Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358503187681
Keskustakampus

Oma esittely

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC). Hankkeessa tutkitaan nuorten kansalaispätevyyttä eli sitä, missä määrin nuoret kokevat ymmärtävänsä politiikkaa ja voivansa vaikuttaa siihen. Erityiskysymyksenä on, missä määrin koulutuksella voidaan tasata nuorten perhetaustasta juontuvia eroja kansalaispätevyydessä.

Lisäksi työskentelen Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Tulevaisuuden kuntapäättäjät, jossa tarkastellaan kuntavaalien ehdokasasettelua kuntalaisten, ehdokkaiden, valtuutettujen sekä puolueiden näkökulmasta. 

Vuonna 2021 valmistuneessa väitöskirjassani tutkin maahanmuuttaneiden ehdolle asettumista kuntavaaleissa. 

Työtehtävät

Opetus

Lukuvuosi 2022-2023

Luentokurssi: Poliittinen rekrytoituminen (yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen ja Aino Tiihosen kanssa)

Luentokurssi: Eduskuntavaalit 2023 (yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen ja Aino Tiihosen kanssa)

Tutkimusprojektikurssi: Eduskuntavaalit 2023 (yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen ja Aino Tiihosen kanssa)

Lukuvuosi 2021-2022

Tutkimusprojektikurssi: Korkeakouluopiskelijoiden kansalaispätevyys (yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen ja Aino Tiihosen kanssa)

Lukuvuosi 2020-2021

Tutkimusprojektikurssi: Kuntavaalit 2021 (yhdessä Sami Borgin kanssa)

Luentokurssi: Ulkomaalaistaustaisten poliittinen kiinnittyminen Suomessa

Lukuvuosi 2017-2018

Tutkimusprojektikurssi: Miten asiantuntijat kommentoivat vuoden 2018 presidentinvaaleja mediassa? (yhdessä Mikko Poutasen kanssa); Lue tutkimuskurssin tuotoksista Politiikasta.fi-lehden artikkeli Kaiken maailman dosentteja vai aitoja asiantuntijoita mediassa? (25.4.2018)

Lukuvuosi 2016-2017

Lukupiiri poliittisesta äänestyskäyttäytymisestä (yhdessä Aino Tiihosen kanssa)

Tutkimusprojektikurssi: Äänestysaktiivisuus ja puoluevalinta kevään 2017 kuntavaaleissa (yhdessä Maria Bäckin, Johanna Peltoniemen ja Aino Tiihosen kanssa)

Lukuvuosi 2015-2016

Tutkimusprojektikurssi: Poliittinen luottamus (yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen, Maria Bäckin ja Aino Tiihosen kanssa)

Tutkimuskohteet

maahanmuuttaneiden poliittinen kiinnittyminen, vaalien ehdokasasettelu, nuorten kansalaispätevyys

Tutkimusrahoitus

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS): kaksivuotinen tutkija-apuraha 40 000 euroa.

Merkittävimmät julkaisut

Vertaisarvioidut julkaisut

 • Sipinen, Josefina, von Schoultz, Åsa, & Pekola-Sjöblom, Marianne (2022). Kuntavaaliehdokkaiden suhtautuminen sukupuolten tasa-arvoon: Onko naisten poliittisella edustuksella väliä? Politiikka 64 (4). https://doi.org/10.37452/politiikka.120472
 • Sipinen, Josefina & Söderlund, Peter (2022). Explaining the migrant–native vote gap under open-list proportional representation. Party Politics.
 • Sipinen, Josefina & Seikkula, Minna (2022). Reproducing White Normativity in Parties’ Candidate Recruitment: Evidence from the 2017 Finnish Municipal Elections. Scandinavian Political Studies 45 (4): 456–477.
 • Herne, Kaisa, Sipinen, Josefina, Kestilä-Kekkonen, Elina, Mattinen, Laura & Söderlund Peter (2022). The Force of the Argument Source: The Partiality of the Source Influences the Evaluation of Political Arguments. Frontiers in Communication. https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.778771
 • Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina (2022). Ulkomaalaistaustaiset kuntavaaliehdokkaina. Teoksessa Pekka Kettunen (toim.) Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 142–160.
 • Sipinen, Josefina (2021). Poliittinen osallistuminen osana kotoutumista – maahan muuttaneiden äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa 2017. Politiikka 63 (2): 107–134.
 • Sipinen, Josefina (2021). Recruitment of Immigrant-origin Candidates in Finnish Municipal Elections. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Sipinen, Josefina, Söderlund, Peter & Bäck, Maria (2020). The relevance of contextual generalised trust in explaining individual immigration sentiments, European Societies, 22 (4): 456–479. DOI: 10.1080/14616696.2020.1762909
 • Aarnio, Anna-Riikka, Ala-Lahti, Henri, Elonen, Eeva-Kaisa, Hakanpää, Lotta, Ilkka, Sakari, Järvenreuna, Vera, Kantola, Petra, Lehtinen, Sanni, Tiihonen, Laura, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017). Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella, Kosmopolis 47 (3–4): 31–52.

