Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Järjestyssäännöt

Korkeakoulun järjestyssäännöt ovat voimassa 1.1.2019 lähtien Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kampusalueilla ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään korkeakoulun opetukseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. Järjestyssäännöt koskevat koko korkeakouluyhteisöä, opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia, sekä soveltuvin osin muita kampusalueilla vierailevia ja työskenteleviä henkilöitä. Näiden järjestyssääntöjen lisäksi on otettava huomioon voimassa olevat lait ja asetukset.

Korkeakoulu on sitoutunut opetuksessa ja tutkimuksessa noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaista hyvää tieteellistä käytäntöä.

1. Turvallinen korkeakoulu

Korkeakouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja työympäristöön. Korkeakoulun tiloissa käyttäydytään asianmukaisesti. Kiellettyjä ovat uhkaava ja väkivaltainen käytös, yleistä järjestystä häiritsevä ja väkivaltaisuuteen viittaava toiminta, fyysinen ja sanallinen uhkailu sekä syrjintä ja kiusaaminen. Infopisteet ovat ensisijainen yhteydenottotaho, jos kokee tai havaitsee epäasianmukaista toimintaa korkeakoulun tiloissa.

Häirintä- ja kiusaamisasioihin liittyvät ohjeet löytyvät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista sekä työsuojelun toimintaohjeista. Henkilökuntaa koskevassa asiassa otetaan yhteyttä kyseisen henkilön esihenkilöön tai henkilöstöryhmän edustajaan.

2. Korkeakoulu julkisena tilana

Kampusten aukioloaikoina rakennukset ovat julkista tilaa, jossa voi liikkua ja oleskella vapaasti, mikäli ei aiheuta muille häiriötä. Tiettyihin työskentelytiloihin, kuten tietokoneluokkiin ja laboratorioihin, pääsy on rajoitettu opiskelijoille ja henkilökunnalle kulkutunnisteella tapahtuvan tunnistamisen avulla. Aukioloaikojen ulkopuolella kaikkiin korkeakoulun tiloihin kuljetaan kulkutunnisteella eikä tiloihin tule päästää omalla kulkutunnisteella tuntemattomia henkilöitä. Kulkuoikeuksien saamiseksi henkilön tulee olla korkeakoulun opiskelija tai henkilökunnan, tai siihen rinnastettava jäsen.

3. Korkeakoulun tilojen käyttö

Korkeakoulun tilat ja laitteet on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi opiskeluun, tutkimukseen ja korkeakouluihin liittyvien työtehtävien suorittamiseen. Korkeakoulun ulkopuolisten tahojen kaupallinen, poliittinen, uskonnollinen ja muu julistava toiminta on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Korkeakoulun kampusalueelle tilapäinenkin majoittuminen on kielletty. Opiskelijoiden käyttöön annetuissa tiloissa tulee käyttäytyä asianmukaisesti ja tiloista tulee pitää hyvää huolta. Mikäli näin ei tapahdu, niin tilat voidaan ottaa pois opiskelijoiden käytöstä.

4. Korkeakoulun omaisuus

Korkeakoulun yhteisessä käytössä olevaa omaisuutta käsitellään huolellisesti ja varovaisesti. Jokainen on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai varomattomuuttaan korkeakoulun omaisuudelle tai tiloille aiheuttamansa vahingon. Jokainen huolehtii osaltaan myös tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Koneissa tai muissa laitteissa sekä opiskeluympäristössä havaituista vioista, puutteellisuuksista, turvallisuutta uhkaavista tekijöistä ja toiminnasta tulee ilmoittaa infopisteeseen tai vikailmoituskanavaan.

5. Vastuullinen päihteiden käyttö

Opetukseen osallistuminen tai työskentely päihtyneenä ei ole sallittua. Jos henkilön epäillään olevan päihtynyt, hänet voidaan poistaa kampusalueilta.

