Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Jatko-opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja vastuut 

Tampereen yliopisto

Ohjattava jatko-opiskelija  

Väitöstutkimuksen ja opintojen eteneminen 

 • Tekee ohjaussuunnitelman ohjaajan/ohjaajien kanssa.  
 • On aloitteellinen ohjaussuunnitelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittämisessä. 
 • Noudattaa sovittuja aikatauluja.  
 • Tiedottaa ohjaajalle kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat huomattavasti työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen.  
 • Vastaa itse tutkimustyönsä etenemisestä.  
 • Huolehtii väitöstutkimuksen ohella jatko-opintoihin kuuluvien pakollisten ja vapaaehtoisten opintojen tekemisestä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. 
 • Keskustelee vuosittain vastuuohjaajansa kanssa väitöskirjaprosessin etenemisestä kokonaisuudessaan ja edellisen vuoden tuloksista. On suositeltavaa, että myös toinen ohjaaja / muut ohjaajat osallistuvat keskusteluun. 
 • Opintojen ja tutkimuksen etenemisen varmistamiseksi ohjaajan / ohjaajien on suositeltavaa käydä keskustelu opintojen edistymisestä päätoimisten jatko-opiskelijoiden kanssa vähintään kerran kuukaudessa ja sivutoimisten kanssa vähintään neljästi vuodessa. 

Ohjaustapaamiset 

 • Valmistautuu ohjaustapaamisiin huolellisesti ja lähettää tekstit ohjaajalle hyvissä ajoin ennen ohjaustapaamista.  
 • Tekee ohjaustapaamisessa sovituista asioista lyhyen muistion, jonka jakaa myös ohjaajalle. 
 • On ohjaajaan yhteydessä sovituilla tavoilla saadakseen ohjausta ja tukea, mutta toimii itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.  

Hyvä tieteellinen käytäntö 

 • Tuntee ja noudattaa opiskelussa yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita. 
 • Perehtyy opinnäyteprosessin aikana hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin (mm. oppii tunnistamaan siihen kohdistuvat loukkaukset) ja noudattaa niitä omassa tutkimuksessaan. 

Väitöskirja ja julkaiseminen 

 • Kirjoittaa tutkimusjulkaisunsa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ohjaajiensa kanssa. 
 • Huolehtii yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjaajan kanssa etukäteen.  
 • Väitöskirjan tekijä vastaa lopullisen väitöstutkimuksensa kieliasusta, tekstistä kuvineen, taulukoineen ja lähdeviitteineen sekä tutkimusaineistosta ja tuloksista tulkintoineen.  

Liikkuvuus ja rahoitus 

 • Pyrkii rakentamaan tutkimukseensa liittyviä kansainvälisiä kontakteja, joista sovitaan ohjaajan kanssa. 
 • Selvittää omaan tutkimusteemaan sopivia rahoitusmahdollisuuksia ja on aktiivinen tutkimusrahoituksen hakemisessa.   

 Näin toimiessaan ohjattavalla on oikeus edellyttää ohjaajalta aktiivista ohjausta. 
 


