Hyppää pääsisältöön

Tampereen korkeakouluyhteisön kotisivupalvelun verkkosivujen saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteen julkaisupäivämäärä: 31.1.2020 ja se on päivitetty 24.3.2021.

Organisaation nimi: Tampereen korkeakouluyhteisö
Kotisivupalvelun verkkosivut: 

  •     research.tuni.fi (tutkimusyhteisöt)
  •     projects.tuni.fi (hankkeet ja projektit)
  •     sites.tuni.fi (muut erillissivustot; yleiskäyttö)
  •     blogs.tuni.fi (blogit)
  •     events.tuni.fi (tapahtumasivustot)

Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli. Tämä seloste on laadittu kolmanen osapuolen saavutettavuusarvion perusteella ja sitä täydennetään sitä mukaan kun havaittuja virheitä on korjattu. 

Digipalvelu täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset.


Digipalvelussa on seuraavaa sisältöä, joka ei ole saavutettavaa:

Kuvagallerian kuvissa puuttuvia tekstivastineita

Kuvagalleriasivulla kuvista puuttuvat niiden sisältöä tai tarkoitusta ruudunlukuohjelman käyttäjälle kuvaavat tekstivastineet. Koska kuvat toimivat linkkeinä suurikokoisemman kuvan tarkasteluun, ruudunlukija ilmoittaa kuvienyhteydessä niiden tiedostonimen tai latauspolun.
esim https://research.tuni.fi/spm/gallery/

Kuvien sisältö tai tarkoitus ei ole ymmärrettävissä kuin näönvaraisesti tarkasteltaessa.

WCAG2: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. (Taso A)

Palvelussa on tiedostoja, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia

PDF-lomake tai pdf-tiedosto ei ole saavutettava ruudunlukuohjelmalla.

WCAG2: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit, linkit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan myös asettaa ohjelmallisesti; ja tieto näiden muutoksista on asiakasohjelmien saatavissa, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)
WCAG2: 2.4.3 Fokusjärjestys: Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestykset vaikuttavat merkitykseen tai toimintoon, fokusoitavissa olevat komponentit vastaanottavat fokuksen merkityksen ja toimivuuden säilyttävässä järjestyksessä. (Taso A)

Puuttuva kielimääritys

Blogien koontisivulla https://blogs.tuni.fi/ on suomen- ja englanninkielistä tekstisisältöä. Jälkimmäiseltä puuttuu kuitenkin HTML-koodista oikea kielimääritys eli koko sivun sisältö on määritetty suomenkieliseksi.

Ruudunlukuohjelma valitsee käytettävän puhesyntetisaattorin kielen HTML-koodin kielimäärityksen perusteella. Jos määritys puuttuu kokonaan tai se ei vastaa sivuston käyttöliittymän ja sisällön kieltä, sivuston käyttö ruudunlukuohjelmalla on käytännössä mahdotonta, koska tekstit äännetään väärän kielen käytäntöjen mukaisesti.  

Kun samassa näkymässä on erikielistä sisältöä, kullekin osiolle tulee erikseen määrittää kieliattribuutti.

WCAG2: 3.1.2 Osien kieli: Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti, paitsi seuraavien osalta: erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi. (Taso AA)

Selaimen kohdistus mobiilinäkymän navigointivalikossa

Kun mobiilinäkymän navigointivalikko avataan ruudunlukuohjelmalla, avautuneet kohteet eivät esiinny selausjärjestyksessä heti valikon avaavan painikkeen jälkeen.

Ruudunlukuohjelman käyttäjän on käytännössä mahdoton löytää navigointivalikon kohteita sivulta, koska valikon avaamisen jälkeen apuväline jatkaa sivun muun sisällön selailua. Ruudunlukijan varassa olevalle henkilölle tilanne vaikuttaa siltä, ettei navigointivalikko yksinkertaisesti toimi lainkaan, koska kohteet eivät ole tarjolla heti valikkopainikkeen jälkeen.

Ruudunlukuohjelma käy läpi sivun sisältöä HTML-koodin mukaisessa järjestyksessä, joten on tärkeää, että dynaaminen sisältö sijoitetaan oikein käyttöliittymässä.

WCAG2: 2.4.3 Fokusjärjestys: Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestykset vaikuttavat merkitykseen tai toimintoon, fokusoitavissa olevat komponentit vastaanottavat fokuksen merkityksen ja toimivuuden säilyttävässä järjestyksessä. (Taso A)

Kuvalinkkien tekstivastineet

Esimerkiksi sivulla https://projects.tuni.fi/bcfootprint/ on linkkeinä toimivia kuvia, joilta puuttuu linkin kohteen ymmärrettävästi kuvaava tekstivastine.

Ilman visuaalista käyttöliittymää toimivaa ruudunlukuohjelman käyttäjää varten kaikkien olennaisten kuvaelementtien sisältö tai tarkoitus tulee kuvata tekstivastineilla. Tämä on erityisen tärkeää linkkeinä toimivien kuvaelementtien kohdalla. Jos tekstivastine puuttuu, linkin tarkoituksen ymmärtäminen muuttuu hankalaksi ja joissain tapauksissa mahdottomaksi.

