Henkilöprofiili

Tapio Reinekoski

väitöskirjatutkija

Oma esittely

Tutkin väitöskirjassani laskennallisen päätöksenteon ja riskianalyysin käyttöä poliittisessa harkinnassa sekä käsitteellisesti että empiirisesti. Käsitteellinen tutkimukseni tarkastelee erityisesti koneoppimismenetelmien ja -algoritmien avulla tuotettavan tiedon ja toisaalta yhteiskuntatieteellisen tiedon suhteita ja merkitystä yhteiskunnassa. Empiirinen työni keskittyy päätöksenteon ja toiminnan kannalta ”kelvollisen” tiedon muodostumiseen WISE-hankkeen suunnittelemissa ja järjestämissä POR-harjoituksissa. Tarkastelen ennen kaikkea, miten bayesilaiseen tilastotieteeseen perustuviin riskianalyysimenetelmiin sisällytetään monimutkaisia, kiistanalaisia ja ei-numeerisia poliittisia ja eettisiä arvostelmia.