Yliopiston laadunhallinta

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston strategisia tavoitteita ja perustehtävien vaikuttavuutta korkeakouluyhteisön arvojen mukaisesti.

Rehtori on linjannut yliopistoyhteisön laatujärjestelmän vastuut ja periaatteet 24.5.2019. Rehtori raportoi laatujärjestelmän toimivuudesta vuosittain yliopiston hallitukselle. Yliopiston laatujärjestelmä ja laadunhallinnan menettelytavat täsmennetään laatukäsikirjassa vuoden 2020 aikana.

Vastuut

Vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä kuuluu kaikille työtehtävien mukaan. Laadunhallinnan ohjausryhmänä toimii yliopiston johtoryhmä. Provosti vastaa laatujärjestelmän kokonaisuudesta ja toimivuudesta ja johtaa käytännön laatutyötä. Dekaanit ja yksiköiden johtajat vastaavat tiedekuntien ja yksikköjen toiminnan laadusta sekä jatkuvasta kehittämisestä. Opiskelijat ovat elimellinen osa yliopistoyhteisön laadunhallintaa ja heidän edustajansa ovat mukana tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä, tiedekuntaneuvostoissa ja konsistorissa.

Provosti on täydentänyt tutkintokoulutuksen laadunhallinnan vastuita ja menettelytapoja (28.6.2019). Tutkinto-ohjelmavastaavat ovat vastuussa tutkinto-ohjelmiensa laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä. Laadunhallinta tarkoittaa Tampereen yliopistossa toiminnan tietoon perustuvaa kehittämistä niin sanotun laatukehän mukaisesti (Plan-Do-Check-Act eli PDCA).

Sitoumukset ja arvioinnit

Yliopisto on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin laadunhallinnan periaatteisiin ja valmistautuu kansalliseen laatujärjestelmän auditointiin. Tampereen yliopiston edeltäjät ovat läpäisseet kansalliset laatujärjestelmäauditoinnit hyväksytysti (Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) 2014, voimassa 25.3.2020 saakka; Tampereen yliopisto (TaY, 2015). Auritointileima on voimassa 9.4.2021 saakka.

Edeltäjäyliopistoille on myönnetty Euroopan komission ”HR Excellence in Research” -tunnus (TTY 2014, TaY 2015). Tunnus osoittaa, että yliopisto tarjoaa tutkijoilleen innostavan ja hyvän työympäristön, on sitoutunut oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään rekrytointiin sekä tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen.

Yliopisto on sitoutunut keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin vastuullisen tieteen periaatteisiin. Yliopisto noudattaa konsistorin hyväksymää avoimen tieteen linjausta ja toteuttaa sitä erillisen toimenpideohjelman mukaisesti. Yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin.

Tampereen yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Julistuksen allekirjoittaneet instituutiot sitoutuvat tekemään tieteellisten ansioiden arvioinnista läpinäkyvää, tasapuolista ja monipuolisempaa.

Yhteystiedot:
Provosti Jarmo Takala, jarmo.takala [at] tuni.fi, 040 546897
Kehittämispäällikkö Leena Ahrio, leena.ahrio [at] tuni.fi, 040 191535

KARVI auditoitu HR Excellence in Research