Hyppää pääsisältöön

Kohtaamistaiteen® opiskelu tuo iloa ja itsetuntemusta

Julkaistu 9.12.2019
,
päivitetty 13.11.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kohtaamistaiteen  ohjaajakoulutus
Kohtaamistaide® on ryhmämuotoinen, taidelähtöinen ohjausmuoto. Sen taustalla on Japanissa, Tohoku Fukushi Univercity -yliopistossa kehitetty Clinical Art® työskentely. Tammikuusta alkaen TAMKissa voi opiskella ensimmäistä kertaa Kohtaamistaiteen® ohjaajaksi.

Ensi vuonna koulutamme TAMKissa ensimmäistä kertaa Kohtaamistaiteen® ohjaajia. Kouluttaja Tuija Widén kertoo, että Kohtaamistaide® on ryhmämuotoinen, taidelähtöinen ohjausmuoto. Se hyödyntää eri aistikanavia, tunteita, elämyksiä ja kokemuksia. Keskeistä prosessissa on persoonallisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen, ohjattavan itsetuntemuksen ja minäpystyvyyden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen.

”Struktuuri ja toiminnan arvostava luonne tarjoavat turvallisen ilmapiirin. Esteettiset kokemukset sekä yllätyksellisyys synnyttävät ilon ja mielihyvän kokemuksia”, Widén kuvailee.

Kohtaamistaide® on ohjauksen työmenetelmä, ei terapiamuoto. Se eroaa taideterapiasta erityisesti siinä, että se ei taideterapian tavoin pyri analysoimaan työskentelyn tuloksia tai etsimään merkityksiä millään tavoin. Sen sijaan prosessissa keskeistä on, että jokaiselle taideteokselle annetaan arvostusta ja jokaisesta työstä etsitään ja löydetään kaunista ja hyvää.

”Kohtaamistaide® ei ole terapiaa, vaikkakin uppoutumisella taiteen tekemiseen ja taidemateriaalien käsittelyyn on voimauttavaa ja osallistujilla usein onkin hyvin terapeuttisia kokemuksia”, Widén kertoo. Aiempaa taiteellista osaamista ei myöskään prosessissa tarvita, vaan työskentelytavat ja materiaalit valitaan niin, että jokainen onnistuu.

Widen löysi itse tiensä Kohtaamistaiteen® pariin etsiessään ohjaajana, valmentajana ja kouluttajana työkaluja vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Erityisesti hän oli kiinnostunut itsen ja toisen arvostavasta kohtaamisesta sekä itsetuntemuksen ja osallisuuden vahvistamisesta kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä käsin. Widén toteaa, että juuri tähän Kohtaamistaide® tarjosikin oivan työkalun.

”Olen havainnut kohtaamistaiteen erinomaiseksi välineeksi työyhteisöjen haasteiden käsittelemisessä ja toiminnan kehittämisessä. Taidetyöskentely lisää luovuutta ja antaa mahdollisuuden tutkia tilanteita ja asioita ikään kuin ulkopuolelta käsin. Kohtaamistaide® oivalluttaa.”

Jokaista taideteosta arvostetaan

Kohtaamistaiteen® ohjaustapaamiset ovat strukturoituja ja etenevät tietyn kaavan mukaan, vaikka taiteen tekemisen prosessiin kuuluukin aina myös yllätyksellisyyttä. Kohtaamistaiteen yhden kerran rakenne koostuu aina kulloiseenkin teemaan virittäytymisestä, taidetyöskentelystä ja lopun arvostuskierrokesta.

