Hyppää pääsisältöön

Laadunhallinta TAMKissa

TAMKin laatupolitiikka

TAMKin tahtotilana on monialaisena korkeakouluna tuottaa parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Työelämäkorkeakouluna varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. (TAMK strategia 2030.) Laatujärjestelmä tukee, ohjaa ja varmistaa ammattikorkeakoululain, TAMKin tahtotilan ja asetettujen tavoitteiden toteutumista kiinteänä osana johtamisjärjestelmää ja päivittäistä toimintaa.

Keskeisenä laadunhallinnan periaatteena on jatkuva parantaminen (Plan, Do, Study, Act). Toimintaa arvioidaan ja kehitetään palaute- ja seurantatiedon perusteella. Korjaavia toimenpiteitä tehdään tarve- ja asiakaslähtöisesti kiinteänä osana korkeakoulun jatkuvaa ja vuosittaista kehittämistä. Osaltaan laatujärjestelmä mahdollistaa tietoon pohjautuvan johtamisen.

Kuvassa jatkuvan parantamisen ydin, PDSA-sykli, on kuvattu pyörivälle ratakselle: Plan–Do–Study–Act.

Laatujärjestelmä sisältää menettelytavat, prosessit ja järjestelmät, joiden avulla TAMK ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua. Laatujärjestelmä kattaa koko TAMKin toiminnan. Yhdessä johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmien kanssa se muodostaa kokonaisuuden, jolla varmennetaan organisaation ohjaus strategian ja ulkoisten odotusten mukaisiin tuloksiin.

Laadunhallinta on kiinteä osa organisaation toimintaa, ja siihen osallistuvat kaikki ammattikorkeakouluyhteisön jäsenet. Laatuvastuut on määritetty osana laatujärjestelmää.

Kuvaus laatujärjestelmästä ja toimintaan liittyvät ohjeet on koottu sisäisiin viestintäkanaviin, joita käyttävät henkilöstö ja opiskelijat. Ulkoisille sidosryhmille suunnattu informaatio on koottu julkisille verkkosivuille. Laadunhallintaan liittyvä viestintä on aktiivista eri foorumeilla.  

(Laatupolitiikka päivitetty keväällä 2021.)

Laatutyön periaatteet

TAMKissa laatutyö ja kehittäminen ovat osa jokaisen työtä ja perustuvat avoimeen yhdessä tekemiseen. Laatutyön periaatteilla konkretisoidaan TAMKilaisten tapaa varmistaa toiminnan laatua. Periaatteiden avulla eri toimijat myös hahmottavat toimintansa merkityksen olennaisena osana kokonaisuutta.

Kuviossa on TAMKin laatutyön periaatteet Plan-Do-Study-Act-kehällä. Plan-vaiheessa toimimme yhteisen tavoitteen hyväksi toimintaa jatkuvasti parantaen. Do-vaiheessa tärkeää on yhteisöllisyys ja vastuu omasta työstä. Study-vaiheen tavoite on läpinäkyvyys ja ratkaisukeskeisyys. Act-vaihetta luonnehtii muutosvalmius ja rohkeus. Periaatteita läpileikkaavina teemoina on avoimuus ja yhdessä kehittäminen.

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa, tukea ja varmistaa korkeakoulun vaikuttavaa toimintaa. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa toimintakulttuuria, joka rohkaisee oman toiminnan arviointiin, jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen. Laadunhallinta tukee osaltaan TAMKin uudistumista asiantuntijaorganisaationa.

PDSA-sykli (Plan, Do, Study, Act) toimii TAMKIn viitekehyksenä toiminnan ja laadunhallinnan kehittämisessä. Tavoitteena on toiminnan parantaminen ja oppiminen jatkuvana prosessina.

Kuviossa on kuvattu Plan-Do-Study-Act-kehällä TAMKin laadunhallinnan menettelytavat. Toiminnan ytimessä on osaaminen ja uudistuminen ja uloimmilla kehillä a) koulutus, TKI-toiminta ja työelämäyhteys, b) palvelut, c) johtaminen ja toiminnanohjaus ja d) TAMKin laatujärjestelmä. Plan (ennakointi ja työelämän tarpeet, strategia, OKM-sopimus) – Do (hyvät käytännöt, prosessit, ohjeet, käsikirjat) – Study (palautteet, arvioinnit, seuranta) – Act (korjaavat toimenpiteet, kehittäminen, johtaminen).

Laadunhallinnan vastuut

TAMKissa laadunhallinta on yhteinen asia ja siihen osallistuvat kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet oman työnsä, opintojensa tai muun toimintansa osalta.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Korkeakouluneuvosto päättää ammattikorkeakoulun laadunhallinnan periaatteet ja opetussuunnitelmat. Palvelujohtajan tehtäväalueelle kuuluu TAMKin johtoryhmässä laadunhallinta ja toiminnanohjaus, ja Laadun- ja tiedonhallinta -vastuualue vastaa kehitystyön koordinoinnista, jalkauttamisesta ja raportoinnista mm. Korkeakouluneuvostolle.

TAMKin laatutyöryhmällä on keskeinen rooli TAMKin laadunhallintaan liittyvien käytäntöjen integroinnissa osaksi TAMKin toimintaa. Laatutyöryhmän tehtävänä on toimia laatujärjestelmää ja sen kehittämistä arvioivana, koordinoivana, valmistelevana ja tukevana asiantuntijatyöryhmänä.

Sitoumukset ja arvioinnit

Tampereen ammattikorkeakoulu on sitoutunut kansallisiin ja kansainvälisiin laadunhallinnan periaatteisiin sekä keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin vastuullisen tieteen periaatteisiin. Ammattikorkeakoulu noudattaa korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjausta, on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin ja on Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan jäsen.

TAMK on läpäissyt kansallisen auditointiryhmän toteuttaman laatujärjestelmän auditoinnin vuonna 2022 (voimassa 16.2.2028 saakka). Auditointiraportti on julkaistu Karvin digitaalisella auditointialustalla.

TAMK osallistuu myös koulutusalakohtaisiin arviointeihin ja akkreditointeihin.

Ulkoisten arviointien ja auditointien lisäksi itsearviointi on kiinteä osa TAMKin laatujärjestelmää ja sisäistä vuosisuunnitteluprosessia. Laatujärjestelmän kautta saatavaa tietoa hyödynnetään laajasti TAMKin toiminnan kehittämisessä ja suuntaamisessa.

TAMKin laatukäsikirja

Laatukäsikirjaan ”Laatua TAMKista!” on tiivistetty TAMKin laatujärjestelmän keskeiset elementit sisältäen laatupolitiikan, laadunhallinnan menettelytavat ja vastuut.

Laatua TAMKista laatukäsikirjan 2021 kansikuva.

 

Yhteystiedot

  • Vs. Palvelujohtaja Piia Tienhaara, piia.tienhaara [at] tuni.fi, Yhteisöpalvelut
KARVI auditointilogo