Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen kulttuuria, kulutusta, elämäntyylejä, hierarkioita ja yhteiskunnallista muutosta tutkiva sosiologi. Työskentelen Tampereen yliopiston sosiologian professorina.

Keskeisenä kiinnostukseni kohteena on ns. kulttuurinen stratifikaatio: se, miten kulttuuriset luokittelut ja hierarkiat liittyvät ja yhdistyvät sosiaalisiin luokituksiin ja eriarvoisuuteen. Painotan tutkimuksissani ajallisen muutoksen ja kansainvälisten vertailujen näkökulmia. Fokus on tällöin toisin sanoen siinä, miten kulttuuriset arvostukset ja hierarkiat ovat muuttuneet (ajallinen dynamiikka ja historiallisen kontekstin merkitys) ja siinä, miten suomalaiset arvostukset ja hierarkiat suhteutuvat muihin maihin verrattuna (kansallisen ja kulttuurisen kontekstin merkitys). 

Tutkimusotteeni on monimenetelmällinen: käytän sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia aineistoja, pyrkien yhdistelemään niitä mahdollisuuksien mukaan myös saman tutkimuksen sisällä. Analysoitavina aineistoina toimivat toisin sanoen mm. kyselyt, rekisteri- ja matrikkeliaineistot, media- ja muut valmiit tekstiaineistot, haastattelut ja elämäntarinat. 

Johdan Tampereen yliopistossa tutkimusryhmää The Dynamics of Cultural Stratification: Tampere Group for Sociology of Culture. Tutkimusryhmämme projekteja ovat viime vuosina rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, EU:n Horizon 2020 -ohjelma ja Koneen Säätiö. Ryhmämme toimii kiinteässä yhteistyössä lukuisten kansainvälisten partnereiden kanssa. Johdan ryhmämme kanssa säännöllisesti kokoontuvaa tutkimusseminaaria, johon osallistuu maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmamme opiskelijoita sekä tutkijoita monelta eri uraportaalta.

Esittelen tutkimus- ja julkaisuprofiiliani laajemmin englanninkielisellä kotisivullani https://www.tuni.fi/en/semi-purhonen.

Työtehtävät

Johdan ja hallinnoin tutkimusta; opetan ja ohjaan tutkielmia; vaikutan tutkimusverkostoissa sekä yhteiskunnallisesti. Olen ISSP:n (International Social Survey Programme) Suomen maaedustaja.

Osaamisalueiden kuvaus

Kulttuurisosiologia, kulutus, elämäntyylit ja sosiaalinen eriytyminen; kulttuurinen eriarvoisuus ja kulttuuripolitiikka; iän, sukupolvien ja yhteiskunnallisen muutoksen sosiologia; vertaileva tutkimus; sosiologinen teoria; empiirisen sosiaalitutkimuksen menetelmät.

CV

Ansioluettelo, PDFAnsioluettelo, PDF

Omat linkit