Henkilöprofiili

Chao He

Tenure track -professori, Environmental and energy engineering
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
| Sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Bio- ja kiertotalous
Chao He

Oma esittely

Toimin tenure track -professorina Tampereen yliopiston bio-ja kiertotalouden tutkimusryhmässä, jonka tutkimus painottuu kiertotalouden innovaatioihin. Kehitämme vähähiilistä jätteenkäsittelyteknologiaa ja hiilineutraaleja ratkaisuja monitieteellisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuskohteitamme ovat muun muassa ympäristö- ja energiatekniikka, termokemialliset ja fysikaaliskemialliset prosessit, kemiallinen reaktiotekniikka, materiaalikehitys ja sovellettu katalyysi.  

Tutkin prosesseja, tekniikoita ja katalyyttejä energian tuotantoon ja ravinteiden kierrättämiseen jätevedestä, kiinteän yhdyskuntajätteen kestävää käsittelyä, biomassan jalostamista sekä arvokkaiden alkuaineiden talteenottoa ns. hyperakkumulaattoreista. Teen perustutkimusta ja kehitän teollisia sovelluksia ja innovaatioita. Tutkimukseni tuloksena on syntynyt innovaatioita, joiden avulla jäteveden käsittelyprosesseja on kehitetty muun muassa puhtaamman energiatuotannon, ravinteiden (kuten typen ja fosforin) talteenoton ja raskasmetallien stabiloinnin alueilla. Saimme tutkimustyöstämme tunnustuksena Applied Energy Award -palkinnon vuonna 2015, ja aihetta käsittelevä tutkimusjulkaisumme on sittemmin päässyt ESIn viitatuimimpien artikkeleiden listalle joka vuosi. 

Osaamisalueiden kuvaus

  • Kiinteän yhdyskuntajätteen käsittely 
  • Resurssien talteenotto jätevirroista
  • Jäteveden ja biomassan hyödyntäminen uusiutuvan energian tuotannossa