Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen apurahatutkijana Tampereen yliopistossa Koneen Säätiön rahoittamassa DIG1t0 -hankkeessa. Hankkeessa tutkimme automatisoituja digitaalisia palveluja, niiden tiedollista (epä)oikeudenmukaisuutta ja miten algoritminen vallankäyttö muuttaa demokratian toimintaedellytyksiä. Työskentelen hankkeen Digitaalinen vuorovaikutus -työpaketissa, jossa tarkastellaan digitaalisten julkisten palveluiden käyttöä maahanmuuttajien ja mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta. 

Olen väitellyt Tampereen yliopistosta, suomen kielen tutkimusalalta 2023. Väitöstutkimukseni on käsitellyt aikuisten luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevien maahanmuuttajien suomen kielen käyttöä ja oppimista luokkahuoneen ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Väitöskirjassani kehollisuus ja materiaalisuus nousevat keskeisiksi kielenkäytön ja -oppimisen näkökulmasta. 

Luottamustoimet

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:n sihteeri

Tutkimuskohteet

vuorovaikutus, hauraassa asemassa olevat kansalaiset, aikuiset maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat, suomi toisena kielenä, kehollisuus, multimodaalisuus, eleet, julkiset digitaaliset palvelut, kielen oppiminen

Tutkimusyksikkö

Suomen kieli

Tutkimusrahoitus

Emil Aaltosen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Koneen Säätiö

Tutkimusura

Merkittävimmät julkaisut

Eilola, Laura (2023). Aikuisten luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevien suomenopiskelijoiden vuorovaikutuskompetenssi ja sen kehittyminen luokkahuoneen ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Artikkeliväitöskirja. Tampere: Tampereen yliopiston väitöskirjat 762. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Kielten tohtoriohjelma. Saatavilla 

Eilola, Laura (2023). Aikuisten suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opiskelijoiden osallistumisen keinojen kehittyminen luokkahuonevuorovaikutuksessa. Puhe ja Kieli 23 (2), s. 63–88. https://doi.org/10.23997/pk.136863. Saatavilla  

Eilola, Laura (2023). The design of requests by adult L2 users with emergent literacy. The Classroom Discourse 14 (2), s. 167–191. doi: 10.1080/19463014.2021.2017308. Saatavilla  

Eilola, Laura & Lilja, Niina (2021). The smartphone as a personal cognitive artefact supporting participation in interaction. The Modern Language Journal 105 (1), s. 294–316. doi: https://doi.org/10.1111/modl.12697. Saatavilla  

Lilja, Niina; Eilola, Laura; Jokipohja, Anna-Kaisa & Tapaninen, Terhi (toim.) (2022). Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Tampere: Vastapaino.

Eilola, Laura (2020). Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä 124 (2), s. 243–277. https://doi.org/10.23982/vir.77994. Saatavilla  

Eilola, Laura & Tapaninen, Terhi (2022). Torilla tavataan: pedagogisen kokeilun valmistautumisvaihe. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi Tapaninen (toim.) Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 181–210. Tampere: Vastapaino.

Eilola, Laura & Tapaninen, Terhi (2022). Kahvi mukaan: kielellisten ilmausten ja eleiden yhteispeli pedagogisen torikokeilun jälkipuintivaiheessa. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi Tapaninen (toim.) Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 211–243. Tampere: Vastapaino.

Lilja, Niina; Eilola, Laura; Jokipohja, Anna-Kaisa & Tapaninen, Terhi (2022). Johdanto: Aikuisten maahanmuuttajien arki ja suomen kieli. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi-Tapaninen (toim.) Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 11–27 . Tampere: Vastapaino.

Lilja, Niina; Eilola, Laura; Jokipohja, Anna-Kaisa & Tapaninen, Terhi (2022). Loppukaneetit: suomen kielen oppimisen mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi-Tapaninen (toim.) Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 247–258. Tampere: Vastapaino.

Lilja, Niina; Eilola, Laura; Jokipohja, Anna-Kaisa & Piirainen-Marsh, Arja (2023). Aikuisten kielenoppijoiden vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luokkahuoneen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Teoksessa Anne Pitkänen-Huhta, Karita Mård-Miettinen & Tarja Nikula (toim.) Kielikoulutus mukana muutoksessa. Language education engaging in change. AFinLA-teema (16). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, s. 104–123. Saatavilla 

Lilja, Niina; Eskildsen, Søren Wind; Wagner, Johannes; Eilola, Laura; Jokipohja, Anna-Kaisa; Gudmundsen, Jenny; Härmävaara, Hanna-Ilona; Piirainen-Marsh, Arja; Svennevig, Jan; Urbanik, Paweł; Schumchen, Nathalie & Poikonen, Joona (2023). A Nordic model for supporting language learning in everyday contexts. Fast track to vision 2030, s. 137–141. Saatavilla  

Kananen, Laura (2019). Aikuiset suomen kieltä ja lukutaitoa opiskelevat matkalla aktiivisiksi kansalaisiksi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. 10 (6). Saatavilla 

Kananen, Laura & Niinisalo, Reetta (2016). Alkeita yliopistossa ja vastaanottokeskuksessa. Sutina. Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti 3/2016, s. 26–31.