Projekti

KAMPUS-SOTE - Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa

EU - Euroopan aluekehitysrahasto logo
Pirkanmaan liitto

Hankkeen tulokset tiivistetysti ovat:

(1) Pirkanmaan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueella toimiva sote-toimijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioekosysteemi, joka kokoaa yhteen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat asiantuntijat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat, korkeakoulut ja asiakkaat.

(2) Luoda uusi palveluinnovaatioprosessi, joka auttaa laajemmin tunnistamaan kehityskelpoisia palveluideoita, ja jota voidaan hyödyntää kolmen maakunnan ohella myös kansallisesti.

(3) Edistää uusia tutkimuslähtöisiä, käyttäjänäkökulmaan pohjautuvia ja testattuja palveluinnovaatioideoita ja
palvelukonsepeteja.

(4) Kuvata suunnitelma innovaatioekosysteemin kehittämisestä jatkossa, jotta yhteistyö tutkijoiden, opetushenkilöstön, palvelujen tuottajien ja asiakkaiden välillä säilyy, tiivistyy, työnjako tehostuu ja toimijat voivat jakaa vastuuta sotepalvelujen kehittämisessä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoite on luoda sosiaali- ja terveysalan uudistusta koskien uusi tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatioekosysteemi Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan alueelle. Innovaatioekosysteemin malli kuvaa, miten sote-alalla tehdään yhteistyötä ja miten tutkimus ja korkein osaaminen kiinnitetään kehittämis- ja kokeilutoiminnan kautta palvelemaan elinkeinoelämää ja aluetalouden uudistumista.

Hankkeessa testataan kehittämis- ja kokeilutoiminnan malleja ja tunnistetaan hyviä käytäntöjä yhteistyölle. Mallien tunnistamisessa hyödynnetään syklisen innovaatioprosessin periaatteita, jossa innovaatioiden aihioita kerätään eri lähteistä: asiakkailta, sote-asiantuntijoilta ja tutkimuksesta.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt