Hyppää pääsisältöön

Whistleblow – väärinkäytösepäilykanava

Kansallinen ilmoittajansuojelulaki (1171/2022) tuli voimaan 1.1.2023. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi. Sen tavoitteena on luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa tai kuluttajansuojassa.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen on tärkeää yleiseen etuun kohdistuvien uhkien ja vakavien haittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Ilmoituskanavat

Ilmoittajansuojelulailla Suomeen luodaan järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla (valtio ja kunnat) on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava.

Otamme Tampereen yliopistossa väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota helppokäyttöiset ja luottamukselliset kanavan niiden esiintuomiseen. Tampereen yliopisto on perustanut sisäisen ilmoituskanavan laissa säädetyn siirtymäajan puitteissa. Sisäiseen ilmoituskanavaan on pääsy vain Tampereen yliopiston henkilöstöllä.

Muut henkilöt voivat tehdä Tampereen yliopiston toimintaan liittyvän, työssään havaitsemansa ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvan ilmoituksen oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Ilmoituksen ulkoiseen ilmoituskanavaan voi tehdä oikeuskanslerinviraston sivulla olevan sähköisen lomakkeen kautta tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse tai suullisesti. Yhteystiedot ja ohjeet sekä edellytykset ilmoituksen tekemiselle löytyvät oikeuskanslerinviraston verkkosivujen kautta.

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos:

  1. ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
  2. ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
  3. ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Lisätietoa keskitetystä ulkoisesta ilmoituskanavasta saat oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta.