Hyppää pääsisältöön

Asiantuntijuutta palliatiiviseen hoitoon erikoistumiskoulutuksella

Julkaistu 23.8.2021
,
päivitetty 24.8.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumatonta sairautta sairastavan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista oireita lievittävää hoitoa (WHO). Palliatiivisen hoidon tarkoituksena on vaalia elämänlaatua ja lievittää inhimillistä kärsimystä. Palliatiivinen hoito voi kestää jopa vuosia. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoito ajoittuu lähelle kuolemaa. Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistyksen (EAPC) mukaan palliatiivinen hoito kuuluu ihmisoikeuksiin.

Palliatiivista hoitoa toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Suurin osa palliatiivisesta hoidosta tapahtuu perusterveydenhuollossa (esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastoilla), mutta tämän lisäksi tarvitaan erityistason palliatiivista hoitoa. Erityistasoilla tapahtuva palliatiivinen hoito vastaa erityistä tukea tai hoitoa vaativiin tilanteisiin. Erityisosaamista vaativia tilanteita voivat olla esimerkiksi parantumattomasti sairaan perhetilanne (perheessä alaikäisiä lapsia) tai vaikea oiretilanne. Erityistasoilla työskenteleviltä hoitotyön ammattilaisilta edellytetään jatkossa erikoistumiskoulutuksen suorittamista. Perustason palliatiivisen hoidon vastuuhoitajalla tulisi olla erikoistumiskoulutus suoritettuna.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus käynnistyi tammikuussa 2020 Tampereen ammattikorkeakoulussa sekä useissa muissa Suomen ammattikorkeakouluissa. Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutui monimuoto-opiskeluna. Palliatiivisesta hoidosta on ollut jo aiemminkin tarjolla erilaisia täydennyskoulutuksia, mutta valtakunnallisesti yhtenäinen erikoistumiskoulutus toteutettiin ensimmäistä kertaa. Erikoistumiskoulutus suunniteltiin kansallisesti moniammatillisessa verkostossa. Palliatiivinen hoito on luonteeltaan moniammatillista, joten koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa korostui moniammatillinen ote.

Erikoistumiskoulutus muodostuu neljästä eri moduulista. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi opintojaksolla paneudutaan palliatiivisen hoidon keskeisiin käsitteisiin huomioiden eettiset ja juridiset näkökulmat. Lisäksi opintojaksolla syvennytään ennakoivan hoitosuunnitelman ja hoidon linjausten merkitykseen.

Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito on laajin opintojakso, jossa käsitellään laaja-alaisesti näyttöön perustuvaa oirehoitoa ja oirehoidon arviointia. Oirehoidon opintojaksolla syvennytään myös eri sairausryhmien palliatiivisen hoidon erityispiirteisiin.

Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö opintojaksolla keskitytään psykososiaalisen tuen muotoihin sekä kommunikaation muutoksiin. Lisäksi tarkastellaan surua ilmiönä sekä toivon kannattelevaa voimaa.

Vapaasti valittavan kokonaisuuden tarkoitus on syventää asiantuntijuutta joko työtä opinnollistamalla tai teoriaan syventymällä. Tämä opintojakso kytkeytyy vahvasti omassa työyhteisössä tapahtuvaan palliatiivisen hoidon kehittämiseen. Koulutuksen loppupuolella opiskelija suorittaa valtakunnallinen lopputentin, jonka tarkoitus on varmistaa erikoistumiskoulutuksen opintojaksojen keskeisten asioiden hallinta.

Erikoistumiskoulutuksen moduulien laajuudet

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 opintopistettä
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 opintopistettä
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 opintopistettä
  • Vapaasti valittava kokonaisuus, 5 opintopistettä

Erikoistumiskoulutus kesti reilun vuoden ja ensimmäiset palliatiivisen hoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutuksen käyneet hoitotyön ammattilaiset valmistuivat Tampereen ammattikorkeakoulusta huhtikuussa 2021. Erikoistumiskoulutuksesta valmistui kaksikymmentä opiskelijaa. Opiskelijat kokivat saaneensa koulutuksesta uusia hyödyllisiä työkaluja omaan työhönsä.

Osalle opiskelijoille koulutuksen suorittaminen mahdollisti työnkuvan muutoksen. Nyt ensimmäisen kerran toteutettu palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus toteutui onnistuneesti, tästä on hyvä lähteä kehittämään koulutusta eteenpäin.

Kirjoittaja:

Katja Muurinen, hoitotyön lehtori, TtM, Tampereen ammattikorkeakoulu

Teksti on julkaistu alunperin Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksen verkoston blogissa 

Lähteet:

European Association of Palliative Care. https://www.eapcnet.eu/

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet. 2019.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito. 2019. Käypä hoito. Duodecim.

Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja palveluiden laadun ja parantamisesta Suomessa, Palliatiivisen hoidon asiantuntijatyöryhmän loppuraportti. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:68.