Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Teen väitöstutkimusta aiheesta Moniääninen journalismi - ihanne, määre ja mahdollisuus. Työskentelen myös osa-aikaisesti Kestävä journalismi -hankkeessa. Koulutus: FM Jyväskylän yliopistosta v. 2014, YTK Tampereen yliopistosta v. 2009, pääaineena tiedotusoppi/journalistiikka. Työkokemus toimittajan tehtävistä.

Työtehtävät

Väitöskirjatutkija, projektitutkija

Osaamisalueiden kuvaus

Journalismin moniäänisyys, sovittelujournalismi, kestävä journalismi, journalismin yhteiskunnallinen vastuu, moniäänisyysanalytiikka

Luottamustoimet

Sopiva - Sovittelujournalistit ry

Tutkimuskohteet

Mitä usein käytetty luonnehdinta ’moniääninen journalismi’ tarkoittaa? Miten suomalaiset mediat ja toimittajat ymmärtävät käsitteen? Entä voiko moniäänisyyttä mitata ja miten mittaaminen auttaa tekemään entistä parempaa ja monipuolisempaa journalismia? 

Väitöstutkimukseni sisältää kokonaisuuden, joka lähtee liikkeelle 1) moniäänisyyden käsitteen teoreettisesta ja käytännöllisestä viitekehyksestä, etenee 2) kehityshankkeeseen, jossa kehitetään luonnollisen kielen käsittelymenetelmiä hyödyntävää data-analytiikkatyökalua, Moniäänisyysmittaria, ja 3) päätyy kokeilemaan sen käyttöä toimituksissa sekä kartoittamaan moniäänisen journalismin haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä toimittajien kanssa. 

Käytännöllisessä ympäristössä kehitettävä Moniäänisyysmittari on ainutlaatuinen mittaus- ja analysointipalvelu, joka vastaa toisaalta mediatalojen itsensä tunnistamiin moniäänisyyden tarpeisiin, mutta toisaalta ohjaa toimittajia myös uusien kysymysten ja laajempien journalismin laatua koskevien pohdintojen pariin. Tärkeä osa tutkimushanketta on ymmärtää, miten moniäänisyyteen liittyvä analytiikka on yhteydessä moniäänisyyttä lisääviin journalistisiin valintoihin. 

Väitöstutkimukseni linkittyy sekä journalistiikkaan että tietojenkäsittelytieteisiin, jotka ovat Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan vahvat osaamisalueet. Erillisistä hankkeista koostuvan väitöstutkimuksen tulokset hyödyttävät paitsi molempia tutkimusaloja, myös media-alaa, jota yhteiskunnan moniarvoistuminen, polarisaatio ja erilaiset moninaisuuden kysymykset yhä voimakkaammin haastavat.

Tutkimusyksikkö

Journalismin, median ja viestinnän tutkimusyksikkö Comet

Tutkimusrahoitus

C.V. Åkerlundin Mediaäsäätiö, Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), Media-alan tutkimussäätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Merkittävimmät julkaisut

Ylikoski, Matleena (2023) Journalismin moniäänisyyden mittaaminen: Moniäänisyysmittari - journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä -hanke 2021-2022: Loppuraportti ja suositukset. Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2827-6.

Hautakangas, Mikko; Vuolanto, Pia & Ylikoski, Matleena (2020) Sovittelujournalismin keinoin vaikeiden aiheiden kimppuun. Teoksessa Heikkilä, Mari & Tammi, Tuukka (toim.) Viheliäs tiede - ja muita vaikeita uutisia. Tallinna: Vastapaino. S. 33-56.

Ylikoski, Matleena (2015) Vahtikoirien verkkovartijat, teoksessa Kuutti, Heikki (toim.) Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Grano. S. 221-238.

Ylikoski, Matleena (2014) Journalismikritiikki suomalaisissa blogeissa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44684/URN:NBN:fi:jyu-201411173282.pdf;sequence=1