Hyppää pääsisältöön

Naiset tasa-arvoisesti uralle - NAU!

Tampereen yliopisto
1.3.2020–31.8.2022
KärkialueYhteiskunta, Tekniikka
NAU! on viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteinen hanke yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi työelämässä.
logot

Tausta

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten ammattien segregaatio ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja logistiikkaan. Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja tunnustamista sekä asenteiden avaamista.

NAU! -hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen.

Hanketta toteutetaan vuosina 2020-2022 viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteistyönä. Koordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK.

Tavoite ja tehtävät

Päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Huomio on tasa-arvon kehittämisessä miesenemmistöisillä aloilla. Hanke keskittyy erityisesti tekniikan alaan, mutta mukana on myös liiketalouden ja turva- ja riskienhallinnan koulutusaloja.

Hankkeen kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä hankkeeseen osallistuvat työnantajat ja niiden henkilöstö.

Hankkeessa on neljä toimenpidekokonaisuutta, joissa:

1) tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta

2) kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä

3) tuetaan korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä

4) lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).

Tampereen yliopisto osallistuu toimenpiteisiin 1, 2 ja 4 keskittyen tekniikan alojen koulutusohjelmiin. Kartoitusvaiheessa selvitämme valmistuneiden opiskelijoiden kokemuksia sukupuolen merkityksestä opinnoissa ja työelämässä sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnan näkemyksiä ohjauskäytänteisiin liittyvistä tasa-arvokysymyksistä. Lisäksi Tampereen yliopisto on mukana kehittämässä ja toteuttamassa unconscious bias training -koulutuksia osana korkeakoulujen henkilöstökoulutusta. Koulutusten pilotoinnin ohella etsitään tapoja integroida aihepiiriä osaksi henkilöstölle tarjottavia koulutuksia, erityisesti tekniikan aloilla.

Vaikuttavuus

Kehittämistoimenpiteiden tuloksena hankkeessa syntyy

1) ajankohtaista tietoa erityisesti tekniikan alan sukupuolittumisen syistä ja seurauksista

2) erityisesti vertikaalista segregaatiota vähentäviä ohjauskäytäntöjä, ura- ja työelämäpalveluja sekä välineitä ja suosituksia korkeakoulujen tasa-arvotyöhön

3) naisopiskelijoiden ja työnantajien toimivia ja pysyviä yhteistyömuotoja

4) toimintatapoja, jotka lisäävät organisaatioiden ymmärrystä tahattomasta syrjinnästä ja auttavat kehittämään systemaattisesti työyhteisöjen moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Johanna Lätti, tutkija, vastuuasiantuntija

etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

 

Sonja Niiranen, yliopistonlehtori, vastuuasiantuntija (äitiysvapaalla)

etunimi.sukunimi [at] tuni.fi