden kehittymistä. Kaikessa metriikassamme pidämme huolta vastuullisuuden toteutumisesta, tuottamisesta hyödyntämiseen.

Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja seurata tutkijoidemme ja tutkimuksemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Viimeisimmät tutkimuksen arvioinnit ennen yliopistojen yhdistymistä toteutettiin vuonna 2014 Tampereen yliopistossa (linkki raporttiin alla) ja vuonna 2017 Tampereen teknillisessä yliopistossa (linkki raporttiin alla). Arviointien tuloksia on hyödynnetty myös uuden yliopiston strategisessa suunnittelussa, profiloinnissa ja päätöksenteossa.

Tutkimuksen kansainvälinen arviointi 2022 (TAU RAE)

Uuden yliopiston ensimmäinen tutkimuksen arviointi (Research Assessment Exercise, TAU RAE 2022) toteutettiin vuonna 2022 vertaisarviointina kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa arvioinnin kohteena oli yliopistossa tehtävä tutkimus ja arvioinnin yksikköinä tiedekuntien yksiköt. Tutkimusta arvioitiin kolmessa arviointipaneelissa: tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Toisessa vaiheessa tarkastelussa oli yliopisto laadukkaan ja vaikuttavan tutkimuksen mahdollistajana ja tutkimusympäristöjen luojana.

Arviointi tuotti asiantuntijanäkemyksiä siitä, miten Tampereen yliopistoa kannattaa kehittää. Yliopisto hyödyntää arviointitietoa tutkimuksen kehittämisessä.

Yhteystiedot

Yhteystiedot:
Kehittämispäällikkö Leena Ahrio, leena.ahrio [at] tuni.fi (leena[dot]ahrio[at]tuni[dot]fi), 040 191535

KARVI auditoitu HR Excellence in Research