Alkoholin nauttiminen on sallittu kuitenkin erikseen luvan saaneissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Alkoholin nauttiminen ei saa aiheuttaa mainituissa tilaisuuksissa häiriötä, ja häiritsevästi päihtyneenä esiintyvä voidaan poistaa kampusalueilta.

Huumaavien aineiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen kampusalueilla on kiellettyä. Korkeakoulu voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä opiskelijan olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa tai mikäli opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Testauksen perusteet määritellään korkeakoulun päihdeohjelmassa.

Korkeakoulussa noudatetaan varhaisen välittämisen toimintaohjeita. Käytännössä puheeksi ottaminen ja jatko-ohjaus tapahtuvat erikseen sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Korkeakoulun kampukset ovat savuttomia, ja tupakointi on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla.  

6. Säännöt ja ohjeet

Jokainen opiskelija ja henkilökuntaan kuuluva tutustuu itseään koskeviin ohjeisiin ja noudattaa niitä. Ohjeiden tulee olla korkeakouluyhteisön jäsenten helposti saatavilla.

7. Tiedottaminen ja tietojärjestelmät

Korkeakoulu käyttää tiedotuksessa henkilöstölle ja opiskelijoille sähköisiä tiedotuskanavia kuten sähköpostia ja intranetiä sekä muita sovittuja työskentelyalustoja, joita opiskelijan on velvollisuus seurata koko opiskelunsa ajan ja henkilöstön koko työsuhteensa ajan.

Jokainen käyttäjä on osaltaan vastuussa tietojärjestelmän tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä tietoturvasta ja -suojasta. Korkeakoulun tietojärjestelmässä tai sen välityksellä ei saa harjoittaa toimintoja, jotka heikentävät tai pyrkivät heikentämään yleistä siveellisyyttä, yksityistä ja yhteiskunnallista turvallisuutta ja lainkuuliaisuutta. Kaupallinen käyttö tai käyttö yhdistysten tai järjestöjen toimintaan on luvallista vain korkeakoulun hyväksymänä.

Käyttäjätunnukset tulee säilyttää huolellisesti eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Jokaisella käyttäjällä on velvollisuus noudattaa ohjeistusta korkeakoulun tietoverkon vastuullisesta käytöstä.

8.  Pysäköinti ja pelastustiet

Korkeakoulun pysäköintialueet ovat merkitty liikennemerkein ja ajoneuvot tulee pysäköidä merkkien osoittamille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaina ja esteettöminä.

9. Hälytystilanteet

Hälytyksen tullessa kaikkien tulee toimia ohjeiden mukaan. Palohälytyksen sattuessa rakennuksesta on poistuttava välittömästi ja siirryttävä ulkokautta kokoontumispaikoille. Yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaisesti kaikkien tulee huolehtia, että myös muut poistuvat sekä estää vahingon leviäminen mahdollisuuksien mukaan.

10. Rikkomukset ja seuraamukset opiskelijalle ja henkilökunnalle

Opiskelijan sääntöjen rikkomuksista on erikseen määritelty seuraamukset, jotka noudattavat yliopistolakia 558/2009 45. § ja 45. a § sekä ammattikorkeakoululakia 932/2014 38. § ja 39. §.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan poistaa opetustilanteesta ja osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi (Yliopistolaki 558/2009 45. §, ammattikorkeakoululaki 932/2014 38. §).

Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa noudatetaan yliopistolain 558/2009 45. a § ja ammattikorkeakoululain 932/2014 39. § kohtaa.

Henkilökunnan kohdalla mahdolliset seuraamukset ovat työlainsäädännön mukainen huomautus, varoitus, työntekijän irtisanominen tai työsuhteen purkaminen. Henkilökunnan työnantajan ohjeista poikkeavan toiminnan seuraamukset on kuvattu erikseen henkilöstön ohjeissa.

Lisätietoja turvallisuustiimiltä turvallisuus [at] tuni.fi.

Julkaistu: 4.2.2019
Päivitetty: 19.5.2022