Yliopiston laadunhallinta

Tampereen yliopiston laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston perustehtäviä, strategisia tavoitteita ja vaikuttavuutta yhteisön arvojen mukaisesti.

Rehtori on linjannut yliopistoyhteisön laatujärjestelmän vastuut ja periaatteet 24.5.2019. Rehtori raportoi laatujärjestelmän toimivuudesta vuosittain yliopiston hallitukselle. Yliopiston laatujärjestelmä ja laadunhallinnan menettelytavat täsmennetään laatukäsikirjassa, joka julkaistaan kevään 2021 aikana. Laadunhallinta tarkoittaa Tampereen yliopistossa toiminnan tietoon perustuvaa kehittämistä niin sanotun laatukehän mukaisesti (Plan-Do-Check-Act eli PDCA).

Vastuut

Vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä kuuluu kaikille työtehtävien mukaan. Laadunhallinnan ohjausryhmänä toimii yliopiston johtoryhmä. Rehtori vastaa laatujärjestelmän kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Provosti johtaa käytännön laatutyötä. Dekaanit ja yksiköiden johtajat vastaavat tiedekuntien ja yksikköjen toiminnan laadusta sekä jatkuvasta kehittämisestä. Opiskelijat ovat elimellinen osa yliopistoyhteisön laadunhallintaa. Henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat ovat mukana tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä, tiedekuntaneuvostoissa ja konsistorissa.

Provosti on täydentänyt tutkintokoulutuksen laadunhallinnan vastuita ja menettelytapoja (28.6.2019). Tutkinto-ohjelmavastaavat ovat vastuussa tutkinto-ohjelmiensa laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Sitoumukset ja arvioinnit

Yliopisto on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin laadunhallinnan periaatteisiin ja valmistautuu kansalliseen laatujärjestelmän auditointiin vuoden 2023 keväällä. Tampereen yliopiston edeltäjät ovat läpäisseet kansalliset laatujärjestelmäauditoinnit hyväksytysti (Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) 2014; Tampereen yliopisto (TaY, 2015). Auditointileima on voimassa huhtikuulle 2021.

Yliopistolle (TAU) on myönnetty Euroopan komission ”HR Excellence in Research” -tunnus  (TTY 2014, TaY 2015). Tunnus osoittaa, että yliopisto tarjoaa tutkijoilleen innostavan ja hyvän työympäristön, on sitoutunut oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään rekrytointiin sekä tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen.

Yliopisto on sitoutunut keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin vastuullisen tieteen periaatteisiin. Yliopisto noudattaa konsistorin hyväksymää avoimen tieteen linjausta ja toteuttaa sitä erillisen toimenpideohjelman mukaisesti. Yliopisto on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin.

Tampereen yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Julistuksen allekirjoittaneet instituutiot sitoutuvat tekemään tieteellisten ansioiden arvioinnista läpinäkyvää, tasapuolista ja monipuolisempaa.

Yhteystiedot:
Provosti Jarmo Takala, jarmo.takala [at] tuni.fi, 040 5416897
Kehittämispäällikkö Leena Ahrio, leena.ahrio [at] tuni.fi, 040 1901535

KARVI auditoitu HR Excellence in Research