Hyppää pääsisältöön
ihmisiä rivissä

Psykoterapeuttikoulutuksen hakukelpoisuus ja valintamenettely

Psykoterapeuttikoulutukset on tarkoitettu soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja psykiatriset sairaanhoitajat. Soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi osallistujilta vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai vastaavassa hoitotyössä. Lisäksi vaaditaan henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi (ks. myös Yliopistolaki 558/2009, 954/2011 § 37 ja § 43) sekä mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana.

Tampereen yliopistossa suoritettavaan psykoterapeuttikoulutukseen on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista/koulutuksista. Hakukelpoisuus määrittyy VNA 1120/2010 §2a kriteerien pohjalta. Hakukelpoisuus edellyttää alla määriteltyjen hakuperusteena olevan tutkinnon sekä sen valmistumisen jälkeen suoritetun työkokemuksen kriteerien täyttymistä.

1. Pohjakoulutus

2. Hakuperusteena oleva työkokemus

Koulutukseen hakevalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä ennen psykoterapeuttikoulutuksen hakuajan päättymistä.

Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakuperusteena olevan tutkinnon valmistumisen jälkeen (esimerkiksi opintojen aikaista harjoittelua tai muuta työkokemusta ei lasketa). Mielenterveys- tai sitä vastaaviksi asiakastehtäviksi lasketaan esimerkiksi: psykologinen neuvonta-, keskustelu-, ohjaus- ja terapiatyö yms. perusterveydenhuollon, psykiatrian tai päihdehuollon yksiköissä työterveyshuollon piirissä, perhe- ja kasvatusneuvolayksiköissä sekä kolmannella sektorilla.

Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena. Työkokemus on voinut karttua pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi neljä vuotta 50 % työtä. Työkokemuksen tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa ja dokumentoinnista on ilmettävä mahdolliset keskeytystiedot.

Lisäksi koulutukseen hakevalta edellytetään mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana. Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus kuuluu psykoterapeuttiopintoihin eikä hakijaa voida valita koulutukseen, mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana.

3. Hakuperusteena olevien asetuksen VNA 1120/2010 mukaiset 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian lisäopinnot

Mikäli em. hakukelpoisuusehdot (kohta 2 ja 3) täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan myös hyväksyä se, että ehdot täyttyvät koulutuksen alkuun mennessä.
 

4. Englannin kielen taito ja tietotekniset vaatimukset

Kaikilta hakijoilta edellytetään riittävää englannin kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoa englanninkielisen opetuksen ja kirjallisuuden omaksumiseksi niin koulutusohjelmissa kuin yliopiston kaikille psykoterapeuttiopiskelijoille suuntaamissa yhteisissä opinnoissa. Lisäksi hakijoilta edellytetään riittäviä tietoteknisiä valmiuksia käyttää opinnoissa käytettäviä verkko-opiskeluohjelmia, yliopiston tietokantoja, hakuohjelmia, tekstinkäsittelyohjelmia ja esitysgrafiikkaohjelmia sekä ääni- ja liikkuvan kuvan tallennuslaitteita.

5. Esteet hakukelpoisuudelle ja opiskeluoikeuden peruuttaminen

6. Valintamenettely