Projekti

Osallistava suunnittelu ja kehittäminen yhteistyön ja mittaamisen näkökulmasta

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hanke on Porin yliopistokeskuksessa vuonna 2020 toteutettava Tampereen yliopiston (yhteiskuntatatutkimus ja sosiaalityö) ja Turun yliopiston (maisematutkimus) yhteistyöhanke. Hankekokonaisuus koostuu kahdesta osahankkeesta, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa kansalaisten kokemuksista sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksista asuinalueiden, yhteisöjen, ihmisryhmien ja yksilöiden osallisuuden vahvistamiseksi. Pääpaino on virallisten kuulemisen kanavien ulkopuolella tapahtuvassa osallistumisessa, kokemusten jakamisessa ja yhteisön asioiden pohtimisessa ja niihin vaikuttamaan pyrkimisessä. Kehittämisprosesseja tarkastellaan erityisesti arvioinnin ja mittaroinnin näkökulmista. Kokonaisuutena yhteishanke tuottaa arvokasta tutkimusaineistoa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksista erilaisissa yhteisöissä ja niiden vaikuttavuuden tutkimisen mahdollisuuksista.

 

Osahanke 1. Ikääntyneet, korona-arki ja osallistava tiedontuotanto

Hankkeessa kehitetään osallistavan tiedontuotannon menetelmiä sekä selvitetään yhteiskehittämisen mahdollisuuksista yhteisöjen vahvistamiseksi. Kehittämistyön ympäristönä on ikääntyvien arki ja erityisesti COVID-19-viruksesta johtuvan poikkeustilanteen myötä syntyneet arjen tilanteet. Hankkeessa tuotetaan ja tutkitaan prosesseja, jotka edesauttavat ja vahvistavat ikääntyneiden kansalaisten demokratiataitoja, sosiaalista kanssakäymistä ja osallisuuden kokemuksia huomioiden myös erilaisten digitaalisten toimintaympäristöjen reunaehdot. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneiden kansalaisten arjesta COVID-19-viruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana.

 

Osahanke 2. Yhteiskehittäminen kulttuurinsuunnittelussa: "Kokkeli" ja "Vesikansa"

Hankkeessa arvioidaan tähänastisten kulttuurisuunnitteluprosessien vaikutuksia ja vaikuttavuutta Suomessa sekä tuotetaan niille yhteistyössä kulttuurisuunnittelua käyttävien tai siitä kiinnostuneiden kuntien ja muiden toimijoiden kanssa toimintamalli, arviointikehikko ja ohjeistus. Tutkimuskysymyksenä on, millaisia kulttuurisuunnittelun vaikutukset ovat ja miten niitä voi arvoida ottaen huomioon sekä paikkojen, yhteisöjen ja prosessien ainutkertaisuuden että läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden asettamat reunaehdot. Hanke jakautuu kahteen osaan: toteutuneiden kulttuurisuunnittelu- tai vastaavien prosessien vaikutusten ja vaikuttavuuden jälkikäteisarviointiin sekä käynnissä olevien tai suunniteltujen kulttuurisuunnitteluprosessien arviointiperusteiden osallistuvaan kehittämiseen.

Kokkeli-tutkimushankkeen loppujulkaisu: Marjo Heino, Maunu Häyrynen, Vuokko Kemppi-Vienola ja Kati Kunnas-Holmström (toim.) Joen tajuKTMT ja Porin taidemuseo 2020.

Hankkeen sivut: https://blogit.utu.fi/kokkeli/kokkeli-hanke/

Vesikansa-hankkeen loppujulkaisu: Ilona Hankonen & Maria Kirveslahti, Vesikansa - Kokemäenjoki porilaisten elettynä arkiympäristönä, KTMT, tulossa 2021.

Rahoituslähde

Porin yliopistokeskus, strategisen rahoituksen projekti

Yhteyshenkilöt

Projektitutkija Eveliina Kaukkila eveliina.kaukkila [at] tuni.fi

Projektitutkija Tellu Rosenqvist tellu.rosenqvist [at] tuni.fi

Yhteyshenkilö(t)