Hyppää pääsisältöön

Anu Äijälä: Kiinnostus kehittämistyöhön kasvoi

Julkaistu 7.3.2019
,
päivitetty 13.12.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Anu Äijälän opiskelijatarina TAMK sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksesta valmistunut Anu Äijälä kertoo opiskelukokemuksiaan. "Hienointa koulutuksessa oli verkostoituminen muiden opiskelijoiden ja terveydenhuoltoalan tahojen kanssa. Ymmärrykseni siitä, miten laaja kirjo erilaisia toimijoita sosiaali- ja terveysalalla toimii, tarkentui”. Opinnäytetyössään Äijälä kehitti silmäleikkauspotilaiden hoitotyötä Lean-filosofian mukaisesti.

Kuka olet?

Olen nelikymppinen perioperatiivinen sairaanhoitaja. Ennen sairaanhoitajan YAMK-tutkintoa kävin vuoden kestäneen AMK-muuntokoulutuksen, joka vielä tuolloin vaadittiin hakeuduttaessa YAMK-koulutukseen. Ensimmäinen terveydenhuoltoalan koulutukseni on lähihoitajan ammattitutkinto ensihoidon linjalta.

Millaisissa työtehtävissä olet ollut?

Olen työskennellyt lähes kahden vuosikymmenen ajan erikoissairaanhoidon yksiköissä, kirurgian vuodeosastoilla ja leikkausosastoilla. Johtamiskoulutuksesta valmistuttuani olen toiminut esimiestehtävissä terveyskeskuksen akuuttiosastolla ja leikkausosastolla.

Nykyisen työnantajani, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelukseen tulin vuonna 2010. Tällä hetkellä työskentelen Silmätautien vastuualueella Silmäkeskuksessa. Tehtäviini kuuluu perioperatiivisen leikkaushoitotyön ohella Leiko-toiminta ja hoidan myös silmänsisäisiä lasiaisinjektioita tarvitsevia potilaita.

 Mikä sai sinut innostumaan sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksesta?

Kaipasin vaihtelua ja monipuolisuutta työtehtäviin ja mahdollisuuden edetä uralla. Ajattelen, että YAMK-tutkinto on myös eräänlainen "vanhuuden turva", mahdollisuus, mikäli ei jostain syystä voi toimia hoitotyössä eläkeikään saakka.

Hain muuntokoulutuksen päätyttyä YAMK-koulutukseen ja pääsinkin heti samana vuonna jatkamaan opintojani.

YAMK-tutkinnot opinnot olivat tiivistahtiset ja lisähaastetta toi niiden suorittaminen työn ohella. Toisaalta opiskelijaelämä toi uuden ulottuvuuden arkeen ja koin saavani lisävirtaa opinnoista myös työelämän puolelle. Opinnot suoritettiin tiimityöskentely-mallilla. Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki tehtävät suoritettiin yhteistyönä tiimiin jäsenten kesken. Lisäksi me opiskelijat toimimme kukin vuorollaan tiimeissämme puheenjohtajana ja sihteerinä. Arvioimme tiimissä työskentelyämme läpi opintojen. Opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa otin kahden kuukauden mittaisen opintovapaan työstäni. Tämä oli mielestäni hyvä ja tarpeellinen ratkaisu, sillä kokopäiväinen tutkimusprosessille omistautuminen edesauttoi opintojen läpiviemistä suunnitellussa aikataulussa.

Hienointa koulutuksessa oli verkostoituminen muiden opiskelijoiden ja terveydenhuoltoalan tahojen kanssa.  Ymmärrykseni siitä, miten laaja kirjo erilaisia toimijoita sosiaali- ja terveysalalla toimii, tarkentui. Koin erittäin hedelmälliseksi ajatusten vaihdon kollegojen kanssa – oma tietämykseni erilaisista palveluprosesseista ja käytänteistä alalla kasvoi. Valmistumisen jälkeen on ollut ilo päästä hyödyntämään työelämässä näitä opittuja metodeja ja siten edelleen syventää osaamistaan.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Suunnitelmissani oli tehdä työelämälähtöinen opinnäytetyö. Koska potilaiden ja asiakkaiden kokemukset hoidon ja palvelun laadusta ovat minulle tärkeä aihe, halusin keskittyä niihin. Toisaalta työpaikallani huomattiin tarvetta kehittää leikkaushoitotyön prosesseja, joten yhdistin nämä kaksi aihetta.

Päädyin kehittämään silmäleikkauspotilaiden hoitotyötä Lean-filosofian mukaisesti. Lean-filosofiassa toiminnan kehittämisen keskiössä ovat hoitohenkilöstö asiantuntijuutensa ansioista. Korkeasti koulutettu hoitohenkilöstö työskentelee potilashoitotyön rajapinnoilla ja omaa siksi tarvittavat tiedot ja taidot sekä näkemyksen toiminnan kehittämiseksi.

Opinnäytetyössäni haastattelin silmäleikkausosastolla työskenteleviä kollegoitani. Heidän tuottamiensa ja analysoitujen kehittämisideoiden pohjalta muodostin joukon leikkaustoiminnan kehittämisehdotuksia. On ollut palkitsevaa seurata, miten joitakin työssäni esiteltyjä ehdotuksia on jalkautettu käytäntöön.

Mikä oli YAMK-tutkinnon merkitys omalla urallasi?

Toivoin koulutuksen avaavan minulle mahdollisuuden edetä urallani. YAMK-koulutus antoi eväitä asiantuntijatehtävissä toimimiseen ja toi kaivattua laaja-alaisuutta työtehtäviini. Valmistumisen jälkeen olen toiminut esimiestehtävissä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköissä.

Kenelle suosittelisit tätä koulutusta?

Kenelle vain! Pieni irtiotto omasta työtehtävästä voi tuoda uusia näkökulmia työskentelyyn ja ajatteluun ylipäänsä. Sosiaalinen pääoma ja urakehitysmahdollisuudet ovat vain yksi osa, mitä YAMK-koulutus antaa. Joillekin koulutus voi toimia vedenjakajana työuralla ja luoda uusia mahdollisuuksia.

Tutustu Sosiaali- ja terveysalan ylempään tutkinto-ohjelmaan