Pilvi
Tutkinto-ohjelma

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Pilvi

Sosiaali- ja terveysalan esimiestyön osaajaksi

Tietoa ja taitoa sosiaali- ja terveysalan johtamiseen ja kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistut sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinto on tarkoitettu johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai niihin pyrkiville alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. 

Tutkinto-ohjelma painottuu näyttöön perustuvaan johtamis- ja kehittämisosaamiseen. Opintojen myötä saavutat teoreettisesti laajat tiedot alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintasi perustaksi. Lisäksi opit arvioimaan kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehitystä. 

Valmistuttuasi osaat kehittää sosiaali- ja terveysalan toimintaa näyttöön perustuen. Sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana monenlaisissa tilanteissa ja tehtävissä. Saat myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen, julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen johtamis- ja kehittämisosaaminen mahdollistaa sinulle kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.
 

Tutkintonimike

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Koulutustyyppi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

90 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK pääkampus

Opiskelumuoto

Multimodaali

Osaamistavoitteet

Saat valmiudet eritasoisiin johtamis- ja esimiestehtäviin, muutosjohtamiseen, kehittämiseen sekä asiantuntijatehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla, nopeasti muuttuvissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän tutkinto-ohjelman painopistealueena on näyttöön perustuva johtamis- ja kehittämisosaaminen. Koulutuksen myötä saavutat teoreettisesti laajat tiedot alalta ja valmiudet hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi. Opintojen aikana opit arvioimaan kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehitystä. Valmistuttuasi osaat kehittää toimintaa näyttöön perustuen. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana monenlaisissa tilanteissa ja tehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Lisätietoja opetuskielistä

Opetus toteutetaan sekä suomen että englannin kielellä. Sosiaali- ja terveysalan johtamisen substanssivaiheen syventävien opintojen opintokokonaisuuksista osa on englannin kielellä ja näihin opintokokonaisuuksiin voi osallistua myös kv-opiskelijoita yhteistyöyliopistoista.

Koulutuksen sisältö

TAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät 30 op substanssiaiheen syventäviä ammattiopintoja. Näissä keskitytään erityisesti sosiaali- ja terveysalan johtamisen avainkysymyksiin.

Syventävistä ammattiopinnoista 25 op on yhteisiä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Näitä opintoja voit valita oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan. Valitsemiesi opintojen myötä saat valmiuksia muun muassa projekti-, prosessi-, laatu-, henkilöstö- ja talousjohtamiseen sekä asiakkuuksien johtamisen ja palvelujen arvioinnin sekä strategisen johtamisen tilanteisiin sekä tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Opintojen tavoitteena on antaa sinulle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön sekä kehittää analyyttisiä taitojasi, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitojasi sekä sosiaalisia taitojasi.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmässä tutkinto-ohjelmassa ei ole opintosuuntavaihtoehtoja.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 op. Sventävien ammattiopintojen (55 op) lisäksi tutkintoon kuuluu 5 op vapaasti valittavia opintoja ja opinnäytetyö (30 op).

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on  keskimäärin 4 päivää kuukaudessa, mutta opiskelija voi myös edetä oman harkintansa mukaan myös hitaammin tai nopeammin. Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti ja tiimeissä. Sinun on mahdollista suorittaa tutkinto joustavasti työn ohessa.

Lue lisää TAMKin opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja työelämää kehittävä hanke, joka tehdään pääsääntöisesti parityönä toisen opiskelijan kanssa. Opinnäytetyön aihe voi nousta nykyisen työyhteisösi tarpeesta, se voi liittyä johonkin toiseen organisaatioon tai TAMKin hankkeisiin. Opinnäytetyössä nivoutuvat yhteen tutkimus- ja kehittämistoiminta, systemaattinen tiedonhaku sekä tieteellinen kirjoittaminen. Kun olet saanut opinnäytetyösi valmiiksi, kirjoitat kypsyysnäytteenä julkaisukelpoisen artikkelin.

 

Uramahdollisuudet

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai niihin pyrkiville alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille.

Pätevyys

Koulutus tuottaa sinulle valmiudet sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtäviin. Saat koulutuksen myötä myös hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen, julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus on työelämälähtöinen korkeakoulututkinto ja se on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF, taso 7). Laaja-alainen johtamis- ja kehittämisosaaminen mahdollistaa sinulle kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.

Kansainvälistyminen

Käytät kansainvälisiä tutkimuksia ja kirjallisuutta tukena erilaisissa kirjallisissa tehtävissäsi, projektityössä sekä opinnäytetyössä. Osa kursseista on kokonaan englannin kielisiä. Opiskelun aikana on mahdollista osallistua lyhyeen kv-vaihtoon esim. projektiopintojen tai vapaasti valittavien opintojen yhteydessä tai suorittamalla osan substanssiopinnoista yhteistyöyliopistojen vastaavilla opintokokonaisuuksilla. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opetussuunnitelman kehittämisessä on tehty yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan työelämän edustajien kanssa.

Suuri osa opinnoista tehdään yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa muun muassa benchmarking-vierailuina tai projektiluonteisina töinä.

