Yliopiston varallisuuden hoito

Yliopiston rahoitusvarallisuus

Yliopiston rahoitusvarallisuudella tarkoitetaan omaisuutta, jonka yliopisto sijoittaa markkinaehtoisesti sijoitusinstrumentteihin. Yliopiston rahoitusvarallisuus koostuu peruspääoman eristä (132 miljoonaa euroa), sidotuista rahastoista (138 miljoonaa euroa), toimintapääomasta (72 miljoonaa euroa) ja arvonmuutoksista ja muista eristä (68 miljoonaa euroa). Rahoitusvarallisuuden arvo oli 410 miljoonaa euroa 31.12.2019.

Erät miljoonina euroina, peruspääoma 132, sidotut rahastot 138, toimintapääoma 72, arvonmuutokset 54, muut erät 14

Rahoitusvarallisuuteen ei lasketa tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeita ja muita sellaisia osakkuuksia, joita yliopisto on hankkinut strategisten ja operatiivisten tavoitteidensa toteuttamiseksi, eikä omakatteisia rahastoja.

Rahoitusvarallisuus jaetaan sijoitusvarallisuuteen ja likviditeettipuskuriin. Sijoitusvarallisuuden markkina-arvo oli noin 372 miljoonaa euroa 31.12.2019. Sijoituksista noin 55 prosenttia oli sijoitettuna globaalisti noteerattuihin osakkeisiin. Korkosijoitusten osuus sijoituksista oli noin 23 prosenttia ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus oli noin 22 prosenttia.

Sijoitukset tuottivat vuoden 2019 aikana 17,3 prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 28,6 prosenttia, korkosijoitukset 6,0 prosenttia ja vaihtoehtoiset sijoitukset 7,6 prosenttia.

Likviditeettipuskurilla tarkoitetaan pankkitileillä olevaa tai nopeasti tilirahaksi muunnettavaa omaisuutta. Likviditeettipuskurin markkina-arvo oli noin 38 miljoonaa euroa 31.12.2019.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi Tampereen yliopiston seitsemästä arvosta ja se kuuluu keskeisenä osana myös yliopiston sijoitustoimintaan. Vastuullisuusnäkökulmat eli ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmat (ESG) huomioidaan kaikissa yliopiston sijoituksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yliopisto edellyttää sijoitussalkkuun valitun sijoituskohteen palveluntarjoajalta sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Yliopisto sijoittaa pääosin rahastomuotoisiin sijoituskohteisiin, joissa yksittäisen sijoituskohteen valinnasta vastaa rahaston salkunhoitaja. Yliopisto seuraa rahaston vastuullisuuden toteuttamista vastuullisuusraportein ja olemalla aktiivisesti yhteydessä palveluntarjoajiin. Yliopisto edellyttää täyden valtakirjan varainhoitajilta vuosittaista selvitystä salkun vastuullisuuden toteutumisesta.

Yliopisto pyrkii saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi energiasektoriin kuuluvien hiilen, öljyn ja kaasun tuotannossa toimivien yhtiöiden osuutta sijoituksista tullaan asteittain vähentämään. Vuoden 2019 lopussa sijoituksia öljyn ja kaasun etsinnässä, tuotannossa ja jatkojalostamisessa toimiviin yhtiöihin oli 2,3 prosenttia ja hiilialan yhtiöihin 0,02 prosenttia.

Myös yliopiston omassa toiminnassa pyritään toimimaan vastuullisesti. Yliopisto osallistuu Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin (Finsif) toimintaan. Yliopisto pyrkii verkostoitumalla muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa kehittämään omia toimintatapojaan vastuullisuuden edistämiseksi ja osallistumaan vastuullisuuden ympärillä käytäviin keskusteluihin.

Yliopiston sijoitustoiminnan periaatteet ja järjestäminen

Sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa yliopiston varallisuutta tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden. Sijoitustoiminnan tulee osaltaan lisätä yliopiston taloudellista vakautta pitkällä aikavälillä.

Käytännön sijoitustoimintaa ohjaa yliopiston hallituksen vuosittain hyväksymä sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelmassa määritellään muun muassa yliopiston sijoitustoiminnon yleiset periaatteet, sijoitustoiminnan tavoitteet ja sijoitusten omaisuuslajikohtainen perusjakauma.

Yliopiston hallitus vastaa sijoitustoiminnan järjestämisestä. Yliopiston varainhoitotoimikunta koostuu ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä ja se tukee hallitusta ja sijoitusorganisaatiota suosituksilla ja neuvoilla. Yliopiston rehtori valvoo sijoitustoimintaa ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa talous- ja rahoitusjohtaja.

Sijoitushorisontti

Yliopiston sijoitushorisontti on pitkä yli talouden erilaisten suhdanteiden. Hajauttamalla sijoitukset tehokkaasti eri omaisuuslajeihin pyritään tasaamaan sijoitussalkun markkina-arvon heilahduksia muuttuvissa markkinatilanteissa. Lisäksi hajautuksella pyritään siihen, ettei yksittäisen omaisuusluokan tai sijoituskohteen riski nouse merkittäväksi osaksi sijoitusomaisuudesta. Hajauttamisen tehostamiseksi yliopiston sijoitukset tehdään pääosin rahastomuotoisiin sijoituksiin.

Sijoitukset

Yliopiston hallitus hyväksyy vuosittain sijoitussuunnitelman. Vuoden 2020 sijoitussuunnitelmassa sijoitusten perusjakauma on seuraava:

  • Sijoitussalkusta 45 prosenttia on sijoitettu noteerattuihin osakkeisiin. Pääpaino on eurooppalaisissa ja pohjoisamerikkalaisissa osakkeissa.
  • Sijoitussalkusta 20 prosenttia on sijoitettu korkosijoituksiin. Korkosijoitukset jakaantuvat pääosin eurooppalaisiin korkeamman luottoluokituksen yrityslainoihin ja eurooppalaisiin valtionlainoihin.
  • Sijoitussalkusta 30 prosenttia on vaihtoehtoisia sijoituksia. Näitä ovat esimerkiksi sijoitukset pääomarahastoihin ja kiinteistörahastoihin.