Hyppää pääsisältöön
TAMKin opiskelijan käsikirja

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijana sinulla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Seuraavassa listassa niitä on kuvattuna muun muassa TAMKin tutkintosäännön, järjestyssäännön ja muiden ohjeiden perusteella:

 

Sinulla on velvollisuus

 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta
 • Ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskeluoikeusaikanasi (käytä PAKKI-opiskelijaliittymää)
 • Varmistaa, että tietosi PAKKI-opiskelijaliittymässä ovat oikein
 • Seurata TAMKin sähköisiä tiedotuskanavia (sähköposti, PAKKI, intranet, verkko-opetusympäristöt)
 • Suunnittella henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)
 • Kunnioittaa työrauhaa ja käyttäytyä asianmukaisesti
 • Noudattaa yleistä siisteyttä ja pitää huolta käyttämistäsi TAMKin välineistä ja laitteista
 • Säilyttää verkkotunnuksesi salaisena
 • Olla syyllistymättä vilppiin (lisätietoa tästä)
 • Olla olematta huumaavien aineiden alaisena opetus- tai harjoittelutilanteessa

Sinulla on oikeus

 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta
 • Saada muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja hyväksiluetuksi
 • Koskemattomuuteen ja työrauhaan
 • Käyttää TAMKin sähköisiä palveluita ja saada omat verkkotunnukset
 • Osallistua opetukseen ja saada opinto-ohjausta koko opintojen ajan
 • Saavutettavaan opiskeluun, jos asiantuntijalausunnon mukaan tarvitset yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä
 • Tietää ennalta, millä perusteilla kurssin arvosana määräytyy ja saada palautetta suorituksestasi
 • Osallistua kahteen uusintakertaan kurssisuoritusta kohti
 • Pyytää kirjallisesti tai suullisesti oikaisua opintosuorituksesta ollessasi tyytymätön arviointiin
 • Saada suorittamastasi tutkinnosta tutkintotodistus ja sen liitteenä selvitys opintosuorituksista

 

Laatu

Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta. (Tutkintosääntö 6 §)

 

Ilmoittautuminen läsnä- ja poissaolevaksi

Opiskelijalla on velvollisuus opiskeluoikeusaikana ilmoittautua lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi, käyttäen PAKKI-opiskelijaliittymää. (Tutkintosääntö 13 §)

Opiskelijalla on velvollisuus tarkistaa ja korjata tarvittaessa PAKISSA olevan yhteystietosivun tiedot ja ilmoittaa henkilötietomuutokset opintoasiainkoordinaattorille. (Tutkintosääntö 13 §, 15 §)


Tiedottaminen

Opiskelijan velvollisuus on seurata TAMKin sähköisiä tiedotuskanavia, kuten sähköpostia, PAKKIA, intranetia ja verkko-opetusympäristöjä. (Järjestyssääntö 7 §)


Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Opiskelijan velvollisuutena on suunnitella henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) tutkintorakenteen ja tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman määräämissä rajoissa. Opiskelijan velvollisuutena on myös ylläpitää henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja tarkistaa sitä vuosittain yhdessä opettajatuutorin kanssa. (Tutkintosääntö 19 §)


Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Opiskelijalla on oikeus saada hyväksiluetuksi kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettuja opintoja.
Opiskelijalla on myös oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä missä ja miten tuo osaaminen on hankittu. Tunnustettavan osaamisen tulee olla tutkinto-ohjelman opintojaksojen tavoitteiden mukaista. Opiskelijalla on tällöin velvollisuus osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. (Tutkintosääntö 20 §)


Asianmukainen käyttäytyminen

Opiskelijalla on velvollisuus noudattaa työjärjestyksiä ja sovittuja työaikoja. Opiskelijalla on oikeus työrauhaan ja häiriöttömään opiskeluun. (Järjestyssääntö 1 §)

Päihdeongelmaisen opiskelijan hoitoonohjaus


Oleskelu ja liikkuminen

Opiskelijan velvollisuus on noudattaa yleistä siisteyttä ja käsitellä TAMKin omaisuutta huolellisesti sekä ilmoittaa niissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista vahtimestareille samoin kuin epäilyttävästä toiminnasta TAMKin tiloissa. Jokaisen velvollisuus on noudattaa yleistä varovaisuutta ja tiloihin liittyviä erityisohjeita. (Järjestyssääntö 2 §, 3 § ja 4 §)


ICT (Information and Communications Technology)-turvakoodisto

Opiskelijoilla on oikeus käyttää kaikkia TAMKin sähköisiä opiskelijapalveluita. Jokaisen velvollisuus on säilyttää huolellisesti käyttäjätunnukset ja noudattaa tietohallinnon ohjeistusta ja laatuohjeistusta TAMKin tietoverkon vastuullisesta käytöstä. (Järjestyssääntö 6 §)


Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen

Opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen koko opintojensa ajan. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opintojen ohjaukseen ja ottaa vastuu opintojensa edistymistä.

Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua tutkinto-ohjelman opintojaksojen työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoonsa opintojakson osaamistavoitteet, sisältö, suoritustavat, arviointiperusteet ja kesto.
Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa kuvataan opintojaksojen oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt. Opintojakson sähköisessä toteutussuunnitelmassa kuvataan kunkin opintojakson työmuodot, suoritusvaatimukset, suoritusjärjestys, aikataulu ja arviointiperusteet. Ne käsitellään tarkemmin opintojakson alussa, jolloin opiskelijalla on velvollisuus olla läsnä kuten toteutussuunnitelmassa on mainittu. (Tutkintosääntö 22 §)


Saavutettavuus opinnoissa

TAMK sitoutuu edistämään saavutettavaa opiskelijavalintaa ja opiskelua yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla. Koulutuksen järjestämisessä ja oppimisen ohjaamisessa otetaan kohtuullisin toimin ja mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan yksilölliset kyvyt ja valmiudet opintojen suorittamiseen. (Tutkintosääntö 31 §)


Opintosuorituksen arviointi

Opintojakson arviointiperusteet kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa.

