Hyppää pääsisältöön

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmä

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmässä tehdään liiketoimintaosaamiseen ja taloudellisiin kysymyksiin painottunutta ja käytännönläheistä akateemista tutkimusta, joka hyödyttää laajasti yhteiskuntaa ja antaa hyvän pohjan käytännön kannalta relevantille tutkimukseen perustuvalle opetukselle.

Yritysjuridiikan tutkimuksessa korostuvat yrityksen juridisten mahdollisuuksien ja riskien hallinnan näkökulmat. Yritysjuridiikan keskeisiä tutkimuksellisia painopistealueita ovat yritystoiminnan ja markkinoilla toimimisen oikeudelliset kysymykset sekä yrityksen hallitustyöskentelyn ja omistajien kannalta keskeiset oikeudelliset kysymykset.

Vero-oikeuden tutkimus painottuu yritystoimintaan, yrityksen omistajiin ja sijoitustoimintaan liittyviin tuloverotuksen, kansainvälisen verotuksen ja EU-vero-oikeuden kysymyksiin.

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimuksen erityispiirteisiin kuuluu tutkimuksen kohdistuminen talouden ja yritystoiminnan ajankohtaisiin teemoihin sekä näihin liittyviin lainsäädännön muutoksiin. Esimerkkinä voidaan mainita OECD:n ja EU:n digitalisaatioon liittyvien sääntelyhankkeiden kansallinen implementointi. Tutkimusryhmän tutkimustoiminnassa keskitytään käytännön yrityselämän kannalta tärkeisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Tutkimustulokset hyödyttävät laajasti yhteiskuntaa: sääntelyn kohteena olevia yrityksiä, yksilöitä, lainsäätäjää ja tuomioistuimia.

Omilla painopistealueillaan tutkimusryhmän oikeudellinen tutkimus on tieteelliseltä laadultaan ja yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan valtakunnallista huipputasoa. Tutkimusryhmän työ linkittyy tiiviisti alan kansainväliseen tutkimukseen lähdeaineistojen, vertailevan tutkimusotteen ja kansainvälisten julkaisukanavien kautta. 

Viimeaikaisista hankkeista voidaan mainita Suomen Akatemian vuosina 2017-2022 rahoittama Transformation of the International Tax System -hanke (https://projects.tuni.fi/inttax/about/), valtioneuvoston kanslian vuosiksi 2019-2020 rahoittama Osakeyhtiön velkojiensuojan selventäminen ja suojamenettelyiden helpottaminen, TT-säätiön vuosina 2018-2020 rahoittama Parempaan yritysverotukseen -hanke sekä Kunnallisalan kehittämissäätiön vuosiksi 2016-2017 rahoittama Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa -hanke.

Tutkimusryhmän jäsenet ottavat myös aktiivisesti osaa erilaisiin yritys- ja verolainsäädännön uudistamishankkeisiin. Tämä kuvaa hyvin tutkimusryhmän tutkimustoiminnan käytännön sovellettavuutta ja korkeaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ryhmän jäsenet