TAMKin tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus valita opintoja myös Tampereen yliopiston tarjonnasta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Tämän ristiinopiskelun kautta voit osallistua yliopiston opintojaksoille, yhteisiin projekteihin ja rakentaa näin yksilöllistä osaamistasi. Voit myös suorittaa opintoja muissa ammattikorkeakouluissa kansallisen opintotarjonnan kautta.

Tutkimuksen painopisteet

Koulutuksen taustana on näyttöön perustuva toiminta. Se edellyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja antaa valmiudet tarkastella tutkittua tietoa kriittisesti sekä soveltaa tietoa omalle alallesi. Osana opintojasi voit osallistua erilaisiin TAMKin tai oman alasi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä projekteihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua opettajan pedegogisiin opintoihin ja saada opettajan pätevyyden. Kelpoisuus tiedekorkeakoulun lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin on neuvoteltava erikseen kunkin tiedekunnan ja oppiaineen kanssa.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. 

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen hakemiseen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Tiina Mäkiseen, tiina.makinen(at)tamk.fi.

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Pohjakoulutusvaatimuksena on Bioanalyytikon, Ensihoitajan, Fysioterapeutin, Kätilön, Röntgenhoitajan, Sairaanhoitajan, Sosionomin tai Terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen pisteiden perusteella.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on Bioanalyytikon, Ensihoitajan, Fysioterapeutin, Kätilön, Röntgenhoitajan, Sairaanhoitajan, Sosionomin tai Terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto (tällöin vaaditaan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon).

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Jos haet Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla, sinun on liitettävä hakemukselle kopio haussa käyttämästäsi tutkintotodistuksesta 10.4.2019 kello 15.00 mennessä. Jos alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on sinun toimitettava lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. Lisäksi sinulta vaaditaan Opetushallituksen päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta suomalaiseen tutkintoon.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen tulee olla sosiaali- ja terveysalalta ja hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Hakijat, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto korkeakoulututkinnon lisäksi

Poikkeuksena työkokemusvaatimukseen ovat aiemmin opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) suorittaneet, joilta hyväksytään hakukelpoisuuteen kyseisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus. Myös tällöin työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja sen on oltava sosiaali- ja terveysalalta.

Jos sinulla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, haussa käyttämäsi korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna kevään haussa niin, että voit ladata kopion tutkintotodistuksesta hakemuksellesi viimeistään 8.7.2019 kello 15.00.

Aloituspaikkamäärä

 Tutkinto-ohjelmaan valitaan 30 opiskelijaa valintakokeen pisteiden perusteella. 

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat

Hakukohde

Aloituspaikat

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

30

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella.

Valintakokeesta voit saada 100 pistettä, ja voidaksesi tulla valituksi, siitä on saatava vähintään 20 pistettä.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. hakutoivejärjestys
  2. arvonta

Työkokemus

Hakukelpoisuusvaatimuksissa kerrotun pohjakoulutuksen lisäksi sinullla tulee olla 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen kevään haussa 31.7.2019 mennessä. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Työkokemus lasketaan täysinä kuukausina. Sinun tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voit saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa työkokemusta tulee olla vähintään 36 kuukautta ja tulee olla alalta, jolle olet hakemassa tai alalta, jolta korkeakoulututkintosi on.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL- vakuutettu (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Valintakoe

Valintakoe pidetään 24.5.2019 kello 9.00-11.00. Valintakokeen jälkeen järjestetään info kello 11.30 alkaen. Infossa vastataan mahdollisiin hakijoiden kysymyksiin ja se kestää noin tunnin. Info ei ole pakollinen.

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä, joka perustuu ennakkoaineistoon. Valintakokeessa hakijan tulee suorittaa kaikki osiot kokeesta hyväksytysti. Valintakokeesta voit saada enimmillään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsuminen

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetään sähköpostitse noin viikko ennen valintakoetta.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMKin Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja Kliinisen asiantuntijan hakukohteet hyväksyvät toistensa valintakoetuloksen. Jos haet kumpaankin hakukohteeseen, sinut kutsutaan sen hakukohteen valintakokeeseen, joka sinulla on ylempänä hakutoiveena. Valintakoetuloksen saat kumpaankin hakutoiveeseen.

Ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto julkaistaan viimeistään hakuajan alettua Opintopolussa ja Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuilla (tuni.fi).

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet maisteri- ja YAMK-ohjelmiin.

Liitteet

Hakemusliitteet

Seuraavien todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakemukselle 10.4.2019 kello 15.00:

  • ulkomailla suoritettu tutkinto (todistuskopiot käännöksineen)
  • pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella)

Muilla suomalaisilla tutkinnoilla (esim. suomalainen korkeakoulututkinto) hakevien ei tarvitse toimittaa todistuskopioita hakuaikana, vaan todistukset tarkistetaan vasta opiskelupaikan saaneilta.

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, lataa haussa käyttämiesi koulu- ja työtodistusten kopiotyhteishaun hakulomakkeelle 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

  • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
  • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
  • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
  • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
  • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.