Hyppää pääsisältöön

Kampuskehitysstrategia 2020-2030 - Toimivaa kampusarkea nyt ja tulevaisuudessa

Tampereen yliopiston kampusten tilojen ja niiden käytön toiminnallinen kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden edistää vastuullisuutta ja yhdessä tekemistä yhteisössä. Kampuskehitystyön tavoitteena on luoda monikäyttöisiä, yhteisön arkea parhaalla mahdollisella tavalla tukevia, monialaisuutta vahvistavia oppimis-, työ-, tutkimus- ja kohtaamisympäristöjä – tiloja, jotka vastaavat käyttäjiensä ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

Tulevaisuuden kampuksilla fyysinen, digitaalinen ja sosiaalinen ympäristö sulautuvat saavutettavasti yhteen. Samalla ne tukevat uudenlaisia oppimisen, tutkimuksen ja työn tekemisen tapoja, jotka eivät ole sidottuja aikaan tai paikkaan.

Toimintaympäristöt edistävät yhteistyötä niin yhteisön sisällä kuin elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. Ne luovat alustan yhteiselle tekemiselle ja ekosysteemien rakentumiselle. Tilojen ja niiden käytön toiminnalliset kehitystarpeet on tunnistettu yhteisössä.

Kampuskehitysstrategiaa toteutetaan vuosina 2020–2030 korkeakouluyhteisön strategioiden ja kampusten käyttäjien tarpeiden mukaisesti niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä, jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Myös ympäröivän yhteiskunnan muutokset vaikuttavat kampusten kehittämiseen.

Yhteisen arjen tukena

Yliopiston tavoitteena on kestävän yhteiskunnan ja toiminnan rakentaminen sekä yhteistyöstä syntyvien synergiaetujen luominen koko yhteisössä. Tämä vaatii käytössä olevien ympäristöjen aktiivista kehittämistä. Kampuksia kehittämällä voidaan saavuttaa ekologisia ja taloudellisia hyötyjä sekä lisätä ihmisten hyvinvointia.

Toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset, kuten uudenlaisen oppimisen tarpeet sekä digitalisaatio, vaikuttavat korkeakoulujen toimintaan ja kampusten kehittämiseen. Keväällä 2020 koronapandemian kautta saadut kokemukset korostavat tarvetta etenkin joustaville oppimis- ja työskentelyratkaisuille, joissa digitaaliset ja fyysiset toimintaympäristöt sulautuvat tukemaan käyttäjiensä arkea ja hyvinvointia.

Kampukset osana sujuvaa arkea

  • kampus on osa elävää kaupunkirakennetta ja sinne on helppo tulla
  • fyysiset ja digitaaliset ympäristöt sekä palvelut sulautuvat saumattomasti erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja ovat helposti saavutettavissa
  • uudenlaiset oppimisen ja työnteon ympäristöt tukevat tekemistä, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan
  • tilat ovat viihtyisiä, toimivia, turvallisia ja terveellisiä.

Vastuullisesti ympäristön ja yhteisön eduksi

Kampuskehitystä toteutetaan vastuullisesti ja kestävästi, yliopistoyhteisön elinvoimaisuutta vahvistaen. Nykyisellään yliopistoyhteisöllä on paljon käyttöasteeltaan alhaista tilaa. Luopumalla joistakin tiloista luodaan mahdollisuuksia uudenlaisille avauksille ja yhteistyölle. Samalla resursseja voidaan suunnata käytössä olevien tilojen vastuulliseen ja laadukkaaseen kehittämiseen.

Sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista vastuullisuutta toteutetaan myös jakamalla ja avaamalla tiloja sekä infraa koko yhteisön ja yhteiskunnan käyttöön aiempaa laajemmin sekä sulauttamalla fyysisiä ja digitaalisia ympäristöjä sujuvasti yhteen.

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Käyttäjien tarpeen ja työtavan mukaan muuntuvat, saavutettavat yhteiskäyttötilat tukevat korkeakoulun yhteisöllisyyttä ja ihmisten sekä eri tieteenalojen monikulttuurista, tasaveroista kohtaamista. Tämä vahvistaa mahdollisuuksia monialaiseen, kansainväliseen opetus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön yli tieteenalojen, tiedekuntien ja yksiköiden.

Ergonomiset, turvalliset,  terveelliset ja käyttäjän työtavan mukaan muuntuvat tilat mahdollistavat sujuvan arjen. Oppimis-, työ- ja tutkimusympäristöt joustavat käyttäjän tarpeen ja työtavan mu-kaan niin, että sekä hiljaiselle työlle että vuorovaikutukselle tarjotaan sopivasti tiloja. Kehittämisessä otetaan huomioon erilaiset oppijat ja työn tekemisen tavat niin, että kampukset ovat oppimista ja työntekoa tukeva paikka jokaiselle.

Tilallisen ja toiminallisen kehittämisen vuoropuhelulla tuetaan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia niin opinnoissa, työssä kuin vapaa-ajallakin. Kampuksille luodaan monipuolisten arjen palveluiden, hyvinvointi- ja liikuntamahdollisuuksien, järjestö- ja harrastetilojen sekä muiden kohtaamisympäristöjen avulla edellytyksiä viihtymiseen myös työ- ja opiskeluarjen ulkopuolella.

Kehittämisessä arvostetaan korkeakouluyhteisön tilojen ja toiminnan historiaa sekä perinteitä.

