Projekti

Kaksikielinen dialogiopas akuuttihoitotyöhön

Hankkeen tavoitteena on koostaa kaksikielinen (julkinen) dialogiopas akuuttihoitotyöhön, joka on käyttökelpoinen koulutusmateriaalina ja työelämässä. Oppaan tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta ja kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja asiakkaan/omaisen ja hoitajan välillä. Hankkeen yhteydessä kehitetään myös suomen- ja ruotsin kielen opetusta aktivoivien opetusmenetelmien avulla. Projekti toteutetaan TAMKin, Novian (Vaasa) ja Svenska samskolanin (Tampere) yhteistyönä.

Tavoite ja tehtävät

Terveydenhuollon ammattilaiselta vaaditaan erittäin hyvää kielitaitoa, jotta hän kykenee laadukkaaseen vuorovaikutukseen asiakkaansa kanssa. Akuuttihoitotyössä vieraskielisen asiakkaan vastaanottotilannetta ei voida suunnitella etukäteen ja tällaisissa tilanteissa vuorovaikutuksen onnistuminen on todella tärkeää koko hoitoprosessin onnistumisen kannalta. Hankkeen tavoitteena on laatia tällaisia tilanteita varten kaksikielinen (suomi-ruotsi-suomi) dialogiopas, joka sisältää keskeisimmät akuuttihoitotyössä esiintyvät tilanteet dialogimuodossa. Oppaan rinnalle on tarkoitus laatia myös digitaalinen materiaali. Tarkoitus on, että julkaisu olisi kaikkien saatavilla.

Tavoitteena oleva kaksikielinen dialogiopas olisi tarkoitus laatia työelämälähtöisesti, autenttisessa ympäristössä simulaatiomenetelmää hyväksikäyttäen.

Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian Vaasan yksikön ja tamperelaisen Svenska samskolanin opiskelijat pyrkivät saamaan materiaalit aikaan sekä yhteisöllisen verkko-oppimisen että kasvokkain tapahtuvien tapaamisten kautta. Opiskelijoiden tehtävänä on koko hankkeen ajan tukea toisiaan niin ammatillisesti kuin kielellisesti positiivisella asenteella ja toinen toistaan kannustaen. Hankkeessa on kyse myös yhteisopettajuudesta, kun hoitotyön ja kielten opettajat työskentelevät yhdessä.

Materiaalin tuottamisen ohessa on pyrkimys kehittää myös käänteistä opetusta (flipped learning), jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa erilaisten ryhmien ruotsin tai suomen kielen ja simulaatioiden integroidussa opetuksessa.

Rahoituslähde

Säätiö

Yhteyshenkilöt

Sari Myllymäki
sari.myllymaki [at] tuni.fi