Virittäytymisvaiheessa orientoidutaan päivän taidetyöskentelyn teemaan herättelemällä eri aisteja esimerkiksi katsellen, kuunnellen, maistellen, tunnustellen ja liikkuen. Taidetyöskentelyä leimaa esteettisyys alusta lähtien. Virittäytymiseen käytettävät materiaalit asetetaan kauniisti esille käytettävien työvälineiden ja materiaalien kanssa. Varsinaisen taidetyöskentelyn aikana ohjaaja ohjaa työtä ja näyttää mallia vaihe kerrallaan. Lopputuloksen yllätyksellisyys pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään. Arvostuskierrosta varten kaikki työt asetetaan kauniisti esille. Ohjaajan avustuksella jokaista työtä arvostetaan yksitellen. Kun oma työ on saanut muilta arvostusta, on tekijän vuoro kertoa, miltä työtä tuntui tehdä.

Kohtaamistaiteen ryhmä on luottamusta rakentava, suljettu ryhmä, jonka toiminnalle asetetaan ryhmä- ja yksilökohtaiset tavoitteet kulloisenkin ryhmän tarpeista lähtien. Ryhmä kokoontuu keskimäärin 5 – 10 kertaa. Viimeisellä kerralla pidetään taidenäyttely, jossa työt asetetaan esille, muiden nähtäväksi.

Suomalaisen Kohtaamistaiteen® taustalla on Japanissa, Tohoku Fukushi Univercity -yliopistossa 1995 ammatillisena yhteistyönä kehitetty Clinical Art® työskentely. Suomessa Kohtaamistaiteen® on kehittänyt Laurean ammattikorkeakoulu yhteistyössä japanilaisen yliopiston kanssa. Menetelmä on rakennettu suomalaiseen kulttuuriin ja toimintaympäristöihin soveltuvaksi.

Kohtaamistaidetta® voi soveltaa ohjaustapana hyvin monenlaisiin konteksteihin. Clinical Art® kehitettiin Japanissa alun perin ikääntyvien ja muistisairaiden kuntoutusmuodoksi. Sittemmin se on laajentunut monille eri alueille. Sitä on hyödynnetty Japanissa niin työhyvinvointitoiminnassa kuin traumatisoituneiden kanssa työskennellessäkin.

Kohtaamistaide® sopii työkaluna moneen kontekstiin

Suomessa Kohtaamistaidetta® on menestyksellisesti toteutettu ikäihmisten ja muistisairaiden lisäksi muun muassa lasten ja perheiden, vammaisten, päihderiippuvaisten, mielenterveyskuntoutujien, kroonisista sairauksista kärsivien, omaishoitajien, erilaisten oppijoiden, päiväkotien, pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten, työyhteisöjen, esimiesryhmien ja ammatillisten verkostojen kanssa työskenneltäessä.

”Oikeastaan mielikuvitus on vain rajana”, kuvailee Widén Kohtaamistaiteen® soveltamismahdollisuuksia.

TAMKin Kohtaamistaiteen® ohjaajakoulutus pohjaa pitkälti kokemukselliseen oppimiseen. Jokaisella lähijaksolla toteutamme yhden kokonaisen taideprosessin. Opiskelijoiden omilla kokemuksilla, reflektoinnilla, jakamisella ja yhteisellä kehittämisellä on merkittävä rooli oppimisessa. Kokemuksellisuuden lisäksi opinnot sisältävät Kohtaamistaiteen® taustafilosofiaan ja teoreettisiin perusteisiin, keskeisiin periaatteisiin, toimintaympäristöihin ja taidemenetelmiin perehtymisen sekä materiaaleihin ja välineisiin tutustumisen.

Widén kuvailee omasta kokemuksestaan ohjaajakoulutusta innostavaksi ja oivalluttavaksi prosessiksi.

”Se on itsetuntemusta ja iloa lisäävä, luova prosessi. Ryhmässä oli voimaa ja opiskelutovereiden merkitys koko prosessissa oli vertaansa vailla. Tämän kokemuksen haluan jakaa myös eteenpäin.”


Haluaisitko opiskella Kohtaamistaiteen® ohjaajaksi? Haku koulutukseen on auki.

Tutustu Kohtaamistaiteen® koulutukseen