Ekologinen vastuu

Valtiollisten ilmastotavoitteiden myötä opetusministeriö edellyttää myös korkeakouluilta ilmastotoimenpiteitä. Tampereen korkeakoulu-yhteisön tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta vähennetään yhteisön tiloja 25 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tilavähennyksiä toteutetaan toimenpidesuunnitelman mukaisesti tarkoituksenmukaisissa kohteissa, tiivissä vuorovaikutuksessa tilojen käyttäjien kanssa.

Tulevaisuuden ympäristötehokkaat, muuntuvat yhteiskäyttötilat ovat aktiivisesti ja monipuolisesti henkilöstön, opiskelijoiden ja tutkijoiden hyödynnettävissä.

Fyysiset, digitaaliset ja sosiaaliset kampusympäristöt sulautuvat saumattomasti yhteen tarjoten uudenlaisia, kestävää kehitystä edistäviä tapoja oppia, tutkia ja työskennellä. Kampuskehityksessä tehdään jatkuvaa yhteistyötä kiinteistönomistajien kanssa korkeakouluyhteisön kiinteistöjen ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Taloudellinen vastuu

Muuntuvat yhteiskäyttötilat ja sitä tukeva toiminallinen kehitys mahdollistavat korkeakouluyhteisön tilojen tiivistämisen ja paremman käyttöasteen. Myös toiminnaltaan päällekkäisistä tiloista voidaan luopua ja ottaa tiloja käyttäjien tarpeita aiempaa paremmin vastaavaan hyötykäyttöön. Näin pitkällä aikavälillä saavutetaan kokonaistaloudellista hyötyä.

Ajanmukaiset, toimintatapoja tukevat kampusympäristöt ovat merkittävä korkeakouluyhteisön kilpailukykyyn ja vetovoimaan vaikuttava tekijä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Tilojen avautuminen ympäröivään yhteiskuntaan tukee tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan elinvoimaisuutta ja kansainvälisyyttä sekä vuorovaikutusta elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Viisaat valinnat löydetään yhdessä

Toimiva kampus

  • rakentuu monialaiselle yhteisöllisyydelle ja yhdessä tekemiselle
  • toimii yhteiskehittämisen alustana ja ekosysteeminä
  • kannustaa vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan ja maailman kanssa
  • edistää vastuullista toimintaa koko yhteisössä
  • luo elämyksiä myös opiskelu- ja työarjen ulkopuolella

Kampuksia kehitetään jatkuvassa vuorovaikutuksessa korkeakouluyhteisön kanssa

Kampusarjen kehitystarpeita on tunnistettu ja tunnistetaan yhdessä opiskelijoiden sekä koko henkilöstön kanssa. Tämän pohjalta ratkaisuja suunnitellaan yhteistyössä.

Tilaratkaisuihin liittyviä käyttäjäkokemuksia kerätään jatkuvasti ja niitä hyödynnetään edelleen jatkokehitystyössä.

Paras tulos saavutetaan, kun tilat vastaavat muuttuviin toiminnan tarpeisiin

Fyysisten tilojen tulee tukea tavoiteltavan toiminnan tarpeita ja muutosta sekä olla osa sitä. Kampuskehityksen tehtävänä on fyysisten tilojen avulla mahdollistaa tilojen käytön toiminnallinen kehittyminen korkeakouluyhteisön eri tiedekuntien ja yksiköitten tarpeiden mukaiseksi, olipa kyse esimerkiksi monipistetyöskentelystä, hiljaisen työtilan tarpeesta tai entistä laajemmasta vuorovaikutustarpeesta yksiköiden välillä ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.

Vaikuttavuutta kolmella kampusalueella

Kampuskehityksen lähtökohtana on kolmen kampusalueen kehittäminen Tampereella. Keskustakampusta, Hervannan kampusta ja Kaupin kampuksia – niin yliopiston kuin ammattikorkeakoulunkin osalta – kehitetään niiden vahvuuksien pohjalta, korkeakouluyhteisön strategisten tavoitteiden ja kampusteesien mukaisesti. Käytännössä tämä toteutetaan siirtämällä ja uudelleen järjestelemällä kampusten toimintoja. Tampereella ja muilla paikkakunnilla sijaitsevien kampusten välille rakennetaan digitaalisia yhteyksiä, joiden avulla voidaan tukea yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Kampuksia kehitetään kampuskehitysstrategian mukaisesti pitkäjänteisen ja lyhyen aikavälin toimenpiteillä kaikilla kolmella kampuksella. Kampusympäristöjenkehittämisen perustoimenpiteitä toteutetaan niin fyysisissä kuin digitaalisissakin oppimis-, työ-, tutkimus- ja kohtaamisympäristöissä.

Tavoitteena on luoda fyysisten ja digitaalisten ympäristöjen käyttäjäkokemuksesta yhtenäinen niin, että yhteisön jäsen voi työskennellä ja opiskella sujuvasti millä tahansa kampuksella riippumatta siitä, mikä on hänen tiedekuntansa, osaamis- tai palveluyksikkönsä. Kampusalueet ovat merkittävä osa elinvoimaista Tampereen kaupunkiseutua. Siksi on tärkeää, että kampusalueet avautuvat tulevaisuudessa sekä tilallisesti että toiminnallisesti kaupunkiympäristöön. Tämä tukee edelleen monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia, palvelujen kehitystä sekä korkeakouluyhteisön elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Tutustu kampusten kehittämiseen yliopistossa

Kampusten siluetti kuva