Avoin tiede

Avoin tiede ja tutkimus kuuluvat kiinteästi koko korkeakouluyhteisön toimintaan. Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt, tutkimusaineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia.

Arvostamme tieteen avoimuutta ja tuemme sen toteutumista. Avoimen tieteen keskeisiä tavoitteita ja tunnusmerkkejä ovat

  • tutkimustulosten, tutkimusaineistojen, lähdekoodin ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat tarkasteltavissa ja käytettävissä
  • menetelmien, aineistojen sekä tulosten läpinäkyvyys, helppo löydettävyys ja hyödynnettävyys
  • hyödyt yhteiskunnalle, tieteelle ja tutkijalle

Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisön kehittymistä

  • parantamalla ja varmistamalla tieteellisen tiedon laatua
  • vahvistamalla tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
  • lisäämällä mahdollisuuksia hyödyntää tieteellistä tietoa ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa
  • mahdollistamalla ja rikastuttamalla tutkijoiden keskinäistä yhteistyötä
  • lisäämällä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa

Tieteen avoimuus on myös osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja kuuluu oleellisesti tutkijan taitoihin. Kirjastomme tarjoaa tukea avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusaineistojen hallintaan sekä neuvoo tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraamisessa ja korkeakouluyhteisön tutkimustietojärjestelmien käytössä.

Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Tietoarkisto on ollut avoimen tieteen edistäjä jo yli 20 vuoden ajan. Tietoarkiston Ailassa voi selata aineistoluetteloa, hakea aineistoja, lukea kuvailutietoja ja ladata aineistoja. Kuvailutiedoissa avataan myös aineistojen keruumenetelmät. Lisäksi Tietoarkiston Menetelmäopetuksen tietovaranto opastaa tutkimusmetodien hyödyntämisessä.

Avoimen tieteen linjauksemme määrittelee avoimuuden yleiset periaatteet sekä tutkimusdatan avoimuutta ja avointa julkaisemista koskevat periaatteet. Lisäksi kerromme, kuinka seuraamme ja arvioimme avoimen tieteen ja tutkimuksen edistymistä ja vaikuttavuutta.

Avoimen tieteen linjauksen toimeenpanemiseksi olemme laatineet yliopistolle ja ammattikorkeakoululle erilliset toimenpideohjelmat.

Tampereen yliopiston avoimen tieteen toimenpideohjelma

Edistämme aktiivisesti avointa tiedettä ja tutkimusta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Meillä on kunnianhimoinen toimenpideohjelma, joka perustuu kesäkuussa 2018 hyväksyttyyn avoimen tieteen linjaukseen.

Toimenpideohjelma seuraa linjauksen rakennetta: Yleiset periaatteet, Tutkimusdatan avoimuus, Avoin julkaiseminen ja Seuranta ja arviointi.

Avoin tiede on olennainen osa prosessejamme ja tutkijoiden päivittäistä työtä. Kehitämme aktiivisesti ja johdonmukaisesti omaa avoimen tieteen kulttuuriamme ja siihen liittyviä käytäntöjä. Pidämme kaikilla alueilla tärkeänä avoimesta tieteestä tiedottamista, koulutusta ja neuvontaa. Pysyvä koordinointiryhmä seuraa ja tukee yliopiston avoimen tieteen politiikan toteutumista.

Panostamme monipuolisesti datanhallintaan. Rakennamme moniammatillisen datapalvelun, johon kuuluvat laadukas datatuki ja hyvän datanhallinnan edellyttämät tietojärjestelmät.

Tietoarkisto tukee tutkimusaineistojen vastuullista jakamista ja huolehtii sinne tallennettujen aineistojen pitkäaikaissaatavuudesta. Tietoarkisto on eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDA ERICin kansallinen palveluntuottaja. Lisäksi Tampereen yliopisto on mukana FIN-CLARIN-konsortiossa, joka on CLARIN ERICin osa.

Edistämme aktiivisesti kestävien avointen julkaisuratkaisujen kehittämistä. Keräämällä ajantasaista tietoa rahoittajien vaatimuksista sekä julkaisukanavien avoimuuskriteereistä ja -malleista voimme tarjota tukea ja neuvontaa, jotka varmistavat julkaisemisen avoimuuden. Kehitämme järjestelmällisesti omia julkaisusarjojamme.

Seuraamme ja arvioimme avoimen tieteen edellytyksiä ja toteutumista. Arviointisuunnitelmassa määrittelemme seurannan tavoitteet, aiheet, indikaattorit, menetelmät, prosessit ja vastuut. Tampereen yliopisto on sitoutunut DORA-julistuksen periaatteisiin, jotka korostavat tutkimuksen vastuullista arviointia.

Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen tieteen toimenpideohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen tieteen toimenpideohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä 2019.