Hyppää pääsisältöön

Kadun ja perheen rajapinnoilla – Etnografia katulasten sosiaalisista maailmoista Brasilian Recifessä ja Salvadorissa

Tampereen yliopisto
3.1.2022–31.12.2025
KärkialueYhteiskunta

Merging street and family relations – Ethnographic study of the social worlds of children in street situations in Recife and Salvador, Brazil

Sosiaalityön väitöskirjatutkimus

Tausta

Kaduilla erilaisissa tilanteissa elävät lapset ja nuoret ovat maailmanlaajuinen ilmiö. Katulasten poikkeuksellisen haavoittuva tilanne on tunnustettu kansainvälisessä keskustelussa jo pitkään ja tämä näkyy katulapsia koskevan tutkimuksen määrässä maailmanlaajuisesti. Tästä huolimatta lasten perheiden ja (koti)yhteisöjen rooli ei ole saanut juurikaan huomiota, ja vastaavasti perheet kuvataan usein automaattisesti kykenemättömiksi huolehtimaan lapsistaan. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että useimmilla katulapsilla Brasiliassa on olemassa side perheeseensä, vaikka tämä side olisi heikko. Vaikka perheenyhdistäminen on monen organisaation keskeinen tavoite katulapsityössä maailmanlaajuisesti, on lasten elämää usein tutkittu erillään heidän perheistään.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää perhesuhteiden rakentumista ja merkitystä katulapsille sekä lasten kadun ja perheen välistä sosiaalista ja alueellista liikkuvuutta Brasilian Recifessä ja Salvadorissa. Tutkimuksen tavoitteena on linkittää lasten elämä heidän perheisiinsä tarkastelemalla sitä, miten lapset kuvaavat siteitään perheisiinsä ja kotiyhteisöihinsä sekä mitkä tekijät voivat auttaa näiden siteiden vahvistamisessa, mikäli tämä on lapsen edun mukaista. Tutkimuksessa perhe ymmärretään laajana käsitteenä, ja lasten omat määritelmät, kokemukset ja kuvaukset heidän perheistään ovat keskiössä. Tutkimus paikantuu sosiaalityön tutkimuksen, lapsuustutkimuksen, perhetutkimuksen sekä globaalin kehitystutkimuksen kentille. Tutkimus toteutetaan englanniksi artikkeliväitöskirjana.

Tutkimuksen yleinen tavoite on ymmärtää kiistanalaisissa perhetilanteissa elävien lasten sosiaalisia maailmoja. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten kiistanalaisissa perhetilanteissa elävät lapset, kuten katulapset, ja heidän perheensä kokevat ja kuvaavat sosiaalisia maailmojaan? 2) Miten toteuttaa osallistavaa etnografista tutkimusta lasten kanssa, jotka elävät kiistanalaisissa perhetilanteissa? 3) Miten perhekeskeisen yhteisötyön mahdollisuudet näyttäytyvät kiistanalaisissa perhetilanteissa elävien lasten sosiaalisten maailmojen pohjalta?

Tutkimuksen aineisto kerätään etnografisten tutkimusmenetelmien avulla kadulla olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevissä kansalaisjärjestöissä Recifessä (2018-2019) ja Salvadorissa (2022-2023), Brasiliassa. Tutkimuksen osallistujia ovat kadulla olevat 10-17 -vuotiaat lapset, lasten perheenjäsenet sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset.

Vaikuttavuus

Tutkimus tuottaa tietoa lasten perhe-elämän sosiaalisista maailmoista erilaisissa tilanteissa, joissa lasten perhesuhteet ovat kiistanalaisia. Teoreettisesti tutkimus kontribuoi sosiaalisten maailmojen tutkimukseen ja teorioihin lapsuudesta kiistanalaisten perhetilanteiden kontekstissa. Metodologinen kontribuutio paikantuu haavoittuvassa asemassa elävien lasten kanssa toteutettavien osallistavien etnografisten metodien kehittämiseen, sekä näiden metodien eettisiin ja käytännöllisiin piirteisiin. Tutkimus tarjoaa myös käytännöllistä ja poliittista tietoa sosiaalityön ja muun ammattilaistyön kentille lasten ja perheiden parissa, ja pyrkii kehittämään yhteisötyön ja perhetyön metodeja kansainvälisessä kontekstissa.

Rahoituslähde

Tampereen yliopisto