Hyppää pääsisältöön

Kiertopuu - Puun kierto uusiksi tuotteiksi

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.4.2024–31.5.2026

Hankkeessa jalkautetaan uusia kiertotalouden toimintatapoja ja malleja toiminta-alueen puutuote- ja rakennusalan yrityksiin sekä muille rakennusalalla toimiville tahoille. Tavoitteena on saada yritykset ja julkinen sektori huomioimaan toiminnassaan kiertotalouden ratkaisut ja mahdollisuudet. Hankkeen toimenpiteillä edistetään ympäristöystävällisten, korkean jalostusasteen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Kehitetään erityisesti sivuvirtojen jatkojalostusta sekä puurakentamisen kiertotaloutta.

EU:ssa tavoitellaan mahdollisimman vähähiilistä tai jopa hiilineutraalia rakentamista ja asumista. Tavoite perustuu yhdessä päätettyyn hiilineutraalisuustavoitteeseen, joka on asetettu vuoteen 2050. Suomessa on päätetty, että tavoitteeseen pyritään vuoteen 2035 mennessä eli vielä nopeammalla aikataululla. Rakentaminen ja asuminen ovat merkittäviä päästölähteitä. Eri lähteissä on arvioitu rakennusalan ja asumisen hiilijalanjäljen osuuden olevan kokonaispäästöistä jopa 40 %. Suomessa vuonna 2023 hyväksytyssä ja vuonna 2025 voimaan tulevassa uudistetussa rakennuslaissa on määritelty, että sekä uusien rakennusten rakentamisessa syntyvän rakennusjätteen että purkujätteen kierrätystavoite on 90 %. Uudet tavoitteet alkavat vaikuttaa yritysten toimintaan, ja juuri nyt on hyvä aika alkaa pohtia keinoja, miten kierrätystavoitteeseen päästään.

Kiertopuu-hankkeen tavoitteena on tehdä TKI-yhteistyötä toiminta-alueen yritysten kanssa lisäten puumateriaalin kierrättämistä rakentamisessa ja löytämällä puutuoteteollisuuden sivuvirroille uusia käyttökohteita. Etsitään ratkaisuja valmiiden rakennuselementtien ja rakennusten osien purettavuuteen, siirrettävyyteen ja kierrätettävyyteen sekä uusia tuoteinnovaatioita liittyen puutuoteteollisuuden sivuvirtoihin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Sivuvirtamateriaalien käyttö edellyttää yleensä materiaaleja tuottavien ja niitä käyttävien yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Hanke tavoitteleekin uudentyyppistä yritysyhteistyötä, jonka kautta saadaan kehitettyä uusia tuotteita, nostettua sivuvirtojen jalostusastetta sekä monipuolistettua elinkeinorakennetta.

Kiertopuu-hankkeen projektitutkijana aloitti 1.4.2024 arkkitehti Anssi Kärki. Projektipäällikkönä toimii FT, dos Virpi Palomäki.

Hanke on rahoitettu Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta JTF.

Tutkimusrahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Rahoituslähde

EAKR /JTF / Etelä-Pohjanmaan liitto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Virpi Palomäki