Suoritukseen mahdollisesti liittyvä kuulustelu tai muu näyttö osaamisesta on pääsääntöisesti järjestettävä kyseisen opintojakson toteutusaikana. Suorituksesta annettu arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin kolmen viikon kuluessa. Opettajien vapaajaksoja ei lueta mukaan arviointiaikaan

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta suorituksestaan. Lisäksi opiskelijalla on oikeus tutustua arvioituun opintosuoritukseen ja saada tietoa arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijan velvollisuus on lukuvuosittain tarkistaa opintosuoritusotteensa ajantasaisuus ja ilmoittaa mahdollisista puutteista välittömästi asianosaisille.

Opiskelijalla on oikeus saada pyynnöstä opintojen kuluessa ote opiskelijarekisteristä, josta käyvät ilmi suoritetut opinnot ja arvosanat. Opiskelijarekisteriin kirjattuja opintoja ei poisteta rekisteristä eikä numeerista arviointia voi muuttaa merkinnäksi S (suoritettu) jälkikäteen. (Tutkintosääntö 25 §)


Vilppi

TAMK soveltaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelystä.

Vilppitapauksia koskevat menettelytapaohjeet kuvataan intran opiskelijan käsikirjassa (Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö).

Lisätietoja: TAMKin menettelytapaohjeet vilppitapauksissa (Tutkintosääntö 32 §) (Järjestyssääntö 6 § ja 10 §)


Opintosuorituksen uusinta ja arvosanan korottaminen

Jos opiskelija saa hylätyn arvioinnin, hänellä on kaksi uusintasuorituskertaa. Jos opiskelijalla ei ole perusteltua syytä olla osallistumatta osaamisen näyttöön, poissaolo katsotaan hylätyksi suoritukseksi. Jos opiskelijalla on perusteltu syy poissaoloon (esim. sairaus), poissaoloa ei katsota hylätyksi suoritukseksi.

Hylätyn opintojakson voi uusia kaksi kertaa tutkinto-ohjelman määrääminä ajankohtina. Opintojakson toteutussuunnitelmassa ja opintojakson alussa ilmoitetaan suoritusten uusintapäivät. Uusinnat tulee pääsääntöisesti suorittaa saman lukuvuoden aikana TAMKin yleisinä uusintatenttipäivinä, sähköisessä tenttiympäristössä tai tutkinto-ohjelmassa erikseen sovitulla tavalla. Jos opiskelija ei uusinnoissa saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee ilmoittautua uudelleen opintojaksolle ja suorittaa se opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Opiskelija saa korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran pääsääntöisesti opintojakson uusinnan yhteydessä tai erikseen määriteltyinä ajankohtina sähköisessä tenttiympäristössä. Jo hyväksytyn opintojakson toteutukselle ei voi osallistua uudelleen. Opiskelijalla on oikeus suorittaa aiemmin hyväksiluettu opintojakso uudelleen osaamispäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön päätöksellä.(Tutkintosääntö 27 §)


Oikaisupyyntö koskien opintosuorituksia ja hyväksilukuja

Opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua opintosuorituksensa arvosteluun. Oikaisupyyntö on tehtävä arvostelun suorittaneelle opettajalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Oikaisupyynnöt on käsiteltävä kiireellisinä ja päätökset on annettava kirjallisesti.

Jos opiskelija on edelleen tyytymätön oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen, hän saa pyytää siihen oikaisua kirjallisesti Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö toimitetaan TAMKin kirjaamoon (s-posti: tamk [at] tuni.fi). Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. (kts. lisää: Opintosuoritusten oikaisut)

Tämä prosessi koskee myös opintojen ja osaamisen hyväksilukua.

Tutkintolautakunnan puheenjohtajan, jäsenet ja heidän varajäsenensä nimittää Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.
 

TAMKin tutkintosääntö


Päihteet, päihtymys ja tupakointi

Päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opetus- ja harjoittelutilanteessa on kielletty. Opiskelijalla on velvollisuus esittää huumausainetestiä koskeva todistus, mikäli TAMKilla on perusteltu syy epäillä opiskelijan olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai mikäli opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Opiskelijalla on velvollisuus noudattaa kiinteistönomistajan antamia ohjeita tupakoinnista. (Järjestyssääntö 5 §)

Päihdeongelmaisen opiskelijan hoitoonohjaus

Todistukset

TAMK antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen sekä suomeksi että englanniksi ja sen liitteenä selvityksen opintosuorituksista. Todistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi suoritettu tutkinto ja sen laajuus, tutkintonimike, tutkinto-ohjelman nimi, opintosuunta tai vaihtoehtoiset ammattiopinnot sekä tutkinnon keskeinen sisältö. Lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplementin.

Tutkintotodistusta ei luovuteta opiskelijalle ennen kuin hän on toimittanut opinnäytetyön kirjastoon opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti. Hyväksiluettujen opinnäytetöiden osalta tarkemmat ohjeet on julkaistu intrassa.

TAMK antaa todistuksen suoritetusta ammatillisesta opettajankoulutuksesta, erityisopettajankoulutuksesta ja opinto-ohjaajankoulutuksesta sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Certificate Supplementin.

TAMK antaa suoritetusta erikoistumiskoulutuksesta todistuksen suomeksi. Englanninkielisistä erikoistumiskoulutuksista valmistuvat saavat sekä suomen- että englanninkielisen todistuksen.
(Tutkintosääntö 29 §)

Julkaistu: 21.3.2019
Päivitetty: 22.9.2023