Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Jatko-opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja vastuut 

Ohjattava jatko-opiskelija

Väitöstutkimuksen ja opintojen eteneminen

 • Tekee ohjaussuunnitelman ohjaajan/ohjaajien kanssa.
 • On aloitteellinen ohjaussuunnitelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittämisessä.
 • Noudattaa sovittuja aikatauluja.
 • Tiedottaa ohjaajalle kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat huomattavasti työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen.
 • Vastaa itse tutkimustyönsä etenemisestä.
 • Huolehtii väitöstutkimuksen ohella jatko-opintoihin kuuluvien pakollisten ja vapaaehtoisten opintojen tekemisestä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.
 • Keskustelee vuosittain vastuuohjaajansa kanssa väitöskirjaprosessin etenemisestä kokonaisuudessaan ja edellisen vuoden tuloksista. On suositeltavaa, että myös toinen ohjaaja / muut ohjaajat osallistuvat keskusteluun.
 • Opintojen ja tutkimuksen etenemisen varmistamiseksi ohjaajan / ohjaajien on suositeltavaa käydä keskustelu opintojen edistymisestä päätoimisten jatko-opiskelijoiden kanssa vähintään kerran kuukaudessa ja sivutoimisten kanssa vähintään neljästi vuodessa.

Ohjaustapaamiset

 • Valmistautuu ohjaustapaamisiin huolellisesti ja lähettää tekstit ohjaajalle hyvissä ajoin ennen ohjaustapaamista.
 • Tekee ohjaustapaamisessa sovituista asioista lyhyen muistion, jonka jakaa myös ohjaajalle.
 • On ohjaajaan yhteydessä sovituilla tavoilla saadakseen ohjausta ja tukea, mutta toimii itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.

Hyvä tieteellinen käytäntö

 • Tuntee ja noudattaa opiskelussa yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.
 • Perehtyy opinnäyteprosessin aikana hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin (mm. oppii tunnistamaan siihen kohdistuvat loukkaukset) ja noudattaa niitä omassa tutkimuksessaan.

Väitöskirja ja julkaiseminen

 • Kirjoittaa tutkimusjulkaisunsa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ohjaajiensa kanssa.
 • Huolehtii yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjaajan kanssa etukäteen.
 • Väitöskirjan tekijä vastaa lopullisen väitöstutkimuksensa kieliasusta, tekstistä kuvineen, taulukoineen ja lähdeviitteineen sekä tutkimusaineistosta ja tuloksista tulkintoineen.

Liikkuvuus ja rahoitus

 • Pyrkii rakentamaan tutkimukseensa liittyviä kansainvälisiä kontakteja, joista sovitaan ohjaajan kanssa.
 • Selvittää omaan tutkimusteemaan sopivia rahoitusmahdollisuuksia ja on aktiivinen tutkimusrahoituksen hakemisessa.

Näin toimiessaan ohjattavalla on oikeus edellyttää ohjaajalta aktiivista ohjausta.


Ohjaaja

Väitöstutkimuksen ja opintojen eteneminen

 • Tekee ohjaussuunnitelman opiskelijan kanssa, jossa sovitaan vähintäänkin tavoitteellinen valmistumisaika, ohjaukseen liittyvät henkilöt ja heidän työnjakonsa ja ohjauksen käytännöt.
 • Opastaa ja tukee opiskelijaa tutkimusaiheen valinnassa, tutkimusongelmien määrittelemisessä, olemassa olevan tiedon kartoittamisessa, yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman laatimisessa ja tutkimuksen toteuttamisessa.
 • Ohjaa tutkimusaineiston käytön sopimisessa ja säilyttämisessä.
 • Huolehtii osaltaan siitä, että käsikirjoitus täyttää opinnäytteelle asetetut tieteelliset ja muodolliset vaatimukset.
 • Vastuuohjaaja keskustelee vuosittain ohjattavan kanssa väitöskirjaprosessin etenemisestä kokonaisuudessaan ja edellisen vuoden tuloksista. On suositeltavaa, että keskusteluun osallistuu myös toinen ohjaaja / muut ohjaaja(t).
 • Opintojen ja tutkimuksen etenemisen varmistamiseksi ohjaajan / ohjaajien on suositeltavaa käydä keskustelu opintojen edistymisestä päätoimisten jatko-opiskelijoiden kanssa vähintään kerran kuukaudessa ja sivutoimisten kanssa vähintään neljästi vuodessa.
 • Huolehtii ohjaussuunnitelman ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä sekä niiden päivittämisestä yhdessä jatko-opiskelijan kanssa.
 • Tukee opiskelijaa hahmottamaan väitöstutkimuksen jälkeistä työelämään sijoittumista ja uramahdollisuuksia, myös akateemisen yliopistouran ulkopuolella.

Ohjaustapaamiset

 • Valmistautuu ohjaustapaamisiin huolellisesti ja tutustuu lähetettyyn materiaaliin etukäteen.
 • Noudattaa sovittuja aikatauluja sekä vastaa esitettyihin kysymyksiin ja palautepyyntöihin kohtuullisessa ajassa.
 • Pyrkii mahdollistamaan vertaistuen osana opinnäyteprosessia (esim. säännölliset tutkijaseminaarit, ryhmäohjaus jne.).
 • Pyrkii osallistumaan tilaisuuksiin, joissa ohjattava esittelee työtään.

Hyvät tieteelliset käytännöt

 • Noudattaa tutkimuksessa ja opetuksessa yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja huolehtii siitä, että opiskelija perehtyy hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin (mm. oppii tunnistamaan siihen kohdistuvat loukkaukset) ja noudattaa niitä.
 • Huolehtii, että opinnäytteeksi tarkoitetun käsikirjoituksen tekstin alkuperäisyys tarkistetaan ja käy järjestelmän antaman raportin läpi yhdessä opiskelijan kanssa hyvän tieteellisen käytännön näkökulmasta.

Liikkuvuus ja rahoitus

 • Kirjoittaa harkintansa mukaan suosituksia ja lausuntoja, jotka liittyvät esimerkiksi ohjattavan tutkimustyön rahoittamiseen tai kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökontaktien rakentamiseen.
 • Avustaa mahdollisuuksien mukaan ohjattavaa rahoituksen hankkimisessa.
 • Keskustelee ja kannustaa ohjattavaa kansainvälisen liikkuvuusjakson ajoitukseen ja toteutukseen liittyvistä seikoista.
 • Kun kyse on kaksoistutkinnosta, ohjaaja huolehtii jatko-opinnoista vastaavan hallintohenkilökunnan kanssa sopimuksen tekemisestä ja tutkinnon suorittamistavoista yhteistyössä toisen yliopiston kanssa.

Väitöskirja ja julkaiseminen

 • Osallistuu opiskelijan tutkimusjulkaisujen työstämiseen ja relevanttien julkaisukanavien tunnistamiseen.
 • Huolehtii yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjattavan kanssa etukäteen.
 • Vastuuohjaaja tekee päätöksen siitä, milloin väitöstutkimukseksi tarkoitettu käsikirjoitus on valmis lähetettäväksi eteenpäin esitarkastusprosessiin.

Ohjaajien yhteistyö

 • Sopii ja ylläpitää selkeän työnjaon ohjattavan muiden ohjaajien kesken.
 • Tiedottaa ohjattavalle ja muille ohjaajille, jos ohjaajana toimimisen edellytykset muuttuvat merkittävästi.

Näin toimiessaan ohjaajalla on oikeus edellyttää, että ohjattava työskentelee aktiivisesti ja että hänen opintonsa etenevät suunnitelman mukaisesti.

Julkaistu: 15.4.2019
Päivitetty: 3.7.2023