Hyppää pääsisältöön

TAMK palkitsi parhaat opinnäytetyöt – poikkeusaika toi esiin tekijöiden luovuuden

Julkaistu 18.12.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Valtakunnalliseen Food Business Challenge 2020 -innovaatiokilpailuun osallistui TAMKista voitokas tiimi: Elina Hautamäki (vas.), Linnea Leino, Laura Palosaari ja Elisa Ojala. (Kuva: Nella Kumpulainen)
Tampereen ammattikorkeakoulu palkitsee vuosittain AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuvien parhaat opinnäytetyön tekijät. Tänä vuonna palkitut opinnäytetyöt käsittelivät korkeaa rakentamista, luonnonkalatuotteiden kuluttajamarkkinoita ja pilvipalvelujen hyödyntämistä teollisuudessa.

Palkintoraati hakee opinnäytetöiden joukosta erityisesti sellaisia, joissa ratkaistaan jonkin toimialan ajankohtaisia haasteita tai esimerkiksi organisaation tai ammatin käytännön ongelmia. TAMKin opinnäytetyökilpailuraadin puheenjohtajan, Liisa Marttilan mukaan tämänvuotiset palkintotyöt olivat ajankohtaisia, merkittäviä ja isoja aiheita.

– Koronapandemia muutti monen opinnäytetyön tekijän suunnitelmat, mutta silti kilpailussa oli mukana usea hyvä työ, jossa oli toteutettu erinomaisesti vaihtoehtoinen suunnitelma ja saatu työelämän tarpeisiin hyödynnettävää uutta tietoa, uusia toimintamalleja ja ideoita, Marttila kertoo.

Opiskelijoilta on löytynyt sopeutumiskykyä poikkeuksellisessa tilanteessa. Maaliskuun jälkeen he eivät ole päässeet esimerkiksi työpaikoille tekemään testauksia, jolloin he ovat joutuneet miettimään opinnäytetyön toiminnallisen osuuden kokonaan uusiksi tai korvaamaan sen teoreettisemmalla osuudella.

Aiheet ajan hermolla

Opinnäytetyön perimmäinen tarkoitus on osoittaa, että opiskelija on ammatillisesti pätevä tekemään sellaisia asioita, joita tutkinnon aikana on opiskeltu, ja jotka tutkintovaatimusten sekä alan kehityskulkujen mukaisesti työelämässä pitää osata.

Kilpailutyöt olivat Marttilan mukaan hienoja esimerkkejä siitä, miten työelämässäkin suunnitelmat saattavat muuttua radikaalisti.

– Jos esimerkiksi kyselyyn vastanneiden määrä ei ollut se, mitä alun perin oli tavoiteltu, tai koronapandemian takia ei pystytty tekemään vaikkapa toiminnallista osuutta, puuttuva asia korvattiin toisenlaisella analyysilla tai aineistolla. Osaamisen osoittamisen näkökulmasta pienemmänkin aineiston analyysin pätevä toteutus on osoitus keskeisten menetelmien hallinnasta.

Palkitut työt käsittelivät hyvin ajankohtaisia aiheita.

– Esimerkiksi ylempien tutkintojen sarjassa palkittu opinnäytetyö käsitteli korkeaa rakentamista, joka on varsin ajankohtainen teema myös Tampereella. Korkea rakentaminen edellyttää rakennusinsinööriopiskelijoilta uudenlaista osaamista ja erilaista ymmärrystä. Korkean rakentamisen osaajia tarvitaan, ja TAMKissa on lähdetty kehittämään sentyyppistä koulutusta, Marttila sanoo.

Luonnonkalaidea oli voitokas

Palveluliiketoiminnan AMK-tutkinto-ohjelmasta palkittiin Elina Hautamäki ja Laura Palosaari. Heidän opinnäytetyönsä aihe oli kehittämistyönä Catering Studiolle laadittu luonnonkalatuotemenu.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämää Food Business Challenge -innovaatiokilpailua varten menusta kehitettiin elintarvikeideat. Opinnäytetyön tavoitteena oli Hautamäen ja Palosaaren mukaan kartoittaa, millaista kysyntää heidän kehittämällään luonnonkalatuoteperheellä todellisuudessa olisi, ja miten elintarvikkeen kaupallistaminen käytännössä toteutettaisiin.

Aiheen kehittely kesti lähes vuoden ajan. 

– Meille oli tärkeää käsitellä aihetta mahdollisimman monipuolisesti ja vakuuttavasti niin, että siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä muillekin. Haastattelimme opinnäytetyötämme varten alan asiantuntijoita ja teimme tuotteiden kysyntää kartoittavan kyselytutkimuksen sekä kilpailija-analyysin markkinoilla olevista kalatuotteista.

Koronapandemia ei asettanut opinnäytteen tekemiselle Palosaaren ja Hautamäen mukaan esteitä, koska esimerkiksi asiantuntijahaastatteluja saatiin hoidettua etätyövälineitä hyödyntäen.

– Luonnonkala ruokateemana on laaja ja monipuolinen, ja työn edetessä löysimme aina uusia aiheeseen liittyviä asioita, joihin perehdyimme lisää. Olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä. On palkitsevaa huomata, että aiheemme kiinnostaa ihmisiä ja sen tärkeys tiedostetaan laajemminkin. 

Palosaaren ja Hautamäen luonnonkalatuotekonsepti toi syyskuussa voiton restonomiopiskelijoiden valtakunnallisessa Food Business Challenge 2020 -innovaatiokilpailussa.

Kilpailuun osallistuminen ja voitto antoi uskoa tuoteideaan, mikä kannusti meitä lisää opinnäytetyön tekemisessä. 

Elina Hautamäen ja Arja Luiron kirjoittama juttu on julkaistu TAMKjournalissa: https://tamkjournal.tamk.fi/uusista-luonnonkalatuotteista-ratkaisu-kestavan-gastronomian-haasteisiin/

Palkitut opinnäytetyöt

AMK-sarja

Aleksi Herlevi, Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma: Ennakkohuoltoa tukevan mittausten keruujärjestelmän suunnittelu

Perustelut: Aitoon työelämäyhteyteen pohjautuva suunnittelutyö kuvastaa tekijän poikkeuksellisen laajaa, automaatiotekniikan ydinsubstanssin ylittävää osaamista. Johdonmukaisesti ja selkeästi laadittu opinnäytetyöraportti palvelee työn toimeksiantajaa, alan toimijoita sekä suomalaista teollisuutta laajemminkin.

Elina Hautamäki ja Laura Palosaari, Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma: Uuden luonnonkalatuoteperheen kaupallistaminen - Kestävää elintarviketuotantoa kotimaisilla ruokainnovaatioilla

Perustelut: Opinnäytetyössä toteutettiin uuden ruokainnovaation kaupallistamisprosessia monipuolisesti, ja monimenetelmällisesti, kaikki keskeiset näkökulmat huomioiden. Aihe on erittäin ajankohtainen ja työn toteutustapa innostava.

YAMK-sarja

Janne Väyrynen, Rakentamisen ylempi tutkinto-ohjelma: Korkean rakentamisen erityispiirteet aukkopalkkien suunnittelussa

Perustelut: Opinnäytetyössä toteutettiin laaja ja loogisesti etenevä tutkimus- ja kehitysprosessi, jossa käytiin perusteellisesti läpi niin aihealueen teoreettinen taustoitus kuin tulevaisuuden kehittämiskohteetkin. Aihe on ajankohtainen ja työn tulokset laajasti hyödynnettävissä.