Hyppää pääsisältöön

ROBOECO

Tampereen yliopisto

Hankkeen tavoitteena on kehittää ekosysteemin uudistumisen johtamismalli, ns. tutkivan kehittämisen kautta. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Satakunnan pk-ohjelmistoyrityksiin ja maakunnan keskeiseen robotiikka-,IoT-, tekoäly- ja automaatioyritysten (RITA) muodostamaan konsortioon ekosysteeminä. Tutkivan kehittämisen toimintamallissa kokeillaan, arvioidaan ja edelleen kehitetään keinoja ja tapoja laajentaa ekosysteemiä ja lisätä sen innovatiivisuutta, kestävyyttä ja elinvoimaisuutta. Uudistumisjohtamisen kautta pk-ohjelmistoyritykset kehittävät osaamistaan ja integroituvat paremmin RITA ekosysteemiin, joka puolestaan kehittyy kohti resilientimpää innovaatioekosysteemiä, jossa alueen yliopistot ovat myös integroituneina.

roboeco

Tausta

Satakunnan alueella on vahva robotiikka-, IoT-, tekoäly- ja automaatioyritysten ekosysteemi (RITA). Ekosysteemillä ja sen yrityksillä on hyvää “nostetta”, mutta kehityksen esteenä on mm. tunnistettu osaamispula ja liiallinen toimittajariippuvaisuus, jotka vaarantavat ekosysteemin elinvoimaisuuden. Koronapandemia on lisäksi osoittanut kansainvälisten toimitusketjujen haavoittuvuuden ja entisestään lisännyt tarvetta monipuolistaa Satakunnan alueelta saatavaa osaamispohjaa ja lisätä ekosysteemin innovatiivisuutta sitä suunnitelmallisesti uudistamalla. Alueella on monipuolista pientä ja keskisuurta ohjelmistoyrityskantaa, joista kuitenkin vain harva on mukana RITA-ekosysteemissä. Pk-yritysten näkökulmasta kyseessä on käyttämätön mahdollisuus kehittyä itse ja samalla kehittää ekosysteemin elinvoimaisuutta. Ohjelmistoyrityksillä on paljon osaamista, josta ekosysteemi voisi hyötyä ja vastaavasti ohjelmistoyritykset voisivat kasvattaa omaa liiketoimintaansa ja hankkia uutta osaamista ekosysteemin kehittymisen myötä. Pk-yrityksille helpoin tie kansainvälisille markkinoille onkin osana joko asiakkaiden tuotteita tai suurempaa ekosysteemiä. Satakunnan alueella toimivien ekosysteemien kehittämistarpeita ei ole aiemmin systemaattisesti tarkasteltu integroivien mekanismien näkökulmasta. Siten hanke tuo uuden kehittämisnäkökulman alueen ekosysteemeille ja niihin pyrkiville yrityksille

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoite on vahvistaa erityisesti satakuntalaisten pk-ohjelmistoyritysten ja RITA-ekosysteemin yritysten liiketoimintapotentiaalia sekä robotiikkaan ja automaatioon kytkeytyviä kestäviä kasvuedellytyksiä, kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta entisestään. Hankkeesta odotettu lisäarvo muodostuu alueen ekosysteemien näkökulmasta siitä, että ekosysteemin kyvykkyydet paranevat ja ekosysteemiin sopivien yritysten määrä kasvaa. Yksittäisille yrityksille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia integroitua alueen ekosysteemeihin ja kehittyä sekä kasvaa innovaatioekosysteemin muuttuvien vaatimusten mukana. Hankkeen konkreettiset tehtävät on jaettu viiteen työpakettiin: 1) Hankkeen koordinointi (mukana kolme toteuttajaosapuolta), 2) Ekosysteemin nykytilan kartoitus, 3) Integrointipilotit, 4) Ekosysteemien uudistuva johtaminen, ja 5) Hankkeen viestintä.

Hankkeen tuloksena syntyy kokeilemalla toimivaksi kehitetty uusi toimintatapa, jolla vakiintuneet ekosysteemit voivat uudistua ja kehittyä innovaatioekosysteemeiksi, integroimalla uusia yrityksiä ja korkeakouluja ekosysteemiin mukaan.

Rahoituslähde

React-EU (EAKR)

Koordinoiva organisaatio

Päätoteuttaja: Turun yliopisto, Porin yksikkö

Osatoteuttajat: Tampereen yliopisto, Porin yksikkö (ITC- ja MAB tiedekunta) ja Prizztech Oy (Pori)

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat satakuntalaiset ohjelmistoyritykset, jotka haluavat päästä mukaan RITA-ekosysteemiin kasvattaakseen osaamistaan ja laajentaakseen liiketoimintaansa automaation- ja robotiikan alalla.

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Satakunnan alueen tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatiot, opiskelijat, sekä kunnat.

Hankkeen yhteistyökumppanit tulevat koostumaan joukosta edellä mainittuja tahoja.

Yhteyshenkilöt