Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitesanna.rikala [at] tuni.fi
puhelinnumero+358401901344

Oma esittely

Tutkimustani inspiroi kysymys yhteiskunnallisesti marginaalisessa asemassa olevien ihmisten toimijuuden muotoutumisesta ja vastarinnan mahdollisuuksista. Sosiaalipolitiikan tutkijana ammennan näkökulmia myös hallinnan tutkimuksen, nuorisotutkimuksen, sukupuolentutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen mielenterveystutkimuksen aloilta. 

Tällä hetkellä teen tutkimusta kansalaisuuden ja osallisuuden uusista mahdollisuuksista hyvinvointivaltioiden ekologisen siirtymän kontekstissa, erityisesti työelämän ulkopuolella olevien ihmisten näkökulmasta.Tutkimukseni on osa Kohti eko-hyvinvointivaltiota -hanketta. Monitieteisen STN-hankkeen tavoitteena on vauhdittaa siirtymää ympäristön kantokyvyn rajoissa toimivaan yhteiskuntaan. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimiva tutkimusryhmämme tarkastelee siirtymää eko-hyvinvointivaltioon arjen, osallisuuden ja demokratian toteutumisen näkökulmista. Selvitämme, millaisia ristiriitoja ja konflikteja muutokset ympäristöllisesti kestävään yhteiskuntaan voivat synnyttää, ja millaiset eettiset ja demokraattiset periaatteet voivat auttaa näiden ristiriitojen ratkaisussa. Miten yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevien ryhmien näkökulmat tulevat huomioiduksi, kun ekososiaalista politiikkaa toteutetaan?

Aikaisemmassa tutkimushankkeessani Poissa pelistä? (Suomen Akatemia 2016-2018) tarkastelin mielenterveyden ongelmien vuoksi työn ja opintojen ulkopuolelle jääneiden nuorten toimijuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta. 

Työskentelen osana TaSSu-tutkimuskollektiivia. Olemme kiinnostuneita yksilöiden ja yhteisöjen osallisuudesta sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävien muutosten edellytyksistä, joita tarkastelemme kolmen teema-alueen avulla: kansalaiset, kaupungit, yhteisöt; hyvinvointi, yhdenvertaisuus, osallisuus; sekä arki, hallinta, politiikka.

Työtehtävät

Tutkimus

Yhteiskuntatutkimuksen opetustehtävät (perus- ja aineopinnot)

Graduohjaus

Tutkimuskohteet

sosiaalinen eriarvoisuus, yhdenvertainen osallisuus, toimijuus, valta ja hallinta, kansalaisuus

mielenterveyspolitiikka, kestävät työn ja toimeentulon muodot

Tieteenalat

sosiaalipolitiikka, sukupuolentutkimus, yhteiskuntatieteellinen mielenterveystutkimus

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Merkittävimmät julkaisut

• Rikala, Sanna (2021, painossa) Masentuneiden nuorten kamppailuja työkyvyttömyyden hallinnasta. Teoksessa Kristiina Brunila, Esko Harni, Antti Saari & Hanna Ylöstalo (toim.) Terapeuttinen valta ja kansalaisuus. Onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Tampere: Vastapaino. 

• Korhonen, Maija & Rikala, Sanna (2020) Toipumista työtä varten: työn moraaliset järjestykset työuran katketessa mielenterveyssyistä. Sosiologia. 57: 3, 260-277.

• Rikala, Sanna (2019) Agency among young people in marginalised positions: towards a better understanding of mental health problems, Journal of Youth Studies, DOI: 10.1080/13676261.2019.1651929

 • Rikala, Sanna (2019) Nuorten aikuisten masennus ja sosiaalinen kipu. Teoksessa: Filander, Karin; Siivonen, Päivi &Korhonen, Maija: Huiputuksen moraalijärjestys. Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Vastapaino: Tampere.

• Rikala, Sanna (2018) Masennus, työkyvyttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus nuorten aikuisten elämänkuluissa. Yhteiskuntapolitiikka 83:2, 159–170.

• Rikala, Sanna (2016) Työuupumus ja vastarinnan mahdollisuudet. Teoksessa: Parviainen, Jaana; Kinnunen, Taina & Kortelainen, Ilmari (toim.): Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Vastapaino: Tampere.

• Rikala, Sanna (2013) Työssä uupuvat naiset ja masennus. Acta Universitatis Tamperensis 1854