Muut tieteelliset julkaisut

 • Sipinen, Josefina, Laine, Juuso, Kestilä-Kekkonen, Elina, Borg, Sami ja von Schoultz, Åsa (2022). Kampanja poikkeusolosuhteissa: Kuntavaaliehdokkaat 2021. Helsinki: KAKS.
 • Haataja, Lotta, Jaakkola, Julia, Kekkonen, Maria, Kestilä-Kekkonen, Elina, Lappalainen, Sanna, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, & Vahteri, Iina (2022). Jatkuvalla takamatkalla: Sisäisen kansalaispätevyyden sukupuolikuilu korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Politiikka 64 (4). https://doi.org/10.37452/politiikka.122454
 • Sipinen, Josefina (2022). Regional elections in Finland, 23 January 2022. Electoral Bulletins of the European Union, Elections in Europe: 2022, Issue 3. 
 • Seppänen, Anna, Sipinen, Josefina, Kuusio, Hannamaria & Kazi, Villiina (2021). Suomeen muuttaneiden äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa: yhteydet maahanmuuton syyhyn, kielitaitoon ja kuulumisen kokemukseen. Tutkimuksesta tiiviisti 12/2021 (THL).
 • Sipinen, Josefina (2021). Maahan muuttaneiden kokonaisvaltainen kotoutuminen edellyttää myös poliittista osallisuutta: LECTIO PRAECURSORIA. Politiikka 63 (3).
 • Sipinen, Josefina & Koskimaa, Vesa (2020). Ehdokkaiden taustaominaisuuksien merkitys ehdokasasettelussa. Teoksessa: Kestilä-Kekkonen Elina & von Schoultz, Åsa (toim.) Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:16. Helsinki: Oikeusministeriö, 26–58.
 • Sipinen, Josefina & von Schoultz, Åsa (2020). Ehdokkaiden edustuskäsitykset. Teoksessa: Kestilä-Kekkonen Elina & von Schoultz, Åsa (toim.) Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:16. Helsinki: Oikeusministeriö, 147–160.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina (2020). Perussuomalaiset eurooppalaisessa vertailussa. Teoksessa: Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen & Hanna Wass (toim.) Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019. Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:5. Helsinki: Oikeusministeriö, 477–499.
 • Sipinen, Josefina (2019). Ulkomaalaistaustaiset ehdokkaat kuntavaaleissa 2017. Teoksessa: Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (toim.) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 181–192.
 • Sipinen, Josefina (2019). Luottamuksen verkostot ulkomaalaistaustaisten ehdokkaiden rekrytoimisessa. Teoksessa: Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina (toim.) Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut. Helsinki: Valtiovarainministeriö, 174–198.
 • Sipinen, Josefina, & Wass, Hanna (2018). Ulkomaalaistaustaiset äänestäjät ja ehdokkaat. Teoksessa: Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna: Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 6/2018. Helsinki: Oikeusministeriö, 50–81.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, & Tiihonen, Aino (2018): Ehdokkaiden motiivit ja voimavarat. Teoksessa: Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna: Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 6/2018. Helsinki: Oikeusministeriö, 20–49.

Aineistot

 • Sipinen, Josefina, Kestilä-Kekkonen, Elina, von Schoultz, Åsa & Borg, Sami (tulossa): Kuntavaaliehdokkaat 2021. Kyselyaineisto.
 • Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Porkkala, Silja, Tiihonen, Aino, Hannuksela, Venla & Vadén Salla (tulossa). Yhdeksäsluokkalaisten poliittinen kiinnittyminen. Kyselyaineisto.
 • Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino & Borg, Sami & Aarnio, Anna-Riikka (2019): Kuntavaaliehdokkaat 2017: vieraskieliset [sähköinen tietoaineisto]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3281 
 • Sipinen, Josefina & Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino & Borg, Sami & Aarnio, Anna-Riikka (2019): Kuntavaaliehdokkaat 2017: kotimaankieliset [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2019-10-15). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3280  
 • Bäck, Maria & Kuha, Susanne & Kurunsaari, Anni & Mattinen, Laura & Peltoniemi, Johanna & Sandroos, Lotta & Simi, Antti & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino & Tomperi, Tuuli: Tampereen ammattikorkeakoululaisten poliittinen orientaatio 2017 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2017-06-14). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3173 
 • Aarnio, Anna-Riikka & Ala-Lahti, Henri & Elonen, Eeva-Kaisa & Hakanpää, Lotta & Ilkka, Sakari & Järvenreuna, Vera & Kantola, Petra & Lehtinen, Sanni & Tiihonen, Laura & Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108 
 • Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto): Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-07-17). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3032