Hyppää pääsisältöön

Vaikuttavuutta lastensuojeluun sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja vahvistamalla (Taitava)

Tampereen yliopisto
hahmoja ja puhekuplia

Sosiaalityöntekijän vuorovaikutustaidot ovat edellytys laadukkaalle ja vaikuttavalle asiakastyölle: luottamuksen rakentumiselle, kuulluksi tulemisen kokemukselle, sovittuun toimintaan sitoutumiselle ja todelliselle osallisuudelle. Tästä huolimatta asiakastyössä keskeisiin vuorovaikutustaitoihin ja niiden tutkimusperustaiseen kouluttamiseen on kiinnitetty toistaiseksi Suomessa vain vähän huomiota.

Tämän STM:n rahoittaman hankkeen tavoitteena on tuottaa jäsennys lasten ja perheiden sosiaalityössä tarvittavista vuorovaikutustaidoista ja konkreettista hyödynnettävää tietoa siitä, millä keinoilla näitä taitoja voidaan parhaiten edistää. Tutkimushanke on ensimmäinen Suomessa toteutettu systemaattinen arviointi sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaidoista, ja sen lopputuloksena syntyy näyttöön perustuva täydennyskoulutus- ja valmennuspaketti (myöh. koulutus) hyödynnettäväksi lapsi- ja perhesosiaalityössä ja myös laajemmin sosiaalityössä ja sen opetuksessa.

Hanke koostuu kolmesta osasta: (1) vuorovaikutustaitojen jäsentäminen ja niiden kehittämistarpeiden kartoitus, (2) koulutuksen kehittäminen, ja (3) arviointitutkimus koulutuksen toteuttamiskelpoisuudesta ja vaikuttavuudesta. Hankkeessa kehitetään yhdessä käytännön toimijoiden kanssa lasten ja perheiden sosiaalityöhön räätälöity vuorovaikutustaitoihin keskittyvä koulutuskokonaisuus Cardiffin yliopiston tutkimusryhmän kehittämän koulutuksen pohjalta. Tämän koulutuksen keskiössä ovat motivoivan haastattelun (Motivational Interviewing, MI) taidot, joita on täydennetty kolmella muulla lasten ja perheiden sosiaalityössä tarvittavalla taidolla (työskentelyn tarkoituksenmukaisuus, selkeys ja lapsikeskeisyys) (Whittaker et al. 2016).

Motivoiva haastattelu on laajaan tutkimusnäyttöön perustuva, konkreettinen työkalu osallisuuden, toimijuuden ja luottamuksen vahvistamiseen sosiaalityön kohtaamisissa (Forrester ym. 2019). Tutkimushankkeen aikana tarkastellaan, miten hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muille asiakasryhmille räätälöityjen vuorovaikutuskoulutusten kehittämisessä. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että koulutus tukee todellista, pitkäaikaista vuorovaikutustyylin muutosta työarjessa on pitkäkestoinen ja koulutus toteuttamiskelpoinen. Hankkeessa kokeillaan myös kehitettävien koulutusmateriaalien hyödyntämistä vuorovaikutustaitojen tutkimusperustaisessa opettamisessa perustutkinto-opiskelijoille.

Tutkimushanke toteutetaan neljän yliopiston (HY, TAU, JYU, Cardiff), sosiaalityön ja sosiaalipsykologian tutkijoiden sekä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyönä. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina on myös asiantuntijaorganisaatioita (THL, Socca) ja Sosnet-yliopistoverkosto, jotka tukevat tutkimustulosten kansallista levittämistä. Lapsi- ja perhesosiaalityössä tarvittavien vuorovaikutustaitojen jäsentämiseen sekä koulutuspaketin suunnitteluun, testaamiseen ja arviointiin osallistuu sosiaalityöntekijöitä, esihenkilöitä ja kokemusasiantuntijoita. Näin voidaan varmistaa koulutuksen soveltuvuus käytännön tarpeisiin. Tutkimuksessa testataan tutkimusasetelmaa ja menetelmiä, joiden avulla voidaan seuraavassa vaiheessa tuottaa vahvaa tutkimusnäyttöä vuorovaikutustaitojen vaikuttavuudesta. Hanke vahvistaa sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutustaitoja ja tuottaa kestävää, konkreettista hyötyä käytännön työhön, sosiaalityön käytännönopetukseen ja tutkimukseen.

Projektiin kuuluvat henkilöt