Hyppää pääsisältöön
colourful textiles

Tekstiili- ja muotialan kasvun painopisteet

Tampereen ammattikorkeakoulu

Laajuus

30 opintopistettä

Toteutusaika

1.9.2023-31.12.2024

Hakuaika

3.4.2023-31.5.2023

Hinta

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama ja osallistujalle maksuton.

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Tekniikka ja luonnontieteet

Opetusmenetelmät

Etäopetus, Lähiopetus

Koulutuksen kuvaus
Tekstiili- ja muotialan kasvun painopisteet -koulutus on 30 opintopisteen (op) laajuinen työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen kokonaisuus.

Opintokokonaisuus koostuu kuudesta 5 opintopisteen (op) laajuisesta moduulista. Näkökulma on kiertotaloudessa ja uusissa innovaatioissa. Koulutusmoduulit ja niiden alustava toteutusaika ovat:

Tekstiilimateriaalit kiertotaloudessa (syys-lokakuu 2023)
Tekstiilien jatkojalostus kiertotaloudessa (loka-joulukuu 2023)
Älykkäät ja tekniset tekstiilit (tammi-helmikuu 2024)
Laadunhallinta ja vastuullisuus (maalis-huhtikuu 2024)
Digitaalinen markkinointi ja brändinrakennus (syys-lokakuu 2024)
Tuotekehitys ja innovointi kiertotaloudessa (loka-joulukuu 2024)

Moduulien osaamistavoitteet ja sisällöt löytyvät alempaa.

Koulutus on AMK-tasoista monimuotokoulutusta, jossa on sekä lähi- että etätapaamisia. Tapaamisia (lähi tai etä) on pääsääntöisesti 2-3/moduuli ja ne ajoittuvat iltapäiviin. Koulutuksessa käytetään digitaalista oppimisalustaa (Moodle). Moduulit arvostellaan asteikolla 0-5. Moduulit voidaan hyväksyä osaksi AMK-tutkintoa Tampereen ammattikorkeakoulussa, jos päätät jatkaa opintojasi kohti AMK-tutkintoa.

Syksyn ensimmäinen lähipäivä on perjantaina 15.9.2023 klo 13-16. Muut syksyn lähi/etäpäivät sovitaan ensimmäisenä lähipäivänä.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu tekstiili- ja muotialan tuotanto-, teknisissä-, suunnittelu-, design- ja opetustehtävissä toimiville, jotka haluavat päivittää osaamistaan alan kansainvälisen kasvun painopisteille. Koulutus sopii myös tekstiili- ja muotikaupan ammattilaisille ja henkilöille, jotka haluavat tutustua tekstiili- ja muotialaan painottuen tekniseen ja kiertotalousnäkökulmaan. Koulutuksen avulla voi suuntautua uusiin tehtäviin ja urapolkuihin alan sisällä.

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat työssä olevat ja työttömät. Koulutuksessa on kiintiö osallistujille, joilla

  • on ainoastaan perusasteen tai yleissivistävä koulutus
  • ei ole nykyisiin tai uusiin tehtäviin valmiuksia antavaa ammatillisesti eriytynyttä tutkintoa
  • on vanhentunut (vähintään 20 vuotta suorittamisesta), alakohtaisia valmiuksia antava tutkinto

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt
Tekstiilimateriaalit kiertotaloudessa: 5 op
Tavoitteet
Opiskelija
-    tuntee Suomen ja EU-tason tekstiilejä koskevan sääntelyn ja tulevaisuuden tavoitteet kiertotalouden näkökulmasta
-    osaa arvioida tekstiilimateriaalien ja niiden raaka-aineiden rajoituksia, sekä kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia
-    tunnistaa materiaalien kierrätettävyyden rajoitteet ja mahdollisuudet
-    tuntee kierrätysraaka-aineiden mahdollisuudet ja rajoitukset
Sisältö
-    kiertotalouden perusteet tekstiili- ja muotialalla
-    Tekstiilejä ja vaatteita koskevan sääntely ja lainsäädäntö kiertotalouden näkökulmasta (tekstiili- ja jalkinemerkinnät,  Euroopan unionin tekstiilistrategia)
-    tekstiilikuitujen ja -materiaalien kierrätysmahdollisuudet
-    Uusiutuvat, biopohjaiset ja kierrätetyt tekstiilikuidut ja materiaalit
-    Tekstiilimateriaalien valinta kiertotalouden näkökulmista

