Hyppää pääsisältöön

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään. Tutustu oikeuksiisi tällä sivulla.

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

 • Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä perusteilla käsittelemme henkilötietojasi.
 • Kerromme sinulle tietojesi käsittelystä ennen tietojen keräämisen aloittamista, kun tiedot kerätään sinulta itseltäsi ja viimeistään kuukauden kuluessa käsittelyn aloittamisesta, jos tiedot saadaan jostakin muusta lähteestä. 
 • Tietojesi käsittelystä saat tietoa sinulle toimitetusta tai saatavillesi asetetussa tietosuojailmoituksesta. Siinä on tieto käsittelystä vastaavasta rekisterinpitäjästä tai yhteisrekisterinpitäjistä. Tietosuojailmoituksesta on myös tietoa rekisteröidyn oikeuksistasi kyseisessä käsittelyssä ja miten voit niitä käyttää. 
 • Pysyvien ja pitkäkestoisten käsittelyiden tietosuojailmoitukset julkaisemme verkkosivuillamme. Tietosuojailmoitus voi olla saatavillasi myös muulla tavalla, kuten vastaanottamasi kirjeen liitteenä, käyttämäsi palvelun yhteydessä tai tutkimushankkeen verkkosivulla. 
 • Jos rekisteröidyn henkilökohtainen informointi henkilötietojen käsittelystä on mahdotonta, kohtuuttoman vaikeaa tai se estäisi tieteellisen tutkimuksen toteuttamisen, antaa lainsäädäntö joissakin tilanteissa mahdollisuuden poiketa henkilökohtaisesta informoinnista ja julkaisemme informoinnin joko julkisilla verkkosivuillamme tai tutkimushankkeen verkkosivuilla. 
 • Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Kopion tietosuojailmoituksesta voi pyytää asiointipalvelustamme (kirjaamosta). 

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkistaa omat tiedot ​​​​​​

 • Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. 
 • Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihimme tallennetut henkilötietosi tekemällä asiointipalveluumme rekisteröidyn tietopyynnön.  
 • Sinulla on oikeus saada tietoa: 
  • mistä henkilötietosi on saatu 
  • miksi henkilötietojasi tarvitaan 
  • kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään 
  • onko henkilötietojasi luovutettu ja jos on, minne 
  • onko henkilötietojasi siirretty EU:n ulkopuolelle ja mitä tietosuoja-asetuksen mukaista suojatointa siirtoihin on sovellettu 
  • käytetäänkö tietojen käsittelyssä automaattista käsittelyä ja 
  • miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi. 
 • Omien tietojen tarkastusoikeus mahdollistaa muiden tietosuojaoikeuksien käytön, kuten oikeuden tietojen oikaisuun tai poistamiseen. 
 • Lisätietoja oikeudesta omiin tietoihin tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Oikeus oikaista tietoja

 • Jos huomaat, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää meitä korjaamaan ne. Kerro, mikä tieto on virheellinen ja perustele, miksi. Kerro meille myös, miten tietoja tulisi muuttaa. Lähetä kirjallinen oikaisupyyntö asiointipalveluumme. 
 • Jos tietojasi oikaistaan, olemme velvollisia ilmoittamaan oikaisusta kaikille, joille tietoja on luovutettu. 
 • Lisätietoa oikeudesta tietojen oikaisuun tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Oikeus tietojen poistoon

 • Sinulla on oikeus saada sinua koskevat tiedot poistetuksi (oikeus tulla unohdetuksi), jos: 
  • henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joihin niitä käsiteltiin, peruutat antamasi suostumuksen tietojesi käsittelyyn, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta 
  • vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin; tai vastustat muuta tietojesi käsittelyä, eikä käsittelylle ole perusteltua syytä 
  • henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti 
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
  • henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. 
 • Oikeutta tietojen poistoon (tulla unohdetuksi) ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen: 
  • yleisen edun mukaisia tieteellistä tai historiallista tutkimusta, arkistointia tai tilastollisia tarkoituksia varten ja tietojen poistaminen todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti 
  • rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, sen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 
  • kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä 
  • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi 
  • oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi .
 • Oikeutta tietojen poistoon ei esimerkiksi ole, kun tietojen pysyvästä säilyttämisestä on määräys. 
 • Lisätietoa oikeudesta tietojen poistoon tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojesi paikkansapitävyyden. Voit vaatia käsittelyn rajoittamista myös, jos epäilet niitä käsiteltävän lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tällöin voimme tietojesi säilyttämien lisäksi käsitellä niitä vain: 
  • suostumuksellasi 
  • oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 
  • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi 
  • yleistä etua koskevista syistä.  
 • Jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. 
 • Tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa myös muiden pyyntöjesi seurauksena ilman että pyydät sitä erikseen. 
 • Lisätietoa oikeudesta rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 • Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle, kun: 
  • olet toimittanut tietosi meille itse 
  • ne ovat sähköisessä muodossa 
  • käsittely perustuu antamaasi suostumukseen tai kanssasi tehtyyn sopimukseen 
  • siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin. 
 • Lisätietoja oikeudesta tietojen siirtoon tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

 • Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eli pyytää että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan, jos tietojasi käsitellään:
  • yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi   tai
  • rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi    tai
  • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
 • Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä ei ole, jos käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteemme hoitamiseen. Vastustamisoikeutta ei myöskään ole, jos tietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten ja käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.
 • Lisätietoja oikeudesta vastustaa tietojen käsittelyä tietosuojavaltuutetun sivuilta:
  https://tietosuoja.fi/oikeus-vastustaa-kasittelya 

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 • Sinulla on oikeus kieltää itseesi kohdistuva automaattinen päätöksenteko, jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.  Voit vaatia, että automaattisen päätöksen sijaan sinua koskevan päätöksen tekee ihminen.
 • Oikeuteen kieltää automatisoitu päätöksenteko on poikkeuksia.  Automaattinen päätöksenteko on sallittua, jos:
  • se on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten
  • se on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä
  • käsittely perustuu antamaasi nimenomaiseen suostumukseen.
 • Perustelluista henkilökohtaisesta syystä sinulla on oikeus vastustaa automatisoitua päätöksentekoa. 
 • Lisätietoja oikeudesta vastustaa automaattisen päätöksenteon kohteeksi joutumista tietosuojavaltuutetun sivuilta: https://tietosuoja.fi/oikeus-olla-joutumatta-automaattisen-paatoksenteon-kohteeksi 

Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn

 • Jos sinulta pyydetään suostumusta tietojesi käsittelyyn, on sinulle kerrottava samassa yhteydessä myös oikeudestasi peruuttaa suostumus ja miten se käytännössä tehdään. Oikeudesta peruuttaa suostumus kerrotaan tietosuojailmoituksessa sekä jokaisessa sähköisessä markkinointiviestissä ja uutiskirjeessä.
 • Suostumuksen peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen antamisen. Se on voitava tehdä milloin tahansa ja ilmaiseksi.
 • Markkinointiviestien, uutiskirjeiden ja palvelutiedotteiden tilauksen vastaanoton voit lopettaa viestin lopussa olevan toiminnon kautta.
 • Suostumuksen peruuttamisen jälkeen suostumukseen perustunut käsittely lopetetaan. Jos tietojesi säilyttämiselle ei ole muuta perustetta kuin antamasi suostumus, tietosi hävitetään.
 • Antamaasi suostumusta voidaan säilyttää vain niin kauan kuin on tarpeen sen todentamiseksi, että tietojesi käsittely on perustunut antamaasi suostumukseen.
 • Lisätietoja suostumuksesta ja oikeudesta peruuttaa suostumus tietosuojavaltuutetun sivuilta:  https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa .

Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

 • Sinulla on oikeus henkilötietojesi suojaan.
 • Jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus tapahtuu ja tapahtunut todennäköisesti aiheuttaa sinulle korkean riskin, ilmoitamme tapahtuneesta sinulle niin pian kuin mahdollista ja ensisijaisesti henkilökohtaisella viestillä.
 • Jos saat ilmoituksen henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, siinä kerrotaan tapahtunut, sen todennäköiset seuraukset ja mitä toimenpiteitä olemme toteuttaneet. Ilmoitus voi sisältää tietoa, miten sinun kannattaa toimia tapahtuneen haittavaikutusten pienentämiseksi. Ilmoituksesta löydät lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Yhteydenotot omien oikeuksien käyttämiseksi

 • Tiedot rekisterinpitäjästä ja sen yhteystiedoista rekisteröidyn oikeuksiesi käyttämiseksi löydät tietosuojailmoituksesta. Jos tietosuojailmoitus on saatavillasi, tarkista siitä, että lähetät pyyntösi oikealle vastaanottajalle.
 • Pyyntö rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi esitetään itse rekisterinpitäjälle.
 • Varmistamme pyynnön tehneen henkilöllisyyden ennen sen toteuttamista.
 • Alaikäisillä lapsilla on samat rekisteröityjen oikeudet kuin aikuisilla. 
 • Rekisteröidyn oikeuksia alaikäisen lapsen puolesta tai hänen rinnallaan voi käyttää hänen huoltajansa. Varmistamme huoltajuuden ennen pyynnön toteuttamista. Huoltaja saa käyttää tarkastettavaksi pyytämiään tietoja vain tarkastusoikeuden toteuttamiseen.
 • Käsittelemme pyyntösi viipymättä, enintään kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Tietosuoja-asetuksen sallimissa poikkeuksellisissa tilanteissa käsittelyaika voi olla enintään kolme kuukautta.
 • Voimme tarvita pyyntösi käsittelemiseksi sinulta lisätietoja.
 • Jos pyyntöäsi ei voida totuttaa, kerromme syyn siihen.
 • Rekisteröidyn pyynnön voit tehdä asiointipalveluumme. 

Tampereen yliopiston asiointiosoite   asiointipalvelu [at] tuni.fi (asiointipalvelu(at)tuni.fi)

Tampereen ammattikorkeakoulun asiointiosoite:  tamk [at] tuni.fi (tamk[at]tuni[dot]fi)

Oikeus neuvontaan

 • Jos tarvitset lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Sinulla on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn ja oikeuksiesi käyttöön.
   

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n (1015428-1) tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Niku Hinkka
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere
+ 358 (0) 294 5222 (vaihde)
Sähköpostiosoite: tietosuoja.tamk(at)tuni.fi

Tampereen yliopisto

Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n (2844561–8) tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Sanna Vartia
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto
+358 (0)294 5211 (vaihde)
Sähköpostiosoite: dpo(at)tuni.fi