Hyppää pääsisältöön

Ilmastokriisiä torjumassa: Lasten toimijuus käytäntöihin vaikuttamisessa transformatiivisen oppimisen tukemana CCC-CATAPULT

CCC_Catapult kuvituskuva

JPI CLIMATE yhteishausta rahoituksen saanut CCC-CATAPULT tutkii nuorten ilmastotoimijuutta, erityisesti arvojen ja toiminnan välistä kuilua ja sekä keinoja sen ylittämiseksi. Tutkimushankkeessa tarkastellaan nuorten sosiaalisia normeja, maailmankatsomuksia sekä ilmastonmuutokseen liittyviä jännitteitä ja tunteita. Hanke kartoittaa edellytyksiä tukea transformaatiota ja luo vision ja koulutuspoliittisia suosituksia ilmastokasvatuksen kehittämiseksi. Kansainvälisessä hankkeessa toteutetaan osahankkeet Iso-Britanniassa, Irlannissa, Italiassa ja Suomessa.

Tausta

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan olemassaoloa koskeva uhka, jonka käsittelyyn tarvitaan koko yhteiskunnan yhteisiä toimia. Viime vuosina nuoret ovat asettuneet ilmastotoiminnan eturintamaan ja vaatineet valtiovallalta ja muilta vallan käyttäjiltä päättäväisempää toimintaa. Tilanne haastaa myös ilmastokasvatuksen: tarvitaan ymmärryksen lisäämistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sen lieventämisen tavoista sekä ilmastoajattelun katsomuksellisesta ja kulttuurisesta perustasta, kun halutaan kasvattaa ilmastolukutaitoisia nuoria, jotka voivat kehittää ja tukea ratkaisuja jo nyt sekä tulevaisuudessa.

Ilmastolukutaito viittaa ymmärrykseen yksilön vaikutuksesta ilmastoon ja ilmaston vaikutuksesta yksilöön ja yhteiskuntaan. Ilmastolukutaidon kehittämistä voi tukea kokonaisvaltaisella ilmastokasvatuksella, joka tukee oppijan osallisuuden kokemusta ja käsittelee ilmastotiedon rinnalla maailmankatsomuksellisia kysymyksiä ja ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita.

Tavoite ja tehtävät

CCC-CATAPULT kehittää viitekehystä, jonka avulla nuoret voivat ilmaista, miten kasvamisen erilaiset tilat kuten muodollinen kasvatus, lähisuhteet ja yhteisöt ovat yhteydessä heidän maailmankuvansa rakentumiseen ja avoimuuteen uusille ajattelun ja tekemisen tavoille. Hankkeessa kehitetään ilmastokasvatusta, jonka pohjana on nuorten normien, arvojen, asenteiden, uskomusten ja kulttuurisen merkityksenannon prosessien tunnistaminen ja herkkyys niitä kohtaan. Tutkimus on monimenetelmäinen ja hyödyntää osallistavia menetelmiä. Laajan kyselyaineiston keräämisen lisäksi maakohtaisissa tapaustutkimuksissa työskennellään nuorten ja kasvattajien kanssa erilaisissa kasvatusyhteisöissä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tuottamalla opetuksen ja kasvatuksen käytäntöjä tukevia käytännön suosituksia.

Projektin esittely Suomen Akatemian Youtube-kanavalla.

Rahoituslähde

JPI Climate aloitteen SOLSTICE-yhteishaku. Suomen osahankkeen rahoittaa Suomen Akatemia, 1.12.2020 - 30.11.2023.