Hyppää pääsisältöön
Näyttelijä

Teatterityön koulutus

Tampereen yliopisto

Jokainen synnyttää oman teatterinsa 

Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimiva maailmankansalainen.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.

Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista, joka tapahtuu uteliaassa ja avoimessa suhteessa ympäröivään maailmaan ja siinä ilmeneviin muutoksiin. Opiskelun päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Tampereen yliopiston monitieteinen opetus- ja tutkimusyhteisö muodostaa teatterityön opiskelulle inspiroivan kontekstin.

Teatterityön opiskelun keskiössä on näyttelijän oma ruumiillis-taiteellinen ajattelu, jota teatterityön tutkinto-ohjelmassa jäsennetään näyttelijändramaturgian avulla. Opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta, moniaistisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta; kaikki mitä näyttelijä tekee, todentuu hänen ruumiillisessa toiminnassaan.

Opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide toteutuu esityksinä erilaisissa ympäristöissä, yhdessä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa. Opiskelija harjoittelee itsereflektiota ja vuorovaikutuksellista, taiteellista neuvottelua läpi opintojensa. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet kehittää näyttelijän ammattia ja taidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee lisäämään teatteritaiteen monimuotoisuutta, saavutettavuutta sekä synnyttämään oman teatterinsa.

Opiskelu teatterityön tutkinto-ohjelmassa muodostaa taiteen käytäntöjen, taiteellisen tutkimuksen ja pedagogisen tietämyksen pohjalta suunnitellun opintopolun. Opintopolussa taiteilija-ammatissa vaadittavien taitojen, niitä syventävän tiedon sekä yleisten akateemisten taitojen ja asiantuntijuuden opiskelu limittyvät. Kasvu taiteilijaksi käynnistyy valintakokeissa, joissa kiinnitetään huomiota hakijoiden moninaisuuteen ja erilaisiin vahvuuksiin. Opiskelun edetessä taiteilijuus vahvistuu muuttuen vähitellen opiskelijan omaksi, elämän läpi kulkevaksi tehtäväksi.

Näyttelijän opintopolkua kannattelee esiintyvän ruumiin jatkuva harjoittaminen, joka ottaa huomioon opiskelijan omat ruumiilliset lähtökohdat. Ruumiinsa tietoisuutta, tuntoisuutta, kestävyyttä ja taitoja harjoittamalla opiskelija oppii tunnistamaan sen mahdollisuudet ja haasteet. Tämä luo perustan näyttelijän ammatilliselle hyvinvoinnille, taiteelliselle kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Lisäksi pitkäjänteinen ruumiillinen työskentely tarjoaa mahdollisuuden opiskelijoiden erityistarpeiden huomioimiselle.

Oppimista tukee kriittinen reflektio, joka on jokaiseen opintojaksoon sisältyvä työskentelymuoto. Historiallisesti määrittyneiden ajattelutapojen, käytäntöjen ja rakenteiden tunnistaminen, niiden perusteltu kyseenalaistaminen, on yliopistotasoista näyttelijäkoulutusta. Vuorovaikutteisesti keskustelemalla, lukemalla sekä opintopäiväkirjaa ja esseitä kirjoittamalla opiskelija oppii havainnoimaan ja sanallistamaan omaa sekä muiden osaamista suhteessa aiempaan.

Monimuotoinen palaute ja opintojen edetessä lisääntyvä arviointi vahvistavat yksilöllistä oppimista. Opintojen kuluessa opiskelija saa palautetta niin kanssaoppijoilta, opettajilta kuin muilta opetukseen kytkeytyviltä asiantuntijoilta. Lisäksi opintojaksoihin sisältyvät esitykset ja muut yleisölle avoimet tapahtumat liittävät opiskelijan laajempaan yhteisöön.

Yleisöltä ja taideyhteisöltä saatu vastakaiku ja palaute tukevat osaltaan oppimista. Opintojaksot arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Tätä perustelee opiskelun ruumiillinen kokonaisvaltaisuus sekä se, että näyttelijäksi kasvaminen on prosessi, joka kullakin opiskelijalla tapahtuu omassa tahdissaan.

Teatterityön tutkinto-ohjelmasta valmistunut näyttelijä on moninaisissa kieli-, kulttuuri- ja toimintaympäristöissä toimimaan kykenevä, ennakkoluuloton ja vastuullinen taiteilija. Hän tunnistaa vaikutusmahdollisuutensa taiteilijana ja roolinsa maailman kansalaisena, mitä vahvistavat molemmilla tutkintotasoilla järjestettävät kansainvälistymisopinnot: vaihto-ohjelmat sekä kansainvälinen opetus ja yhteistyö kotimaassa ja ulkomailla.

Opiskelun saavutettavuudesta ja opintojen erityisjärjestelyistä Tampereen yliopistossa löytyy tietoa Opiskelijan oppaasta.