Hyppää pääsisältöön

Arto Hietanen: Turvallisuusviranomaisten työhön tehoa työyhteisötaitoja johtamalla

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaEtäyhteys ja Pinni B -rakennuksen auditorio 1096, Kanslerinrinne 1
29.10.2021 12.00–16.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Tohtori
Turvallisuusviranomaisten työssä on perinteisesti korostettu johtamista ja esimiestyötä puhuttaessa strategisiin tavoitteisiin pääsemisestä. Hallintotieteiden maisteri Arto Hietasen tuore väitöskirja osoittaa, että myös työntekijöiden työyhteisötaidot ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. Tutkimustulokset nostavat esille työyhteisötaitojen johtamisen tärkeyden osana organisaation strategisen henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta.

Tutkimusta varten Hietanen haastatteli 25:tä strategisen henkilöstöjohtamisen ammattilaista poliisista, Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitokselta. Haastattelujen avulla kartoitettiin turvallisuusviranomaisten työyhteisötaitojen johtamisen nykytilaa sekä selvitettiin tutkimuksessa mukana olevien viranomaisten työssä tarvittavat keskeiset työyhteisötaidot strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin turvallisuusviranomaisten työyhteisötaitoihin ja niiden johtamiseen liittyviä erityispiirteitä. Tulokulma on uusi, sillä työyhteisötaitoja ei aiemmin ole tutkittu strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta turvallisuusviranomaisissa.

— Tutkimus on tehty johtamisen näkökulmasta, mutta itse työyhteisötaitoilmiön keskiössä tutkimuksessa ovat pitkälti ilman esimiehen roolia työtään tekevät työntekijät, toteaa Hietanen.

Turvallisuusviranomaisten toiminnassa ja henkilöstöjohtamisessa huomioidaan hyvin esimiestaitojen merkitys, mutta tosiasia on, että suurin osa viranomaisten henkilökunnasta työskentelee työpaikoillaan työntekijän roolissa vailla esimiesvastuuta.

— Tästä syystä juuri heidän työyhteisötaitonsa sekä niiden kehittäminen on huomioitava johtamalla niitä suunnitelmallisesti ja strategisesti organisaatiotasolla, jolloin työyhteisötaitojen täysi potentiaali kyetään saamaan paremmin esille, Hietanen jatkaa.

Tutkimus pyrkiikin osaltaan lisäämään keskustelua ja ymmärrystä työyhteisötaidoista myös siitä näkökulmasta, että työntekijän ja tämän työyhteisötaitojen merkitys nousee yhtä tärkeäksi jo ennestään tärkeänä pidettyjen esimiestaitojen rinnalle.

Tutkimus nosti esille työyhteisötaitojen suuren merkityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta yhtä lailla myös sen, ettei työyhteisötaitojen käsitettä ilmiönä ole turvallisuusviranomaisissa täysin tunnistettu strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta omaksi johdettavaksi kokonaisuudekseen.

Tutkimus kuitenkin todisti, että työyhteisötaitoihin vaikuttavia työntekijän motivaatiota, sitoutumista ja luottamusta pidetään turvallisuusviranomaisissa tärkeinä ja niihin pyritään vaikuttamaan henkilöstöjohtamisen eri käytänteillä. Työyhteisötaidoilla on siten kasvualustaa, mutta ilmiössä piilevän potentiaalin parempi hyödyntäminen edellyttää sen johtamista osana strategista henkilöstöjohtamista.

Tutkimuksen tulosten mukaan työyhteisötaitoihin vaikuttavista strategisen henkilöstöjohtamisen käytänteistä korostuu johtaminen, mikä ei Hietasen mukaan ole mikään suuri yllätys, sillä johtaminen on turvallisuusviranomaisten työssä muutenkin hyvin yleistä ja keskeinen osa toimintaa.

Johtamiseen liittyvänä mielenkiintoisena seikkana tutkimus osoitti myös, ettei käskyjohtaminen sitä vaativassa operatiivisessa tilanteessa vaikuta työntekijän työyhteisötaitoihin negatiivisesti. Vaikutuksen todettiin itse asiassa olevan jopa päinvastainen, sillä työntekijät odottavat selkeää ja käskevää johtamista vaativissa operatiivisissa tilanteissa, minkä katsotaan tukevan työntekijää ja antavan toiminnalle raamit.

HTM Arto Hietasen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Työyhteisötaitojen johtaminen turvallisuusviranomaisissa - Strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulma tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 29.10.2021 klo 12 alkaen Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksen auditoriossa 1096, Kanslerinrinne 1. Vastaväittäjänä toimii dosentti Alisa Puustinen Pelastusopistosta. Kustoksena toimii professori Sirpa Virta.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2109-3