Keltaisia vaahteranlehtiä

Työnantajille tietoa yliopiston harjoittelutuesta

Tampereen yliopisto haluaa tukea laadukkaiden ja opintoihin soveltuvien harjoittelupaikkojen löytymistä eri tavoin, mm. osalle opiskelijoita myönnettävien harjoittelutukien kautta. Näissä ns. tuetuissa harjoitteluissa työnantaja palkkaa opiskelijan työ- tai virkasuhteeseen ja laskuttaa yliopiston kanssa etukäteen sovitun harjoittelutuen harjoittelun päätyttyä.

Tältä sivulta löydät tietoa
- Harjoittelutuen yleisistä periaatteista
- Harjoittelutuesta tehtävästä sopimuksesta
- Harjoittelijan asemasta ja palvelussuhteesta
- Harjoittelutuen laskutuksesta

Harjoittelutuen yleiset periaatteet

Osassa harjoitteluita on työnantajan mahdollista saada yliopistolta rahallista tukea harjoittelijan palkkaamiseen. Harjoittelutuki jaetaan opiskelijakohtaisesti tiedekuntien kautta ja paras lähde saada tietoa siitä, onko opiskelijalla tuki, on opiskelija itse.

Jotta harjoittelu voisi olla tuettua, tulee sen myös sisällöltään ja palkkauksen osalta täyttää joitain yleisiä ehtoja:

 • Harjoittelun tulee sisällöltään ja pituudeltaan täyttää tutkinto-ohjelman harjoittelulle asettamat vaatimukset. Tuetussa harjoittelussa harjoittelulle nimetään aina ohjaaja, joka vastaa harjoittelun sisällöllisestä toteuttamisesta harjoittelupaikalla.
 • Harjoittelijan palkan tulee olla vähintään työehtosopimuksen mukainen, tai jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan tulisi olla vähintään Kelan määrittämän työssä-oloehdontäyttävän palkan mukainen (1252 e/kk vuonna 2021). Harjoittelutukea ei myönnetä palkattomaan harjoitteluun.

Tampereen yliopistossa harjoittelutukea jaetaan harjoittelukohtaisesti. Harjoittelutukea myönnetään enintään 1800 euroa / harjoittelu ja työnantaja laskuttaa tuen harjoittelun päätyttyä. Harjoittelutuki ei ole sama kuin harjoittelijalle maksettava palkka eikä tukisumma ei ole riippuvainen harjoittelijalle maksettavasta todellisesta palkasta.

Harjoittelutuesta tehdään sopimus yliopiston ja työnantajan välillä

 • Harjoittelupaikalle maksettavasta tuesta sovitaan ennen harjoittelujakson alkua tehtävässä kirjallisessa harjoittelusopimuksessa. Tämä harjoittelijakohtainen sopimus tehdään kahtena kappaleena.
 • Harjoittelusopimus tehdään työnantajan ja opiskelijan tiedekunnan välillä.
 • Mahdolliset muutokset harjoitteluaikaan on aina tehtävä kirjallisesti. Opiskelijalla ei ole valtuuksia itsenäisesti sopia harjoittelupaikan kanssa muutoksista harjoitteluaikaan tai harjoittelutukeen.
 • Harjoittelutuen lisäksi sopimukseen tulee kirjata harjoittelun kesto, sovitut työtehtävät ja harjoitteluun nimetty ohjaaja.

Harjoittelija on määräaikaisessa palvelussuhteessa

 • Harjoittelutuella harjoitteleva opiskelija on aina harjoittelujaksonsa ajan määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaansa. Tällöin harjoittelupaikka vastaa opiskelijasta työsopimuslain ja muiden työnantajan velvollisuuksien mukaisesti.
 • Työnantaja tekee harjoittelun ajalle opiskelijan kanssa kirjallisen työsopimuksen tai antaa tälle virkasuhteesta nimittämiskirjan. Työsopimus tehdään harjoittelusopimuksen lisäksi.
 • Harjoittelijan palkka on vähintään työehtosopimuksen mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan tulisi olla vähintään Kelan määrittämän työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka (1252 e/kk vuonna 2021).

Harjoittelutuen laskutusohjeet

Harjoittelutuen maksamisessa työnantajalle käytetään laskutusmenettelyä. Harjoittelijakohtaisen sopimuksen allekirjoituksella yliopisto oikeuttaa harjoittelupaikan laskuttamaan harjoittelun päätyttyä harjoittelusopimuksessa sovitun harjoittelutuen. Harjoittelutukeen ei lisätä arvonlisäveroa.

 • Harjoittelutuki on laskutettava välittömästi harjoittelun päätyttyä tai viimeistään 60 päivän kuluessa harjoittelun päättymisestä.
 • Marras- ja joulukuussa päättyvien harjoitteluiden osalta tuki tulee laskuttaa vielä sen kalenterivuoden aikana, jolloin harjoittelu on suoritettu.
 • Laskun tekstiosassa tulee näkyä laskun aihe, eli ”Harjoittelutuki”. Lisäksi tekstiosaan kirjataan yliopiston tiedekunnan, harjoittelusopimuksessa mainitun opiskelijan sekä yliopiston harjoitteluyhteyshenkilön nimet. Viitetietokohtaan merkitään tieto 31100260.

Laskutustiedot ja tarkemmat ohjeet laskutukseen löydät yliopiston sivuilta:

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/yliopisto/yhteystiedot