Hyppää pääsisältöön

Kielellisten populaatioiden muutos ajassa (Kippo) 2017-2020

Tampereen yliopisto

Hanke tutkii nykysuomalaisen puhekielen muuttumista ja laajemmin kielenmuutoksen mekanismeja. Työ pohjautuu Helsingin ja Tampereen kaupunkipuhekielestä kerättyihin pitkittäiskorpuksiin, joita analysoidaan laskennallisin menetelmin, niitä samalla kehittäen. Hankkeessa on mukana kielitieteen, populaatiobiologian ja tilastotieteen tutkijoita.  Tutkimus yhdistää sosiolingvistiseen tutkimukseen toisaalta populaatiobiologian menetelmiä ja laskennallista data-analyysiä sekä toisaalta muuttuvien rakenteiden analyysiä kognitiivisen kielitieteen keinoin. Tämä tuo uutta tietoa siitä, miten ja miksi kieli muuttuu ajan myötä sekä edistää uusien kvantitatiivisten menetelmien käyttöä sosiolingvistiikassa.

Tausta

Kaupunkipuhekielen pitkittäiskorpusta on kerätty jo 1970-luvulta, ja korpus antaa erinomaiset mahdollisuudet tarkastella toisaalta kielen muutosta ja sen mekanismeja, toisaalta variaation ja muutoksen suhteeseen liittyviä sosiolingvistiikan keskeisiä kysymyksiä. Menetelmällisesti hankkeessa on keskeistä eri tieteenalojen osaamisen yhdistäminen, mikä mahdollistaa muutoksen entistä tarkemman mallintamisen ja muutosmallien kriittisen tarkastelun.  

Aineistosta voi löytää puhujapopulaatioita, jotka eroavat toisistaan kielen suhteen. Kielenpuhuja voi siirtyä populaatiosta toiseen  puhe voi esimerkiksi olla elämän eri vaiheissa muodollisempaa tai puhekielisempää, mutta siirtymät eivät ole aina säännönmukaisia siten kuin perinteiset kielenmuutosmallit ovat olettaneet. Vaihtelussa voi myös nähdä yksittäisiä piirteitä laajempia ilmiöitä: esimerkiksi yleistymässä oleva "mä käyn tekee" -rakenne ei ole vain tietyn infinitiivimuodon lyhentymä vaan osa laajempaa infinitiivijärjestelmän muutosta.

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Koordinoiva organisaatio

PLURAL

Yhteyshenkilöt

Unni Leino

Yliopistonlehtori

unni.leino [at] tuni.fi

+358 50 318 1234