Tekstiilien jatkojalostus kiertotaloudessa: 5 op
Tavoitteet
Opiskelija
-    osaa tarkastella jatkojalostusprosesseja kokonaisuutena
-    osaa ottaa arvoketjun suunnittelussa huomioon kiertotalouden ja kestävän kehityksen tavoitteet
-    osaa tarkastella tapoja tuotantoprosessien modernisoinnista kiertotalouteen
Sisältö
-    tekstiilien jatkojalostusprosessit kuiduista valmiiksi tuotteiksi (kuitukankaiden, langan, neulosten ja kudottujen kankaiden sekä vaatteiden valmistus) ja kiertotaloussuunnittelu
-    kiertotalouden mahdollisuudet ja rajoitteet eri jatkojalostusprosesseissa
-    jatkojalostusprosessin vaikutus materiaalin kierrätettävyyteen
-    kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja jatkojalostus

Älykkäät ja tekniset tekstiilit: 5 op
Tavoitteet
Opiskelija
-    osaa yleisimmät älykkäissä ja teknisissä tekstiileissä käytettävät erikoismateriaalit
-    ymmärtää, mitä ovat älykkäät ja tekniset tekstiilit, niiden ominaisuudet ja teknologiat niiden valmistamiseksi
-    tunnistaa älykkäiden ja teknisten tekstiilien käyttöalueita ja niiden potentiaalin tulevaisuudessa sekä mahdollisuudet ja rajoitteet kiertotalousnäkökulmasta
Sisältö
-    korkean suorituskyvyn kuidut ja älykkäät materiaalit
-    älykkäiden ja teknisten tekstiilien erikoisvalmistusmenetelmät
-    älykkäiden ja teknisten tekstiilien käyttöalueet
-    älykkäiden ja teknisten tekstiilien vastuullisuus

Laadunhallinta ja vastuullisuus, 5 op
Tavoitteet
Opiskelija
-    osaa tekstiilien erilaisten laatuominaisuuksien merkityksen ja niihin liittyvät testausmenetelmät
-    tiedostaa kiertotalouden vaikutuksen laatuominaisuuksiin
-    ymmärtää laadunvalvonnan tärkeyden ja osaa huomioida tuotteen käyttökohteen merkityksen laadunvalvontamenetelmien valinnassa
-    osaa tuoteturvallisuuden perusteita ja siihen liittyvää lainsäädäntöä
-    osaa soveltaa osaamistaan tekstiili- ja muotialan tuotannon vastuullisuuden näkökulmasta
Sisältö
-    kuitujen, lankojen ja kankaiden yleisimmät laadun testausstandardit ja niihin liittyvät periaatteet
-    laadunhallinta- ja vastuullisuusjärjestelmät tekstiili- ja muotialalla
-    tuoteturvallisuuteen liittyvä standardisointi ja lainsäädäntö

Digitaalinen markkinointi ja brändinrakennus: 5 op
Tavoitteet
Opiskelija
-    osaa suunnitella uudenlaista vastuullista markkinointia sekä rakentaa brändiä tekstiili- ja muotialalla
-    osaa valita brändin rakentamisen tueksi analytiikan perusteella sopivimmat digitaaliset markkinointikanavat
-    osaa hyödyntää sisältömarkkinointia digitaalisen markkinointi- ja myyntiprosessin eri vaiheissa
Sisältö
-    Mitä tarkoittaa nykyaikainen vastuullinen markkinointi sekä miten vastuullisuus näkyy markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa?
-    Brändin rakentamisen perusteet sekä vastuullisen brändin rakentaminen tekstiili- ja muotialalla
-    Digitaalisen markkinoinnin termejä
-    Brändin rakentamiseen ja liiketaloudellisen tavoitteen saavuttamiseen soveltuvien digitaalisen markkinointikanavien arviointi ja valinta
-    Sisältömarkkinointi markkinointi- ja myyntiprosessin eri vaiheissa
-    Verkkokauppa myyntikanavana

Tuotekehitys ja innovointi kiertotaloudessa: 5 op
Tavoitteet
Opiskelija
-    osaa innovoida tiimissä kestäviä ratkaisuja tekstiili- ja muotialan toimintakentässä
-    ymmärtää kiertotalouden mukaisen lähestymistavan merkityksen tuotekehityksessä ja innovaatioissa
-    ymmärtää oman ja yrityksen kehitystoiminnan merkityksen kiertotalouden tuotekehityksen ja innovaatioiden kehittämisessä
-    opiskelija pystyy käyttämään hyväkseen koko koulutuksen moduulien antia tuotekehitysprojektissaan
Sisältö
-    Tuotekehitys- ja innovointitekniikat
-    Suunnittelun ja innovoinnin johtamisen periaatteet, luova ajattelu
-    tuotekehitys- ja innovaatioprojekti pienryhmissä

 

Koulutus on osallistujille maksuton. Rahoituksen koulutukselle on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.