WCAG2: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki käyttäjälle esitettävä ei tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella. (Taso A)

Linkit johtavat toiselle sivustolle ilman ennakkotietoa

Sivulla on linkkejä, jotka johtavat toiselle sivustolle ja/tai avautuu uuteen välilehteen, mutta tästä ei kerrota käyttäjälle linkin yhteydessä. Tästä aiheutuu ongelmia erityisesti näkövammaisille ja kognitiivisista toimintarajoitteista kärsiville. Sokeat ja heikkonäköiset eivät havaitse näönvaraisesti siirtymää toiseen palveluun, jolloin muuttunut käyttöliittymä tulee vastaan yllättäen. Jos käyttäjällä on oppimisen tai ymmärtämisen toimintarajoitteita, voi olla myös vaikea ymmärtää yllättävää siirtymää uuteen välilehteen.

WCAG2: 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

Epätarkka otsikoiden rakenne

Kaikissa sivunäkymissä ei noudateta täsmällisesti WCAG-standardin edellyttämää loogista ja hierarkkista otsikkorakennetta. Esimerkiksi sivulla https://projects.tuni.fi/bcfootprint/team/ otsikkotasoa H2 seuraa tason H5 otsikko eikä H3 kuten pitäisi.

Useat ruudunlukuohjelman käyttäjät navigoivat verkkosivuilla otsikkotasojen avulla, jolloin otsikoiden oikea käyttö auttaa löytämään halutun sisällön helposti. Lisäksi ilman näköä toimivat ruudunlukuohjelman käyttäjät hahmottavat sivujen rakenteen ainoastaan otsikkotasojen avulla. Jos otsikointi ei etene hierarkkisesti, näkövammaisen käyttäjän on vaikea hahmottaa sitä, miten eri sisällöt liittyvät toisiinsa ja liikkua sivustolla tehokkaasti apuvälineohjelman pikanäppäimien avulla. Jos puolestaan otsikointi hyppää esimerkiksi tasolta 1 tasolle 3, saattaa vaikuttaa siltä, että osa sisällöstä jää saavuttamatta.

WCAG2: 1.3.1 Informaatio ja suhteet: Esitystavassa välittyvät informaatio, rakenne ja suhteet voidaan selvittää ohjelmallisesti tai ne ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

 

Sosiaalisen median sisällöt

Tutkituilla sivuilla on erilaisia sosiaalisen median sisältöjä upotteina. Huomioitavaa on, että näihin sisältöihin liittyy joitain ongelmia, jotka johtuvat kuhunkin alustaan liittyvistä puutteista saavutettavuudessa. Sisällöissä on esimerkiksi linkkejä ja muita elementtejä, joiden tekninen kuvaus avustaville teknologioille on joko epäselvä, englanninkielinen tai joissain tapauksissa kokonaan puuttuva.

Saavutettavuuslain mukaan palvelun omistaja on vastuussa myös sivuille sisällytetyn  kolmannen osapuolen sisältöjen saavutettavuudesta. Mikäli sosiaalisen median sisältöjä halutaan pitää sivustolla, tulee selvittää, onko kehyksiin mahdollista tuoda sisältöjä siten, että niissä on esimerkiksi vähemmän toiminnallisuuksia, joihin saavutettavuusongelmat yleensä liittyvät.

Epäselviä linkkitekstejä

Esimerkiksi sivulla https://events.tuni.fi/avajaisviikko2019/infoa-osallistujille/saapuminen on linkkejä, jotka eivät täytä WCAG-standardin vaatimuksia ymmärrettävyydestä. Linkkitekstin tulee olla ymmärrettävä joko sen visuaalisen kontekstin perusteella tai ohjelmallisesti saatavilla olevan kuvauksen perusteella. Sivulla on useita lauseita, joissa linkkinä toimii yksittäinen sana tai lauseen osa.

WCAG2: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa): Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä yhdessä ohjelmallisesti selvitettävissä olevan linkkikontekstin avulla, paitsi tilanteissa, joissa linkki olisi yleisesti ottaen epäselvä käyttäjille. (Taso A)

Evästeiden hallinta (CookieBot)  toiminnossa  on sekaisin suomen ja englanninkieltä.

  • CookieBot -evästeiden Evästeilmoitus-taulukossa on sekaisin suomen ja englanninkieltä.
  • Evästeseloste -sivu on kaksikielinen (esim. https://sites.tuni.fi/evasteseloste/)

Taustajärjestelmistä (CookieBot) tulevista keksien kuvauksista puuttuu kielimääritykset. Tästä on haittaa apuohjelmien käyttäjille silloin kun otsikot ja sisältö ovat sivuston kielestä poikkeavia. 

Kun samassa näkymässä on erikielistä sisältöä, kullekin osiolle tulee erikseen määrittää kieliattribuutti.

WCAG2: 3.1.2 Osien kieli: Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti, paitsi seuraavien osalta: erisnimet, tekniset termit, määrittämättömän kielen sanat sekä sanat tai ilmaisut, jotka ovat muuttuneet läheisen tekstiympäristön kielen murteelliseksi osaksi. (Taso AA)

Muut saavutettavuuspuutteet

Sivun alkuun vievä linkki ei siirrä kohdistusta. Esimerkiksi sivulla https://projects.tuni.fi/ametist/about/ sisällön lopussa oleva Back to top –linkki ei siirrä selaimen kohdistusta sivun alkuun, vaan ainoastaan vierittää näkymää visuaalisesti.

Aikataulu

Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana.

Sivustolla on sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

•    Suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi.
•    Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

 

 


Palaute

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa osoitteeseen verkkosaavutettavuus (at) tuni.fi.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus at avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000