Hyppää pääsisältöön

Resilienssi ja tulevaisuususko (RETU)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.10.2018–31.12.2020

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintaa ja opetus-, ohjaus- sekä muun henkilöstön
valmiuksia ja osaamista varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen keinoissa. Osaamisella varmistetaan opintojen eteneminen, keskeyttämisen väheneminen sekä siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään mahdollisimman jouhevasti.


Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, mitkä tekijät haittaavat opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella tulevaisuuttaan. Lisäksi autetaan opettajia ja ohjaustyötä tekeviä puuttumaan ajoissa opintojen etenemiseen vaikuttaviin seikkoihin. Psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät ongelmat jäävät helposti piiloon, ellei opettajalla tai ohjaajalle ole keinoja tunnistaa niitä. TOTEEMI-hankkeen tutkimuksen tuloksena syntyi kysymyspatteristo eli kriteeristö, joka on tarkoitettu opettajien ja ohjaajien käyttöön.

Tässä Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa kriteeristöstä rakennetaan digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, jota opettajat, ohjaajat ja opiskeluhuoltohenkilöstö voivat hyödyntää työssään.

Resilienssi ja tulevaisuususko (RETU) -hankkeessa on tarkoituksena löytää ratkaisu seuraaviin ongelmiin:
1) Opettajien, ohjaajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön on vaikea tunnistaa ajoissa opiskelijan opiskelukykyä heikentäviä tekijöitä. Se aiheuttaa ongelmien kasaantumista ja opintojen hidastumista tai jopa keskeytymistä.
2) Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten, joilla on ongelmia opintojen suorittamisessa ja/tai erityisen tuen tarpeita, voi olla vaikea selviytyä opiskelusta ilman tukitoimia ja löytää töitä tai hakeutua jatko-opintoihin valmistumisen jälkeen.
3) Ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää uusia toimintamalleja sekä välineitä arvioida kehitettyjen käytäntöjen
toimivuutta ja vaikuttavuutta.
4) Uudet toimintamallit edellyttävät opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön sekä yhteistyötahojen osaamisen ja valmiuksien kehittämistä.

TAMK on hankkeessa partnerina.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)

Partnerit

Hyria koulutus Oy, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Ammattiopisto Spesia Oy , Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos , Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Hanne Mäki-Hakola
hanne.maki-hakola [at] tuni.fi