Ohjaaja 

Väitöstutkimuksen ja opintojen eteneminen 

 • tekee ohjaussuunnitelman opiskelijan kanssa, jossa sovitaan vähintäänkin tavoitteellinen valmistumisaika, ohjaukseen liittyvät henkilöt ja heidän työnjakonsa ja ohjauksen käytännöt. 
 • Opastaa ja tukee opiskelijaa tutkimusaiheen valinnassa, tutkimusongelmien määrittelemisessä, olemassa olevan tiedon kartoittamisessa, yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman laatimisessa ja tutkimuksen toteuttamisessa.  
 • Ohjaa tutkimusaineiston käytön sopimisessa ja säilyttämisessä. 
 • Huolehtii osaltaan siitä, että käsikirjoitus täyttää opinnäytteelle asetetut tieteelliset ja muodolliset vaatimukset.  
 • Vastuuohjaaja keskustelee vuosittain ohjattavan kanssa väitöskirjaprosessin etenemisestä kokonaisuudessaan ja edellisen vuoden tuloksista. On suositeltavaa, että keskusteluun osallistuu myös toinen ohjaaja / muut ohjaaja(t).  
 • Opintojen ja tutkimuksen etenemisen varmistamiseksi ohjaajan / ohjaajien on suositeltavaa käydä keskustelu opintojen edistymisestä päätoimisten jatko-opiskelijoiden kanssa vähintään kerran kuukaudessa ja sivutoimisten kanssa vähintään neljästi vuodessa. 
 • Huolehtii ohjaussuunnitelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä sekä niiden päivittämisestä yhdessä jatko-opiskelijan kanssa. 
 • Tukee opiskelijaa hahmottamaan väitöstutkimuksen jälkeistä työelämään sijoittumista ja uramahdollisuuksia, myös akateemisen yliopistouran ulkopuolella.  

Ohjaustapaamiset 

 • Valmistautuu ohjaustapaamisiin huolellisesti ja tutustuu lähetettyyn materiaaliin etukäteen.
 • Noudattaa sovittuja aikatauluja sekä vastaa esitettyihin kysymyksiin ja palautepyyntöihin kohtuullisessa ajassa.  
 • Pyrkii mahdollistamaan vertaistuen osana opinnäyteprosessia (esim. säännölliset tutkijaseminaarit, ryhmäohjaus jne.). 
 • Pyrkii osallistumaan tilaisuuksiin, joissa ohjattava esittelee työtään. 

Hyvät tieteelliset käytännöt 

 • Noudattaa tutkimuksessa ja opetuksessa yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja huolehtii siitä, että opiskelija perehtyy hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin (mm. oppii tunnistamaan siihen kohdistuvat loukkaukset) ja noudattaa niitä.  
 • Huolehtii, että opinnäytteeksi tarkoitetun käsikirjoituksen tekstin alkuperäisyys tarkistetaan ja käy järjestelmän antaman raportin läpi yhdessä opiskelijan kanssa hyvän tieteellisen käytännön näkökulmasta.  

Liikkuvuus ja rahoitus 

 • Kirjoittaa harkintansa mukaan suosituksia ja lausuntoja, jotka liittyvät esimerkiksi ohjattavan tutkimustyön rahoittamiseen tai kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökontaktien rakentamiseen.  
 • Avustaa mahdollisuuksien mukaan ohjattavaa rahoituksen hankkimisessa
 • Keskustelee ja kannustaa ohjattavaa kansainvälisen liikkuvuusjakson ajoitukseen ja toteutukseen liittyvistä seikoista.  
 • Kun kyse on kaksoistutkinnosta, ohjaaja huolehtii jatko-opinnoista vastaavan hallintohenkilökunnan kanssa sopimuksen tekemisestä ja tutkinnon suorittamistavoista yhteistyössä toisen yliopiston kanssa.  

Väitöskirja ja julkaiseminen 

 • Osallistuu opiskelijan tutkimusjulkaisujen työstämiseen ja relevanttien julkaisukanavien tunnistamiseen.  
 • Huolehtii yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjattavan kanssa etukäteen. 
 • Vastuuohjaaja tekee päätöksen siitä, milloin väitöstutkimukseksi tarkoitettu käsikirjoitus on valmis lähetettäväksi eteenpäin esitarkastusprosessiin.

Ohjaajien yhteistyö

 • Sopii ja ylläpitää selkeän työnjaon ohjattavan muiden ohjaajien kesken.
 • Tiedottaa ohjattavalle ja muille ohjaajille, jos ohjaajana toimimisen edellytykset muuttuvat merkittävästi. 

 Näin toimiessaan ohjaajalla on oikeus edellyttää, että ohjattava työskentelee aktiivisesti ja että hänen opintonsa etenevät suunnitelman mukaisesti.  

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 27.4.2022